ПДФ  Array Печат Array

 

 

ПГ  ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ

“Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ”, гр. ВАРНА

 

            УТВЪРЖДАВАМ:

            ДИРЕКТОР.......................

                                    ( Руслан Скулев )

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГХ и ХВТ „Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет

с протокол № 1 от 05.09.2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

РАЗДЕЛ I. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ II. УЧИТЕЛИ И КЛАСНО РЪКОВОДСТВО

РАЗДЕЛ III. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ, ПООЩРЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

РАЗДЕЛ IV.  УЧЕНИЦИ: ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, САНКЦИИ

РАЗДЕЛ V. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КАКТО И НА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

РАЗДЕЛ VI. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ VII. РОДИТЕЛИ: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛИ. СИСТЕМА ЗА ПИСМЕНО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

РАЗДЕЛ IX. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ - ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

РАЗДЕЛ X. ОБЩО СЪБРАНИЕ

РАЗДЕЛ XI. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ И УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ XII. СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНО ОЦЕНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

РАЗДЕЛ XIII. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ XIV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Приложение 1

 

РАЗДЕЛ I. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Настоящият правилник урежда принципите и организацията на дейността на Професионална гимназия по химични и хранително – вкусови технологии „Дмитрий Иванович Менделеев“, гр. Варна, свързани с осигуряване на правото на училищно образование.

(2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност – участниците в образователния процес – учениците, учителите, директорите и другите педагогически, както и непедагогически специалисти.

(3)  Настоящият правилник се издава на основание на Закона за педучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти.

(4) Дейността в гимназията не може да противоречи на Конституцията и законите на страната.

Чл. 2 Работещите в училището са длъжни:

-      Да се изпълняват точно и добросъвестно задълженията определени с длъжностните характеристики, Правилника на гимназията и законовите разпоредби на Директора;

-      Да опазват училищното имущество;

-      Да проявяват в служебните си отношения взаимно уважение и колегиалност и да се ръководят в действията си от общоприетите етични норми за поведение;

-      При жалба да спазват йерархията в институциите;

 

Чл. 3 План-прием: Учениците постъпват в гимназията съгласно утвърдения план-прием (чл. 142 и чл. 143 от ЗПУО)

Чл. 4 (1) Училищните учебни планове се приемат с решение на ПС и се одобряват от началника на РУО.

(2) Учебните програми за задължителна общообразователна и задължителна професионална подготовка се утвърждават от министъра на образованието и науката.

(3) Учебните програми за ЗИП се съгласуват с експертите по съответните предмети в РУО и се утвърждават от начаника на РУО.

(4) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на Наредбата на Министъра на здравеопазването и се утвърждава от Директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок.

Чл. 5 (1) Учебните занятия се провеждат в една смяна.

(2) Първият час започва 08:00 часа, а последният час приключва в 15:15 часа. Продължителността на учебния час е 45 минути, на междучасията 10 минути, а голямото междучасие – 20 мин. (след третия час).

(3) Медицинската сестра в гимназията осигурява медицински грижи за ученици, учители и служители от 08:00 до 13:00 часа

Чл. 6 В гимназията има дневна и самостоятелна форми на обучение. Самостоятелната форма на обучение е организирана съгласно чл. 112 от ЗПУО и Приложение №1 на настоящия правилник.

Чл. 7 Учениците, учителите, служителите и работниците се инструктират за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверяват направения инструктаж с подписите в специална тетрадка. В гимазията се водят и документи за здравосложното състояние на ученика от медицинското лице.

Чл. 8 Предвид добрата професионална квалификация на учениците, гимназията има право да осигури възможност за времето от 01 до 15 юли ........

Чл. 9 В личните картони задължително се нанасят от класните ръководители:

-      Данни за ученика;

-      Оценки и хорариум за изучаваните учебни предмети по ЗП, ЗПП и ЗИП за всеки завършен клас;

-      Успеха и хорариума  дипломата за средно образование и в свидетелството за професионална квалификация; 

-      Съдържанието на дипломата за средно образование;

-      Съдържание на свидетелството за професионална квалификация.

 

Чл. 10 Дипломата за завършено средно специално образование съдържа задължителните реквизити, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г.

                 РАЗДЕЛ II. УЧИТЕЛИ И КЛАСНО РЪКОВОДСТВО

Чл. 11 (1) Условията за заемане учителска длъжност са посочени в чл.212 от ЗПУО.

