Array Печат Array

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ„Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”

                                         

 

 

УТВЪРДИЛ:…………………          Директор:Руслан Скулев

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

 

 

 

 

за осигуряване на качеството на професионалното обучение и образование в

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д.И.Менделеев” - гр.Варна

за учебната 2015/2016 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящите Правила са приети на заседание на ПСс Протокол№1/04.09.2015 г

 

 

 

 

 

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

 

Разработените правила са насочени към осигуряване и подобряване на дейностите в гимназията, касаещи:

·        Повишаване квалификацията на учителите на вътрешно-училищно ниво(методични обединения), насочена към познаване на нормативната уредба и усъвършенстване на професионалните компетенции;

·        Осъществяване на контакт и създаване на трайни взаимоотношения с фирми; организации на работодатели и работници; висши учебни заведения  .за подпомагане на професионалното обучение в гимназията;

·        Обогатяване и осъвременяване библиотечния фонд със специализирана и справочна литература и осигуряване на възможност за непрекъснат достъп на ученици и учители до него;

·        Обогатяване и осъвременяване на материалната база, както и оборудване на специализирани лаборатории/кабинети за всяка от професиите;

·        Осигуряване на достатъчен брой реални работни места за провеждане на часовете по учебна и производствена практика на учениците;

·        Ползване на интерактивни методи в преподаване на учебното съдържание на предметите от професионална подготовка;

·        Разработване на дидактически средства(макети, табла, презентации и др.)с участието на учениците;

·        Организиране на срещи с представители на браншови организации от професионалните направления на професиите в гимназията за осигуряване на реални работни места  за провеждане на часовете по учебна и производствена практики;

·        Засилване на мотивацията  у учениците за явяване и успешно полагане на ДИ по теория и практика на професията;

·        Провеждане на информационна кампания сред родители и ученици във връзка с организация и провеждане на ДИ по теория и практика на професията;

·        Провеждане на постоянна, целенасочена и мотивирана рекламна кампания за набиране на ученици в гимназията;

·        Разработване и кандидатстване с проекти по различни програми;

·        Организиране на работни срещи с представители на бизнеса за подпомагане  професионалната реализация на завършващите ученици

·         

 

2. ОБЕКТ:

·        Учениците, обучаващи се по професиите в гимназията;

·        Учителите, преподаващи по учебни предмети от професионална подготовка

 

3. ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на  качествено професионално образование и обучение за придобиване на знания, умения и компетентности, правещи учениците от гимназията конкурентноспособни на трудовия пазар

ПОДЦЕЛИ:

·        Да добием ясна представа за състоянието на дейностите

·        Да въвеждаме добри практики и иновации

·        Да установяваме на ранен етап рисковете  и областите, нуждаещи се от подобрение

·        Да използваме оптимално ресурсите

·        Да използваме максимално екипната работа

·        Да мотивираме работата на колектива, като засилим убеждението  за ефективност на управлението на качеството и прилагане на принципите на самооценяването

·        запазване и утвърждаване на ПГХХВТ„Д.И.Менделеев” като привлекателен професионален център

 

4.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО( ДОБРИ И ЛОШИ СТРАНИ):

 

4.1.Професии:

          В професионалната гимназия през учебната 2015/2016 година се обучават ученици в дневна и самостоятелна форма по следните професии/специалности, позволяващи придобиване на трета степен на професионална квалификация:

·        Професия: Техник-технолог по качеството на храни и напитки;

Специалност: Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

·        Професия: Лаборант;

Специалност: Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Специалност: Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови  производства

·        Професия: Биотехнолог;

Специалност: Технология на биопроизводствата

·        Професия: Химик-технолог;

Специалност: Технология на неорганичните вещества

Специалност: Технология на фармацефтичните и парфюмерийно-козметични продукти

 

·        Професия: Машинен техник;

Специалност: Машини и съоръжения в ХВП

·        Професия: Техник-технолог в ХВП;

