Array Печат Array

 

ПГ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ

“Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”-ГР.ВАРНА

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за  предстоящите  дейности  и  мероприятия

през  учебната  2015/2016  година

 

м.СЕПТЕМВРИ

1.Провеждане на втора редовна поправителна сесия

                                                                           отг.: Директор

                                                                           срок: 22.08.-31.08.2015 г.

2.Провеждане на организационна оперативка

                                                                           отг.: Директор

                                                                           срок: 01.09.2015 г

3.Организиране на среща с родителите на учениците от IX клас

                                                                           отг.: Директор;

                                                                             срок: 07.09.2015г.

4.Изготвяне и утвърждаване на учебните часове на учителите през уч.2015/2016г.

                                                                           отг.: Директор

                                                                  срок: 14.09.2015 г.

5.Изготвяне и приемане на училищния учебен план и утвърждаване на групите по ЗИП

                                                                  отг.: Директор

                                                                           срок: 14.09.2015 г.

6.Изработване и приемане на Правилник за дейността на училището

                                                                        отг.: Комисия

                                                                         срок: 14.09.2015 г.

7.Изработване и приемане на годишен план на училището

                                                                        отг.: Комисия

                                                                         срок: 14.09.2015 г.

8.Изработване и приемане на Правилник за безопасни условия за възпитание, обучение и труд

                                                                       отг.: Комисия

                                                                        срок: 14.09.2015 г.

9. Изработване и приемане на Правилника за вътрешния трудов ред

                                                                           отг.: Комисия

                                                                           срок: 14.09.2015 г.

10. Изработване и приемане на План за работа в зимни условия за вътрешния трудов ред

                                                                           отг.: ПДПО

                                                                           срок: 14.09.2015 г.

11.Запознаване на учителите със седмичното разписание на учебните часове за I срок

                                                                           отг.: Комисия

                                                                         срок: 15.09.2015 г.

12.Утвърждаване на списъка на учебниците за учебната 2015/2016г

                                                                           отг.: Учители

                                                                           срок: 14.09.2015 г.

13. Получаване на санитарно разрешително от РИОКОЗ за осигуряване на нормални условия за УВР                    

                                                                  отг.: Директор

                                                                         срок: 14.09.2015 г.

14. Провеждане на съвещания с експерти от РИО за новите изисквания през уч.2015/2016г

                                                                           отг.: Учители

                                                                         срок: график на РИО

15. Подготовка на кабинети, лаборатории и работилници за началото на уч. 2015/2016г.

                                                                  отг.: Директор; Домакин;

                                                                           срок: 13.09.2015 г.

16. Подготовка на общежитието и настаняване на учениците в него

                                                                           отг.: Възпитатели

                                                                           срок: 14.09.2015 г.

17. Откриване на новата учебна година

                                                                           отг.: Комисия

                                                                           срок: 15.09.2015 г.

18. Организиране на среща с родителите на учениците от X, XI, XII класове

                                                                  отг.: Директор, кл. ръководители

                                                                         срок: 19.09.2015 г.

19. Изготвяне на график за дежурствата на учителите и указания със задълженията по време на дежурството.

Срок: 20.09.2015 г.

Отговорник: Директор

20.Честване на Деня на независимостта на България

                                                                  отг.: Кл.р-ли, Пед.съветник

                                                                         срок: 22.09.2015г.

21.Актуализиране на договорите за провеждане на практическото обучение с предприятия и фирми                            

отг.: Директор; ПДПО

                                                                        срок: 30.09.2015г.

22. Работа по оформяне книгата на подлежащите.

Срок: от 15 до 30.09.2015 г.

 

23.Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната 2015/2016 г.

                                                                         отг.: Директор

                                                                  срок: 15.09.2015 г.

24. Заверка на дневниците, бележниците и ученическите карти.

                                                                  Срок:         20.09.2015г.
                                                                  Отг.: директорът

25.Честване на Международния ден на чуждите езици (26 септември)

                                                                  отг.: Д.Скулева, Е.Зикова

Ст.Димитрова                                                          срок: 25.09.2015г.

26.Изработване на график за консултациите с ученици, приемни дни на класните ръководители за родители, график за контролни и класни работи през I срок.

                                                                 отг.:Директор;ПДПО,Предс.на МО

                                                                        срок: до 30.09.2015г.

 

м. ОКТОМВРИ

1. Определяне на входното ниво на ученическите постижения по предмети.

                                                            Срок: 14.10.2015г.                                                                              Отг.: преподаватели по предмети

2.Изготвяне и утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии през І учебен срок на уч. 2015/2016 г.

                                                                        отг.: Председател на комисия

                                                                        срок: 20.10.2015 г.

3.Изработване и приемане на планове на методическите обединения и на класните ръководители

                                                                        отг.: Председатели на МО

                                                                        срок: 20.10.2015г.

4.Запознаване с условията за ползване на библиотечния фонд на училището                                                              отг.: Кл.ръководител

                                                                        срок: 20.10.2015г.

5.Проверка за спазване на изискванията за безопасни условия за възпитание, обучение и труд

                                                                        отг.: Директор

                                                                        срок: постоянен

6.Проверка за опазване на материално-техническата база и спазване на хигиената

                                                                           отг.: Директор; Домакин

                                                                           срок: постоянен

7.Спазване на пропускателния режим в сградите на училището и общежитието

                                                                        отг.: Директор; Възпитатели

                                                                        срок: постоянен

8.Проверка на материалната книга за взети часове

                                                                        отг.: Директор

                                                                        срок: постоянен

9.Проверка на дневници на паралелки, лични картони, ученически книжки и лични карти

                                                                        отг.: Директор; ПДПО

                                                                        срок: постоянен

10.Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение ученици

                                                                        отг.: Директор

                                                                 срок: постоянен

11.Избор на ученическия съвет

                                                                        отг.: Пед.съветник

                                                                        срок: 14.10.2015г.

12.Изработване на програма за подпомагане на изоставащите ученици

отг.: Председатели на МО 

                                                                        срок: 14.10.2015 г.

13.Спортен празник

                                                                  отг.: учител ФВС; кл.р-ли 

                                                                        срок: 29.10.2015 г.

 

м.НОЕМВРИ

1. Отбелязване Деня на народните будители- 01.11.2015 г.

                                                                           отг.: Учител по История

                                                                           срок: 28.10.2015г.

2. Провеждане на анкета за проучване интересите на учениците по отделните учебни предмети и мнението им относно обема, съдържанието и трудностите в учебното съдържание на предметите

                                                                           отг.: Председател на МО

                                                                           срок: 18.11.2015г.

3.Осигуряване на необходимата информация и условия за участие на учителите в квалификационни форми за придобиване на професионално- квалификационна степен

                                                                           отг.: Директор

                                                                     срок: постоянен

4. Посещения в учебни часове по теория и практика

                                                                  отг.: Директор;ПДПО

                                                                  срок: постоянен

 5.Запознаване на учениците от 12 клас с изискванията при провеждане на държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

                                                                  отг.: Председатели на МО;

                                                                  Предс.на зрел. комисия

                                                                            срок: 18.11.2015г.

6. Приемане плана на ученическия съвет

                                                                            отг.: Председател на уч.съвет

                                                                         срок: 17.11.2015г.

 

м.ДЕКЕМВРИ

1.Изработване на предложения за държавен план- прием през уч.2015/2016 г.

                                                                           отг.: Директор

                                                                           срок: 15.12.2015г.

2.Отбелязване Деня за борба срещу СПИН

                                                                  отг.: Пед.съветник; кл.р-ли

                                                                           срок: 01.12.2015 г.

3.Изработване на програма за честване на Рождество Христово 

                                                                  отг.: Худ.съвет; Пед.съветник

                                                                  срок: 15.12.2015 г.

4.Проверка на оценяването на знанията на учениците

                                                                  отг.: Директор

                                                                           срок: постоянен

5.Проверка спазването на условията за труд и обучение

                                                                           отг.: Директор

                                                                 срок: постоянен

6.Подаване на заявления за държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.

