Array Печат Array

 

 


 С Т Р А Т Е Г И Я

за развитие на Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии

„Д.И.Менделеев“ – гр. Варна,

за периода 2014 г. - 2017 г.

1. УВОД

 

Директорът  осъществява държавната политика, като изпълнява функции и дейности, регламентирани в ЗНП, ППЗНП, ЗПОО, Длъжностната характеристика, Кодекса на труда и други специфични за образованието закони, наредби, правилници. В своята дейност се ръководи от стратегическите цели на МОН за развитие на образованието.

Стратегията за развитието на училището за периода 2014 г. - 2017 г. се основава на опита и новаторския дух, съобразени с европейските образователни тенденции. С влизането на Република България в Европейския съюз следва да предложим образование, гарантиращо успешната реализация на завършилите училището ученици. Пред нас стои предизвикателството да помогнем на нашите ученици да се чувстват приобщени към общество, което трябва да намери своето достойно място в Европа и света.

Стратегията за развитие на училището се основава на принципите и насоките на ЗНП, Правилника за прилагане на ЗНП, ЗПОО, стратегическите цели на МОН за развитие на образованието, дългогодишния опит и традиции в професионалното образование и обучение в училището. Тя е изработена в съответствие с изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 1 от ППЗНП.

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО през уч. 2013/2014 г.

  

2.1. SWOT  АНАЛИЗ

 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

·         Професионално образование, обвързано със социално-икономическото развитие на общината, областта, извършвано по актуални специалности, съвременни технологии;

·         Добър сграден фонд, общежитие, спортна   база,  двор;

·         Ниско входно ниво на знания на   постъпващите ученици, нисък успех;

·         Ниска мотивация на учениците;

·         Малък процент на заинтересовани и активни родители;

·         Учебните програми не отговарят на изискванията на съвременното производство;

·         Агресивност у учениците;

·         Нисък стандарт, непозволяващ

сдобиването на учениците с учебници, учебни помагала и специализирана литература по специалните учебни предмети.

  • Квалифициран учителски състав;

·         Добри професионалисти от непедагогически състав;

·         Учениците получават освен диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация – ІІ-ра и III–та степен;

·         Актуални специалности, ориентирани към пазара на труда;

  • Наличие на съвременна техника

и компютърни кабинети;

  • Разширена INTERNET мрежа;
  • Работа по проекти;
  • Умения за планиране.

 

РИСКОВЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ

/Дейности за преодоляване на рисковете/

 

?  Осъвременяване на МТБ по професии;

?  Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците;

?  Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики  сред учителите;

?  Изграждане на система за професионално ориентиране на учениците; съвместни дейности с ученици от VII и VIII клас от ОУ и СОУ;

?  Създаване на система за тестово оценяване по всеки предмет и  по професията;

?  Разширяване на партньорствата с бизнеса и различни организации за съвместни дейности и подпомагане;

?  Усъвършенстване на училищните учебни планове, актуализиране на учебното съдържание в съответствие с изискванията на производството;

?  Развиване на извънкласна дейност.

?  Малък брой  ученици в училище,

което води до намаляване на финансирането на училището; 

?  Неоптимизирана мрежа от професионални гимназии;

?  Ниски заплати на работещите

по професии.

 

 

 

 

ПГХиХВТ провежда успешна политика по отношение подготовката

на учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат успешна реализация на завършващите училище. Училището се развива устойчиво и е намерило своето място в общинската образователна структура.

Добрата МТБ, качеството на образование, възможността за реализация по повече от една професия– това е, което прави училището привлекателно и полезно за младежите.

През учебната  2013/2014 г. са сформирани 10  паралелки в дневна форма на обучение . В началото на учебната година в дневна форма са се обучавали 209 ученици, в самостоятелна форма – 7, в общежитието - 93.

Учебната година завърши с 203  ученици в дневна форма се обучение, и 5 ученици - в самостоятелна форма на обучение. Успешно са завършили средно образование 45 ученици от ХІІ  клас. От 52 са получили Свидетелство за ІІІ-та степен на професионална квалификация 12 ученика.

Оценка на състоянието:

Броят на паралелките за учебната 2014-2015 година е увеличен с една паралелка, но паралелката с прием след седми клас е слята. Учениците успешно се справят с държавния изпит по практика но срещат затруднения при държавния изпит по теория. Те успешно се представят на ДЗИ.  От допуснати 45 успешно се дипломират 44 ученика.

Създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчет на резултатите, осигуреност на единство и непрекъснатост на УВП, правилното планиране  са решаващи условия за усъвършенстване качеството на обучението. Постигнати са добри резултати от УВП. Като ефективна форма на контрол се налага външното оценяване.