Специалност: Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

 

4.2. Добри страни:

·        ДИ по теория и практика на професията:

Относителният дял на заявилите желание, ученици да придобият трета СПК е 76%, а на успешно положилите ДИ 42%;

·        Осигурени реални работни места на 100% за провеждане на производствената практика

·        Намален е броят на учениците, оставащите на поправителни изпити

·        Изградена система за провеждане на ежеседмични консултации по учебните предмети

·        Диференциран подход от страна на учителите според потребностите на учениците

·        Актуализиране и обогатяване на библиотечния фонд

·        Актуализиране и обогатяване на дидактическите средства

·        Активна работа на методическите обединения за повишаване на квалификацията на учителите

 

4.3. Лоши страни:

·        Недостатъчен брой реални работни места за провеждане на учебна практика;

·        Висок ръст на извинените и неизвинени отсъствия на ученици;

·        Недостатъчна степен на информираност на ученици и родители по училищните проблеми;

·        Недостатъчна заинтересованост на работодатели и браншови организации от ПОО;

·        Недостатъчни  по обем и нетрайни знания по предметите от професионална подготовка;

·        Трудности при усвояване на учебния материал по предметите от професионална подготовка;

·        Липса на достатъчно учебници,пособия; дидактически материали и др. за нуждите на професионалната  подготовка;

·        Слабо владеене на специфичната терминология от учениците и частични умения за прилагане на знанията, логическото мислене и ползването на справочна литература

·        Незадоволителна мотивация и желание за учене;

·        Снижен родителски контрол и дори липсващ на места(родители в чужбина; разделени и др.) , както и нисък социален статус на семействата

·        Отрицателно въздействие на външната заобикаляща средата;

·        Занижен контрол и изисквания от страна на учителите

·        Реализация на учениците:

Ниска степен на информираност на училището за реализацията на учениците  и

 липса на изградена система за обратна връзка.

 

5. ЗАКОНОВА РАМКА:

·        Закон за професионалното образование и обучение;

·        Закон за народната просвета;

·        Правилник за прилагане на Закона за народната просвета;

·        Закон за насърчаване на заетостта;

·        Закон за степента на образование, общообразователен минимум и учебен план;

·        Наредба № 3 за системата на оценяване;

·        Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета;

·        Правилник за устройство и дейност на гимназията;

·        Учебни планове на професиите;

·        Училищни учебни планове.

 

6. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОО:

·        Усъвършенстване и повишаване ефективността от работата на ПС и лична отговорност на всеки негов член;

·        Да се набележат по-резултатни начини за стимулиране на персонала с цел повишаване на степента на ангажираност и подобряване на качеството на ПОО

·        Да се идентифицират добрите практики и да се създадат условия за повсеместното им  прилагане чрез усъвършенстване на квалификационния процес

·        Усъвършенстване и повишаване ефективността от работата на МО и лична отговорност на всеки негов член;

·        Създаване  на комисии за различни дейности, касаещи професионалната подготовка на учениците; информираност на родителите и учениците; квалификацията на учителите;мониторинг и самооценяване  и др.;

·        Популяризиране дейността на училището и участие на учениците в  националните състезания,извънкласни дейности, училищни състезания по професии и др.

·         Привличане на партньори за популяризиране постиженията на училището;

·        Развиване и обогатяване на МТБ;

·        Подобряване на условията на труд в учебните лаборатории;

·        Намаляване броя на отсъстващите ученици;

·        Усъвършенстване на контактите с бизнеса за осигуряване на максимален брой  реални работни места за учениците, за провеждане на учебната и производствена практика;

·        Да се насърчават партньорствата с външни организации и институции ;

·        Подобряване системата за ежеседмични консултации в гимназията

·        Изграждане на система за самооценяване на гимназията(комисия, процедури, документи и др.)

·        Изграждане на механизми за мониторинг и контрол

·        Приобщаване на родителите към проблемите на гимназията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.