                                                                  отг.: Директор

                                                                  срок:23.12.2015 г.

 

м.ЯНУАРИ

1.Проверка работата на МО на възпитателите за организиране свободното време на учениците в общежитието

                                                                           отг.: Директор

                                                                           срок: 20.01.2015г.

2.Проверка състоянието на системата за отопление, водоснабдяване и електрозахранване в учебните сгради през зимния период

                                                                           отг.: Директор

                                                                           срок: 09.01.2015г.

3.Проверка оценяването на учениците и знанията им

                                                                  отг.: Директор, ПДПО

                                                                  срок: постоянен

4.Изготвяне обобщена заявка за задължителна документация на училището

                                                                  отг.: Директор

                                                                  срок: 27.01.2016 г.

5.Изготвяне и утвърждаване на списък с ученици по програма за социално подпомагане.                                                отг.: Директор

                                                                  срок: 27.01.2016 г.

 

м.ФЕВРУАРИ

1.Отбелязване на 19 февруари- Обесването на Васил Левски

                                                                           отг.: Учител по история, кл.р-ли

                                                                  срок: 17.02.2016г.

2.Проверка състоянието и опазването на материалната база

                                                                           отг.: Директор

                                                                  срок: постоянен

3.Подготовка за честване на 3 март- Национален празник на Република България                                                    

                                                                           отг.: Учител по история, кл.р-ли

                                                                           срок: 17.02.2016 г.

4.Проверка на дневници, ученически книжки и лични дела

                                                                           отг.: Директор

                                                                  срок: постоянен

5.Изготвяне справка за броя на отпаднали ученици през І учебен срок

                                                                  отг.: Директор

                                                                  срок: 01.02.2016г.

6.Запознаване на родителите и учениците от ХІІ клас с изпитните програми за зрелостните и квалификационни изпити за ІІІ квалификационна степен

                                                        отг.:Директор; Предс.на зрел. комисия;

                                                                кл.ръководители

                                                                срок: 10.02.2016г.

7.Изработване на сценарий за честване на патронния празник на училището

                                                              отг.: Худ.съвет; Пед.съветник                                                                         срок: 10.02.2016г.

8.Изработване на предложение за актуализиране списъка на учениците, които ще получават стипендия през ІI учебен срок

                                                                отг.: Предс. на  комисия

                                                                срок: 03.02.2016 г

9. Провеждане на първи и втори кръг на училищните олимпиади по немски език, БЕЛ, английски език, руски език, математика, информатика и информационни технологии, физика, химия и биология, философия, история и цивилизация, гражданско образование.

Отг.: предс. на предметни комисии

Срок: по график

 

м.МАРТ

1.Отбелязване на Националния празник на Република България

                                                                  отг.: Худ.съвет ; Пед.съветник;

                                                                  кл. ръководители

                                                                  срок: 01-02.03.2016 г.

2.Спортен празник

                                                                  отг.: учител ФВС; кл.ръководител

                                                                  срок: 18.03.2016 г.

3.Честване на патронния празник на училището, Ден на отворени врати

                                                                  отг.: Директор; Худ.съвет;

                                                                  Пед.съветник;кл.р-ли

                                                                  срок: 16.03.2016г.

 

4.Приемане на заявления за допускане до ДЗИ през май 2011г.

                                                                  отг.: Директор; Председател на

                                                                  зрелостна комисия;

                                                                  срок: 19-23.03.2016г.

5.Изпращане на информация до РИО за допуснати ученици до ДЗИ

                                                                  отг.: Директор

                                                                  срок: 23.03.2016 г.

 

м.АПРИЛ

1.Отбелязване на годишнината от Априлското въстание

                                              отг.: Учител по история                         

срок: 20.04.2016г.

2.Великденски празници                                 

                                                                  отг.: класни ръководители

3.Информация за абитуриентски бал на випуск 2015/2016 г

                                                                  отг.: Пед.съветник

                                                                  срок: 19.04.2016г.

4.Провеждане на мероприятия по честване Деня на Земята

                                                                  отг.: Клуб „Млад еколог”; кл. р-ли

                                                                  срок: 20.04.2016г.