Сътрудничеството с родителите не е на необходимото ниво. Нужно е създаването на работещи родителски комитети, които активно да участват в училищния живот при решаване на проблеми и превенция на отсъствия, бягства от училище и противообществени прояви, намаляване на агресията сред учениците, превенция за употреба на наркотици и упойващи вещества. Не е активна  ролята на Училищното настоятелство при решаване на проблемите на училището.

Все още има възможности за по - ефективно сътрудничество между професионалната гимназия и бизнеса.

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. Осигурена е творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-възпитателната дейност за изпълнение на стандартите по ДОИ.

По някои от общообразователните предмети бяха организирани и проведени училищни олимпиади, като един ученик е класиран на второ място на националния кръг.

Постигнати са успехи по физическо възпитание и спорт, където учениците от училището участват на общинско ниво и заемат призови места.

Колективът натрупа опит в работата по проекти – успешно се реализираха

два проект- проект  “Успех”  и проект “Ученически практики”, както и проект “С грижа за всеки ученик”- модул „Без свободен час”.

В сайта на училището се популяризират изявите на учениците.

Утвърдени са традиции за честване на училищни и национални празници.

Работи се за взаимодействие и партньорство между учители и ученици.

Гимназията работи на делегиран бюджет. Мотивират се морално и материално учители и ученици за постигнатите резултати.

Утвърдена е система на диференцирано заплащане на учителския труд като стълб за допълнително материално стимулиране според качеството на труда.

Продължава да се осъвременява и ремонтира наличната МТБ.

 Преимуществата на училището са свързани с наличието на:

1.      Предлаганите специалности са атрактивни и дават възможност за успешна социална реализация след завършване на обучението;

2.      Активна и успешна работа по проекти;

3.      Добрият учителски състав по отношение на професионалната квалификация и опит;

4.      Провеждане на производствените практики в реална работна среда;

5.      Потенциалните възможности за реализация на собствени приходи на училището и оттам  набиране на средства с инвестиционно предназначение.

 

Проблемите, които трябва да се решат са :

?  Превенция на напускащите ученици с оглед задържането им в училище;

?  Продължаване работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на

европейските образователни стандарти;

?  Мотивиране на педагогическата колегия за перманентна актуализация на

методическата подготовка и повишаване на квалификацията;

?  Разкриване на алтернативни възможности за допълнително финансиране

на училищния бюджет;

?  Повишаване  взискателността по опазване на училищното имущество;

?  Активизиране  работата с родителите, обществеността и институциите за

обогатяване на материално-техническата база на училището.

 

 

3. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПОДЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

    

3.1  ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

·                     Утвърждаване на ПГХиХВТ гр. Варна, като модерно и конкурентно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация;

·         Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия

персонал;

·         Обособяването на педагогическия и непедагогическия персонал като

екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;

 ·         Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП

за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света;

·         Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно

взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

3.2  МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

·         Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и

култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация;

·         Възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на ЕС в духа на

демократичните ценности;

·         Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен

свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот;

·         Формиране на умения за придобиване на информация и овладяване

на съвременни комуникационни технологии;

·         Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности;

·         Развитие на индивидуалността;

·         Стимулиране на творческите заложби.

 3.3  ЦЕННОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО:

·         Уважение и зачитане на правата на учениците и работещите в

гимназията чрез създаване на позитивна атмосфера и добра комуникация;

·         Спазване правилата и нормите в училище;

·         Ефективно използване времето на учениците в училищни и

извънучилищни дейности;

·         Изграждане на професионализъм чрез създаване на мотивация за

учене, поощряване и ангажираност;

·         Възпитание в честност, откритост и отговорност;

·         Мирно решаване на конфликти чрез изграждане на умения за

общуване и самоуважение.

·         Утвърждаване   на гимназията като училище със специфичен облик,

изграждащо образовани и етични личности с възможности за социална реализация чрез осигуряване на оптимални условия за изпълнение мисията на училището и чрез утвърждаване на неговата визия и осъществяване на целите му;

·         Постигане  качествено образование чрез непрекъснато надграждане на

знания и умения с оглед на максималното развитие на потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация;

 ·         Задоволяване потребностите от съвременно модерно училище и

училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС;

·         Стимулиране творческата активност на учениците и генериране на

идеи за поощряване на творческата им реализация;

·         Активизиране  взаимодействието между училището и организациите

за извънучилищна дейност;

·         Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на

поведение на етническа толерантност, взаимопомощ, партньорство и уважение;

·         Прилагане на ИКТ в образователните дейности и управлението на

училището;

·         Оптимизиране на  дейностите по финансовото осигуряване на

училището;

·         Повишаване  квалификацията на учителите и  усъвършенстване на

професионалните умения на училищния екип.

