Array Печат Array

ОЧНА ОПТИКА

Прием след 7 клас за учебната 2017-2018 година! 


 

НАПРАВЛЕНИЕ: МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ОЧНА ОПТИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: ОЧНА ОПТИКА

 

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА:


2 х ТЕСТ БЕЛ + 2 x ТЕСТ МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКИТЕ по ХИМИЯ 
ОЦЕНКАТА по БИОЛОГИЯ      

За кандидатстващите се изискват нормален слух, зрение и цветоусещане

удостоверени от медицинско лице съгласно Наредба № 23/15.12.2005 г. за

придобиване на квалификация по професия Техник по очна оптика 

   

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК: НЕМСКИ  
Форма на обучение – дневна 
Срок на обучение – 5 години
Брой ученици – 26
Степен на професионална квалификация: ТРЕТА 

 

 

Завършилите курса на обучение (5 години) притежават

необходимите знания, умения и самочувствие да

ръководят собствен бизнес или да се реализират в областта на очната оптика в

търговската мрежа, във фирмени и сертифициращи лаборатории.

 
Те усвояват професионални компетенции за:
 
*технологиите и методите за изследване на човешкото око;
*физиология, оптично устройство на окото;
*начини за корекция на човешкото зрение;
 
Придобитите
професионални знания в съчетание с изучавания английски език и отличните
компютърни умения осигуряват чудесни възможности за продължаващо обучение в
бакалавърски и магистърски програми в страната и чужбина.