5.Отчитане на резултати от работата за подпомагане на изоставащите ученици

                                                                  отг.: Председатели на МО

                                                                  срок: 20.04.2016г.

6.Програма за провеждане Деня на ученическото самоуправление- 9 май 

                                                                  Отг.: Педагогически съветник       

  срок: 19.04.2016г.

7. Участие в Борса за представяне на училищата /Спортна зала/ и приема на ученици за уч.2016/2017 г.

                                                                 отг.: Директор

                                                                 срок: 04.2016г.

8. Проверка на знанията на дванадесетокласниците за предстоящите ДЗИ

Отговорник: учители

                                                                Срок: 17-20.04.2016 г.

 

м.МАЙ

1. Честване на Деня на Европа.

отг.: пед. съветник, учители

Срок: 09.05.2016 г.

2.Подаване на заявления за явяване на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

                                                                oтг.: Директор

                                                                срок:05.2016г.

3.Информация за работата на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

                                                                отг.: Предс. на комисия

                                                                срок: 11.05.2016 г.

4.Тържествено изпращане на завършващите ученици

                                                                отг.: Худ.съвет

                                                                срок: 15.05.2016г.

5.Празник на славянската писменост и култура

                                                                отг.: Худ.съвет; кл. ръководители

                                                                срок: 24.05.2016г.

6.Проверка на дневници, лични дела, ученически  книжки

                                                                отг.: Директор

                                                                срок: постоянен

7.Изработване на график за подготовка на МТБ за учебната 2016/2017г.

                                                                отг.: Директор

                                                                срок: 09.05.2016 г.

8.Отчитане на резултатите от ІІ учебен срок за учениците от 12 клас

                                                                отг.: Класни ръководители

                                                                срок: 15.05.2016г.

9.Провеждане на първа редовна поправителна сесия за 12 клас и изпити за промяна на годишна и окончателна оценка.

                                                                отг.: Директор

                                                                срок: 16-18.05.2016г.


м.ЮНИ

1.Отбелязване 2 юни- Ден на Ботев и загиналите за освобождението на България

                                                                отг.: Учител по история;

кл. ръководители

                                                                срок: 01.06.2016 г.

2.Провеждане на държавни изпити за придобиване на СПК на подалите заявления ученици

                                                                отг.: Директор

                                                                срок: 06.2016 г.

3. Провеждане на външно оценяване по английски език за учениците от VІІІ клас

                                                                отг.: Директор; Д.Скулева

                                                                срок: 06.2016 г.

4.Отчитане на резултатите от ДЗИ и ДКИ през май- юни 2016г. Информация за дипломираните ученици.

отг.: Предс. зрелостна комисия ;

Предс. квалификационна комисия;

кл. ръководители

                  срок: 06.2016г.

5. Отчитане на резултатите от УВП през II срок за VІІІ, IХ и Х клас

                                                                 отг.: Директор, кл. р-ли

                                                                 срок: 29.06.2016 г.

6.Изготвяне на справка за броя на отпадналите ученици и анализ на причините

                                                                 отг.: Директор

                                                                 срок: 29.06.2016 г.

 

м.ЮЛИ

1.Провеждане на първа редовна поправителна сесия за VІІІ, IХ и Х клас

                                                                 отг.: Директор

                                                                 срок: 02- 06.07.2016 г.    

2. Отчитане резултатите от УВП през II срок за ХI клас

                                                                 отг.: Директор; кл. р-ли

                                                                 срок: 19.07.2016г

3.Провеждане на първа редовна поправителна сесия за ХI клас

                                                                 отг.: Директор

                                                                 срок: 16- 19.07.2016г.    

4.Отчитане на резултатите от УВД и анализ на контролната дейност през уч.2015/2016г.

                                                                 отг.: Директор

                                                                 срок: 19.07.2016 г.

5.Провеждане на кампания по план- приема на ученици за уч.2016/2017 г.

                                                                 отг.: Директор

                                                                 срок: 07- 08.2016г.