 

 


 

 

Един чудесен клип на Севил Салиева за интересния и разнообразен живот в нашата гимназия:
 

 
11.06.2011 г. Обсерватория "Н. Коперник" Варна 
Международна година на химията - областни състезания
 
      
   
 

 
9 май - Ден на Европа бе отбелязан със състезание по Аналитична химия
 
 

 
8 клас на екскурзия до Балчик - 16.04.2011 г.
 
 
 

 
Патронен празник на ПГХ и ХВТ 18.03.2011 г.
 
   
 
 

 
2010 - 2011 учебна година
 
 
 

 
2009 - 2010 учебна година
 
  

 Отново победители!

 


 

       

На практика в реални условия.


Еколозите в действие.

   

    

 


11в клас участва в надпреварата за наградата на PEPSI и се класира на 11-то място от 100 училища в България !

 

 

 

 17 март 2010 г

Гимназия "Менделеев" отбелязва патронния си празник със състезания

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д.И.Менделеев", наследник и продължител на традициите на първия за Североизточна България и Варна Химически техникум, отбелязва своя патронен празник и 61 години от основаването си.

В празничната програма са включени състезания по неорганична и аналитична химия, по биология и микробиология, благотворителна кулинарна изложба на здравословни храни, концерт-ревю за бъдещите абитуриенти. В състезанието "Млад машинен техник" сили ще премерят дванадесетокласниците от специалност "Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост". Възпитаници на ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" ще представят пред седмокласници и осмокласници от варненските училища презентация на тема: "Нови технологии черпят вдъхновение от природата".

 

 


2008 - 2009 учебна година
21.06.2009 г.  Мариела Иванова Стоянова от 11б клас, явила се от името на ОДК гр.Аксаково,
бе удостоена с грамота и I-во място в Национални конкурси по наука, техника и технологии 
с ученици от IX до XII клас хранително-вкусова промишленост. 
 

 За високо професионална дейност в системата на народната просвета 

г-жа Севдалина Иванова, преподавател по биология в гимназията, 
бе удостоена с наградата на МОН - почетно отличие "Неофит Рилски", 
връчена от кмета на града г-н Кирил Йорданов на 11.06.2009 г.
   

24 май 2009 г. Ученици и учители от гимназията участват в празничното шествие.

  

 


На 20 май 2009 г. клуб „Млад еколог” към ПГХ и ХВТ „Д.И.Менделеев” съвместно с район „Приморски” посетиха варненския зоопарк. Опознаването на живата природа подпомага екологичното възпитание на децата, променя качеството на живот на младите хора, тъй като дава възможност за създаване на нови социални контакти и е вид превенция спрямо вредните навици и агресията. Възпитаниците на гимназията и район „Приморски” поканиха децата от дом „Надежда” да посетят заедно осиновените лебеди Галий и Рений.

   

 


 На 16 май 2009г. (събота) от 8,00 часа ПГХиХВТ „Д.И.Менделеев”, съвместно с район „Приморски” инициира екоизява-поход до местността „Аладжа манастир”. Акцията се проведе във връзка с Международния ден за почистване на природни паркове – 23 май. От специална беседа учениците научиха повече за биологичното разнообразие на природния парк „Златни пясъци” и за включени в Червения списък защитени видове растения и животни. Гимназистите от клуба „Млад еколог” проведоха ековикторина и хигиенизираха района около историческия комплекс „Аладжа манастир”.

 


 3 май 2009г. клуб "Млад еколог" в действие - почистване на парка.

 

 


Ден на ученическото самоуправление

 

 

 


 22.04.2009г. Учениците от гимназията осиновиха черните лебеди от варненския зоопарк. Лебедите бяха кръстени  от заместник кмета на Община Варна г-н Коста Базитов с имената Рений и Галий.

 


 В Спортна зала Варна бяха представени новите специалности в гимназията. Интерес предизвикаха оригиналните химически опити и презентации. На представянето присъстваха кмета на Варна г-н Кирил Йорданов и зам. кмета на Община Варна г-н Коста Базитов. 

 

 

 


 На 16.03.2009г. се проведе Ден на отворени врати. На гостите бяха показани интересни химични опити, презентации и демонстрации на актуални теми от областта на екологията и опазването на околната среда.

 


 Браво момичета!

За участие в Националния ученически празник „За хляба наш”, организиран от МОН, Община Благоевград, Националния дворец на децата, Обединен детски комплекс гр.Благоевгра, ученичките от 11б клас Радина Андонова Тинакова и Мариела Иванова Стоянова, явили се от името на  Обединен детски комплекс гр.Аксаково грабнаха следните награди:

  -за тема „Обредните хлябове” – Радина Андонова Тинакова се класира на IV-то място,

  -за тема „Технология за производство на различни видове хляб” – Мариела Иванова Стоянова получи Диплом-грамота.