ПДФ  Array Печат Array

 


 

Прием 2017/2018 г.

 


 ВАЖНО за кандидатстващите след VІІ клас!


   


 1. НАПРАВЛЕНИЕ: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕСИЯ: ЛАБОРАНТ

СПЕЦИАЛНОСТ:

ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ

ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

  

2. НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

ПРОФЕСИЯ:

ТЕХНИК - ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ 

СПЕЦИАЛНОСТ:

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ: МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНИ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ОЧНА ОПТИКА 

СПЕЦИАЛНОСТ: ОЧНА ОПТИКА.

Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 26
Интензивно изучаван чужд език: Английски език 
Степен на професионална квалификация: ТРЕТА

 


БАЛООБРАЗУВАНЕ:
Сбор от: 2 х Тест по Български език и литература + 2 х Тест Математика + Химия + Биология


  

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление за участие в класирането с подредени желания;
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;
3. Копие на служебната бележка за оценките от положените тестове, ако кандидатстват в друга
област;
4. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че посочените специалности
не са противопоказни на здравословното състояние на кандидата.

 


 

КЛАСИРАНЕ:
Извършва се централно от РУО – Варна
 


 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Заявление до Директора по образец;
2. Оригинал на удостоверение за завършен VII клас;
3. Удостоверение за преместване;
4. Оригинал на медицинско свидетелство със заключение, че посочената специалност
не е противопоказана на здравословното състояние на кандидата.
 

В А Ж Н О !!!

За учениците, които кандидатстват за специалността "Очна оптика", се изисква

нормален слух, зрение и цветоусещане удостоверени от медицинско лице

съгласно Наредба № 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по

професия Техник по очна оптика. 

 

 


 

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld