Array Печат Array

 

П Л А Н

ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОД.

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 1/04.09.2015г.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         1.Същност

         Гражданското образование и възпитание се осъществява като система от дейности, ориентирани към формиране на нагласи у учениците и създаване на модели на поведение за активно участие в демократичните процеси на обществото.

         2.Насоки

·        Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда;

·        Участие в демократичните процеси;

·        Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения;

·        Формиране на уважение към гражданските права и отговорности.

3.Реализиране

·        в часа на класа;

·        в извънкласни форми на работа;

·        чрез проекти; мултимедийни презентации на учениците.

4.Акценти

·        Здравно образование- култура  за  водене  на  здравословен  начин  на  живот;

·        Превенция на зависимостите (наркомания, алкохол, тютюнопушене);

·        Сексуално образование и превенция на СПИН;

·        Превенции срещу настъпление на секти;

·        Противодействие срещу проявите на агресия;

·        Действия при природни бедствия, аварии, пожари и др.;

·        Професионално ориентиране и кариерно развитие;

·        Икономическа култура;

·        Физическа култура и спорт.

ІІ.ЦЕЛ

         Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълняване на задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото.

         ІІІ.ЗАДАЧИ

         1.Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие в общоучилищния живот.

         2.Изграждане на здравна и екологична култура.

         3.Самостоятелен избор на професионален път на реализация.

         4.Изграждане на национално самочувствие и отговорност за пълноценен живот.

         5.Противодействие на агресивността, насилието и настъплението на секти.

         ІV.ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

А) Възпитаване на дисциплинираност и гражданско поведение чрез:

1.Учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Класни ръководители

2.Спазване на училищния правилник.

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Класни ръководители

                                                                                     Директор

3.Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.                                                                                                                                         Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Директор

4.Провеждане на часа на класа на базата на план за провеждане на часа на класа с участие и на учениците.                          

   Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Класни ръководители

5.Изграждане на ученически съвет и изработване на план за дейността му.

                                                                           Срок: 10.2015 г.

                                                                           Отг.:Класни ръководители

Б) Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на националните традиции.

1.Честване на всички национални и училищни празници.

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Художествен съвет

     Класни ръководители

                                                                                     Уч.съвет

2.Запознаване и спазване на задължителните символи на РБългария и българското училище (национално и училищно знаме, държавен химн, герб, език, конституция и др.)

                                                                           срок: постоянен

                                                                           отг.: Директор

3.Изграждане на система за сътрудничество на родители, училищно настоятелство, културни институции, фирми, организации и др., имащи отношение към възпитанието.

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Директор

Кл.ръководители

                                                                                    

В) Здравно и екологично възпитание

1.Провеждане на здравни беседи на учениците с медицински лица

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Мед.лице

2.Разглеждане на здравни теми в часа на класа- сексуална култура, наркомания, алкохолизъм, здравословен  начин  на  живот и др.

                                                                           срок: постоянен

                                                                           отг.: Класни ръководители

3.Озеленяване района на училището

                                                                           срок: 04.2016 г.

                                                                           отг.: Директор

                                                                                    Класни ръководители

4.Провеждане на туристически походи и екскурзии-22 септември за интензивното ходене

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           отг.: Учител по ФВС

5.Провеждане на мероприятия , свързани с Международния ден на защита на птиците и животните

                                                                           срок: 9-11.05.2016 г.

                                                                           отг.: Класни ръководители

                                                                                     Клуб”Млад еколог”

6.Мероприятия за почистване на национални паркове в България

                                                                           срок: 10.2015 г.;05.2016г.

                                                                           отг.: Клуб”Млад еколог”

 Класни ръководители                 

7.Отбелязване на международния ден на Черно море

                                                                           срок: 29.10.2015 г.

                                                                           отг.: Класни ръководители

                                                                                     Клуб”Млад еколог”                                                                     

8.Отбелязване на  световния ден на водата

                                                                           срок: 22.03.2016г.

                                                                           отг.:  Класни ръководители

                                                                                     Клуб”Млад еколог”

9.Отбелязване на деня на Земята

                                                                           срок: 22.04.2016 г.

                                                                           отг.:  Класни ръководители

                                                                                     Клуб”Млад еколог”

10.Отбелязване на международния ден за опазване на околната среда

                                                                           срок: 06.06.2016 г.

                                                                           отг.:  Класни ръководители

                                                                                     Клуб”Млад еколог”             

Г) Развиване на физическата дееспособност

1.Изготвяне на ученически спортен календар на училището.

                                                                           Срок: 15.09.2015 г.

                                                                           Отг.: Учител по ФВС

2.Провеждане на спортни празници и турнири.

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Учител по ФВС

Д) Стимулиране на творческата активност и развитие на интересите и възможностите на учениците

1.Формиране на отбори по различни  видове  спорт

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Учители по ФВС

2.Участие във вътрешноучилищни олимпиади

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отговорник: Директор

3.Участие в регионални конкурси

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Директор

4.Организиране на концерти и чествания с участия на изпълнители на спортни танци, музикални и танцови формации и др.

                                                                           срок: постоянен

                                                                           отг.: учител ФВС

5.Организиране на състезания в различни научни области

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: Председатели на

                                                                                     Методични обединения

Е)Възпитаване в християнски добродетели и традиции.

1.Провеждане на беседи, свързани с християнството в часа на класа.

                                                                           Срок: 12.2015, 03.2016 г.

                                                                           Отг.: Класни ръководители

                                                                                     

2.Гостувания и беседи на квалифицирани лектори

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг.: ПДУПД

         V.КОНТРОЛ

1.Контролът по провеждане на възпитателната работа се осъществява от Директора

2.Контролът се осъществява съгласно настоящия план и плана за контролната дейност на Директора

3.Резултатите от контрола се отчитат на заседание на педагогическия съвет