(2) Учителят организира и провежда образователно-възпитателнив процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

Чл. 12 Учителските длъжности са:

1.    учител

2.    старши учител

3.    главен учител          

 

Чл. 13 УЧИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

-      Да предлага решения за организиране и ръководство на ОВП;

-      Има право да бъде стимулиран за работата му и равнището на квалификацията му;

-      Може да извършва промени в учебните програми, без да нарушава логическата структура на учебния предмет, заверени от директора.

-      Да заложи в годишното разпределение форми на работа с хронично болни или изоставащи ученици. Учителят оформя срочна/годишна оценка от необходимия брой оценки съгласно Наредба № 3;

-      Да получава актуална информация за промени новости в образованието, публикувани в ДВ;

-      Да поучава информация за финансовото състояние на училището и начина за изразходване на средствата.

 

Чл. 14 УЧИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:

-      да осъществява обучение и възпитание на учениците в съотвтствие с ДОС;

-      да създава условия за развитието на познавателни способности и интереси на учениците;

-      да взаимодейства и сътрудничи с ученици, родители и свързани с обучението институции и организации, като спазва нормите утвърдени от Етичния кодекс на училището;

-      да се включва /извън часовете по норматив/ в специфични дейности: консултации, дежурства, комисии, родителски срещи, изпити и др.;

-      да изпълнява определените си задължения в длъжностната характеристика, съгласно КТ, ЗПУО;

-      в началото на часа да вписва в дневника номерата на отсъстващите ученици; закъснения до 15 минути, като закъснения за три учебни часа без уважителни причини се считат за едно неизвинено отсъствие; за първия учебен час да не се в ключват в сформираност на неизвинени отсъствия, поради отдалечеността на училището и натовареността на градския транспорт.

-      да води точно и своевременно документацията, дневник,  ученическа книжка и лични картони;

-      в края на учебната година да предава в канцеларията или на определеното място попълнрните картони, заверени от директора;

-      да изпълнява седмичното дежурство по график, утвърден от директора; графикът за дежурствата е задължителен;

-      да вписва за деня темите на преподаваните уроци в дневника и оценки в дневника и ученическата книжка;

-      да предава в срок необходимата документация: годишн разпределения, планове, и други;

-      в случай на необходимост да преструктурира учебното съдържание;

-      да следи за опазване на училищната собственост;

-      имащите достъп до дневниците, нямат право да ги представят на учениците  по какъвто и да е повод или да ги задържат;

-      учителят е длъжен да идва в училище не по-късно от 10 минути преди първия учебен час;

-      учителят е длъжен да посещава родителските срещи и осъществява контакт с родителите на учениците,на  които преподава;

-      да участва в работата на обявените педагогически съвети и да спазва взетите от тях решения;

-      при провеждане на извънучилищна дейност с учениците да уведоми писмено ръководството на гимназията два дни предварително;

-      да изпълнява нормата на задължителната преподавателска работа;

-      да поддържа и повишава квалификацията си;

-      да уведомява своевременно директора  когато се налага да отсъства от час с цел осигуряване на заместник и недопускане на свободни за учениците часове;

-      да опазва живота и здравето на учениците по време на ОВП;

-      да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика;

-      да не ползва мобилен телефон по време на час;

-      да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището;

-      да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави

Чл. 15 УЧИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО:

-       да накърнява човешките и гражданските права на ученика, да унижава личното му достойнство и да прилага форми на физическо или психическо насилие върху неговата личност;

-      да видоизменя своеволно учебните планове;

-      да използва методи и средства, несъобразени с психическите и възрастовите особености на ученика;

-      да проявява дискриминация и необективност при оценяване на знанията и поведението на учениците;

-      да налага партийно-политическа идеология и религиозни възгледи, забранени от закона;

-      да дава частни уроци на ученици, които обучава и оценява /съгласно чл. 220 от ЗПУО/;

-      да събира пари от учениците под какъвто и да е предлог;

-      да внася поправки в училищната документация без съгласието на директора;

-      За неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на трудовата дисциплина  учителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

 

Чл. 16 ЛИЦАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОСЕТЯТ УЧЕБЕН ЧАС:

-      уведомяват учителя най-малко един ден преди провеждането на учебното занятие;

-      влизат в учебното помещение заедно с учителя;

-      с нищо не нарушават установения в учебното занятие ред;

-      не напускат учебното помещение преди края на учебното занятие, освен ако не са получили предварително съгласие от учителя;

ВСИЧКИ КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ ПО ПРОВЕДЕНОТО УЧЕБНО ЗАНЯТИЕ СЕ СЪОБЩАВАТ ПЪРВО НА УЧИТЕЛЯ.

НЕСПАЗИЛИТЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТОЗИ ЧЛЕН, МОГАТ ДА НЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ОТ УЧИТЕЛЯ.

Чл. 17 КЛАСНО РЪКОВОДСТВО:

(1)     В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

(2)     Класният ръководител е длъжен:

-      да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се отнасят до поверената му паралелка;

-      да сумира ежеседмично отсъствита на учениците, които има право да извинява с медицински бележки, заверени от медицинското лице в училището;

-      веднъж месечно да проверява ученическите книжки и удостоверява това с подписа си;

-      да вписва наказанията на учениците в тяхната последователност в съответната за това документазия;

-      да следи дисциплината на класа си;

-      да уведомява устно и писмено родителите за поведението на учениците, при направени 5,10 и 15 отсъствия без уважителни причини и наложени наказания;

-      да следи опазване на собствеността на училището и съдейства за възстановяване на нанесените щети;

-      да регламентира задълженията и правата на дежурните ученици;

-      да изисква разрешението на ръководството и родителите при провеждане на екскурзия;

-      да съдейства за регламентирани извънкласни мероприятия на училището и класа;

-      да води редовно и съхранява учебната документация на паралелката;

-      да заверява втори бележник/дубликат/ само със знанието на родителите;

-      да има информация за причините  довели до отсъствието на ученика;

-      да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците; да предприема превантивни и  корективни мерки за справяне с тези фактори;

-      да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

-      своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание по този правилник;

-      да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му или за справяне със затрудненията му;

-      да изготвя характеристика за всеки ученик, която да предоставя срещу подпис;

-      да организира и провежда родителки срещи, периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката;

-      да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката;

-      да се информира за успеха и развитието на учениците по съответния учебен предмет, за  спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

-      на първата родителска среща за учебната година да предостави на родителите информация за графика за консултации на учителите;

-      да осъщетвява постоянна връзка с останалите класни ръководители с цел усъвършенстване и намиране на нови форми на общуване с учениците и родителите;

-      да изпълнява задълженията си, свързани със санкциите на учениците, посочени в чл. 29 на настоящият Правилник;

(3) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотичното възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. Класният ръководител трябва да внася в дневника темите за ЧК от годишното разпределение;

(4) Класният ръководител не може да обсъжда публични извън училище въпроси, свързани с успеха и поведението на отделни ученици;

(5) След приключване на учебната година да предава на директора оформената учебна документация на паралелката и изготвената характеристика на всеки ученик. В нея се прави преценка за развитието на ученика в образователно - възпитателния процес и за спазване на училищната дисциплина, посочват се положителните и отрицателните страни в развитието на ученика; характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование и дипломата за средно образование;

(6) Класният  ръководител има право:

-      да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка;

-      да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до образователно-възпитателната работа в паралелката.

Чл. 18 ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

(1) Дежурството се извършва пo график, утвърден от директора.

(2) Дежурните учители са длъжни:

-      да следят за поведението на учениците през междучасието  като превенция срещу опити агресия или арогантно поведение;

-      да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите на етажи и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество;

-      да докладват за възникнали проблеми на заместник директора и директора и да получават съдействие при необходимост;

-      други задължения, произтичащи от характера на изпълняваната дейност;

(3) Главните дежурни учители осигуряват също така и спазване на разписанието на учебните занятия.

РАЗДЕЛ III. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА,

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ, ПООЩРЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 19 (1) Кариерното развитие на педагогическите специалисти е процес на усъвършенстване на техните компетентности и се осъществява съгласно чл. 227 от ЗПУО.

(2) Педагогическите специалисти  са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване на качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците, съгласно чл. 221 от ЗПУО.

(3) Повишаването на квалификацията се измерва чрез система от квалификационни кредити, която се определя с държавния се отразяват в образователен стандарт и се удостоверява с документ.

(4) Постигнатите компетентности се отразяват в професионалното портфолио на педагогическия специалист. То включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с учениците. Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят от държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие (чл. 226 от ЗПУО)

Чл. 20 (1) Атестирането е процес на оценяване  на дейността на учителите с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището (чл. 228 от ЗПУО).

(2) Атестирането на учителите се извършва на всеки 4 (четири) години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет.

Чл.  21 Педагогическите специалисти имат право да бъдат поощрявани и награждавани с морални и материални награди за високи постижения и за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си.

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld