ПДФ  Array Печат Array

ПРАВИЛА

За отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в ПГХиХВТ „Д.И.Менделеев”-гр.Варна

 

          На основание ПМС 33/15.02.2013 година, ДВ бр.17/2013 г., заповед РД-10-199/29.03.2013 г. на директора на ПГХиХВТ „Д.И.Менделеев” и протокол от 29.03.2013 г. на КС

 

І.Критерии за допускане до класиране на ученици за всички видове стипендии

1.     Да нямат наложено наказание на педагогически съвет- до заличаване на наказанието;

2.     Да не повтарят учебната година, с изключени ена повтарящи поради болест;

3.     Допуснатите неизвинени отсъствия през предходния учебен срок да не са повече 10;

4.     Да нямат регистрирани противообществени прояви

5.     Класният ръководител представя писмен доклад до комисията по т.1, т.2, т.3 и т.4

 

ІІ.Класиране на ученици за различните видове стипендии, размер, период, условия и ред за отпускане

 

          Стипендии по чл.4 ал.1- месечни

1.Стипендии по чл.4 ал.1 т.1- за постигнати образователни резултати

          1.1.Размер-           35 лева

          1.2.Критерии за класиране

 

Критерии

Показатели

Резултати

1.

Успех от предходния срок (година)

Отличен 5,80-6,00

3 т.

Отличен 5,50-5,79

2 т.

2.

 

Неизвинени отсъствия

0

3 т.

До 5

2 т.

5-10

0 т.

3.

 

Извинени отсъствия

0-35

3 т.

35-50

2 т.

Над 50

1 т.

4.

Участие в ИИД

Да

-

Не

-

          1.3.Период за който се отпуска стипендията- 10 месеца

·        От 01 февруари до 30 юни;

·        От 01 октомври до 31 януари

          1.4.Забележки- след доклад от класния ръководител, при допуснати над 5 забележки по отношение на дисциплината и при наложено наказание от ПС, стипендията се отнема за 1 месец

2.Стипендии по чл.4 ал.1 т.2- подпомагане достъпа до образование

          2.1.Размер-           30 лева

          2.2.Критерии за класиране

Критерии

Показатели

Резултати

1.

 

Успех от предходния срок (година)

Над 4,50

3 т.

 4,00- 4,50

2 т.

Под 4,00

Не се класира

2.

 

Неизвинени отсъствия

0

3 т.

До 5

2 т.

5-10

0 т.

3.

 

Забележки в дневника на класа

0

3 т.

1-3

2 т.

3-5

1 т.

4.

Участие в ИИД

Да

-

Не

-

          2.3.Период за който се отпуска стипендията- 10 месеца

·        От 01 февруари до 30 юни;

·        От 01 октомври до 31 януари

          2.4.Забележки- след доклад от класния ръководител, при допуснати над 5 забележки по отношение на дисциплината и поведението на ученика в дневника на класа и при наложено наказание от ПС, стипендията се отнема за 1 месец.

 

3.Стипендии по чл.4 ал.1 т.3- за подпомагане на ученици с трайни увреждания

          3.1.Размер-           35 лева

          3.2.Период за който се отпуска стипендията

·        От 01 февруари до 30 септември;

·        От 01 октомври до 31 януари

          3.3.Забележки- Учениците да отговарят на условиято по смисъла на §1 т.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания („Човек с трайно увреждане” е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50% и над 50%). След доклад от класния ръководител, при наложено наказание от ПС, стипендията се отнема за 1 месец.

 

4.Стипендии по чл.4 ал.1 т.4- за ученици без родители

          4.1.Размер-           35 лева

          4.2.Период за който се отпуска стипендията

·        От 01 февруари до 30 септември;

·        От 01 октомври до 31 януари

          4.3.Забележки - По смисъла на постановление 33 „Ученик без родители” е ученик, чиито родител(и) е(са) починал(и), лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение. След доклад от класния ръководител, при наложено наказание от ПС, стипендията се отнема за 1 месец.

 

          Стипендии по чл.5 ал.1- еднократни

          1.Размер-             52 лева

          2.Условия за получаване

·        С цел преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му на образование;

·        Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласна и извънучилищна дейност (регионални и национални кръгове на олимпиади и състезания)

          3.Ред за получаване на еднократни стипендии

          3.1.Комисията по стипендиите на база доклад от класния ръководител отправя мотивирано предложение до ПС;

          3.2.Стипендиите се отпускат със заповед на директора след гласуване на ПС;

          3.3.Еднократни стипендии се отпускат за 15.септември или 24.май

 

          Стипендии по чл.6 ал.1- месечна целева стипендия

          1.Размер-             21 лева

          2.Критерии за класиране

·        Ученици с месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна заплата (размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството е среден за предходните шест месеца);

·        Ученици, пътуващи от други населени места в рамките на област Варна;

·        Успех от предходния срок (година)- 4,00-4,50;

·        Ученици, пътуващи с градски транспорт;

·        Ученици, ползващи общежитие

 

Критерии

Показатели

Резултати

1.

 

Неизвинени отсъствия

0

3 т.

До 5

2 т.

5-10

0

2.

 

Извинени отсъствия

0-20

3 т.

21-50

2 т.

Над 50

1

3.

 

Забележки в дневника на класа

0

3 т.

1-3

2 т.

3-5

1 т.

4.

Участие в ИИД

Да

-

Не

-

          3.Период за който се отпуска стипендията

·        От 01 февруари до 30 юни;

·        От 01 октомври до 31 януари

          4.Забележки- след доклад от класния ръководител, при допуснати над 5 забележки по отношение на дисциплината и поведението на ученика в дневника на класа и при наложено наказание от ПС, стипендията се отнема за 1 месец.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.     Попълнен формуляр на заявление-декларация по образец (получава се от гл.счетоводител и се попълва четливо без поправки);

2.     Служебни бележки за стипендиите по чл.4 ал.1 т.2 и чл.6, удостоверяващи месечния доход на семейството за периода:

·        От 01.08. до 31.01.- за ІІ учебен срок;

·        От 01.04. до 30.09.- за І учебен срок

?     В брутния доход се включват всички получени суми през предходните 6 месеца, съгл.чл.10 ал.1 т.1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физически лица. Той включва: всички брутни заплати, получени по трудови и извънтрудови правоотношения; изплатени болнични от НОИ;  пенсии (без добавка за чужда помощ); обезщетения за безработица; обезщетения и помощи по реда на КСО; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии (без получаваните от декларатора по силата на това постановление); доходи от търговия; доходи от продажба на селскостопанска продукция; доходи от занятия; доходи от свободни професии; бонуси; дивиденти от акции и др.доходи.

?     Брутният доход по трудови правоотношения се удостоверява със служебно издадени документи, върху които е посочен точният адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационен номер. Документът задължително трябва да е с изходящ номер и печат, подписан от работодател и гл.счетоводител. При нулев месечен доход, работодателят посочва основанието за липса на такъв.

?     Получени суми по извънтрудови взаимоотношения се удостоверяват с документ от работодателя за общата сума по договора.

?     Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получения доход в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

?     Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ.

?     При разведени родители се представя дохода на родителя, на когото са присъдени родителските права и изпълнителен лист за присъдена издръжка от другия родител.

?     В случай на повторен брак или фактическо съжителство на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят доходите и на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика

?     Земеделските производители, които реализират доход сезонно (веднъж в годината) посочват половината от реализирания доход от настоящата (предходната) календарна година. Представя се документ за регистрация като земеделски производител

?     Всички самоосигуряващи се лица представят справка за осигурителния доход от НАП за предходните 6 месеца

?     НУЛЕВ БРУТЕН ДОХОД НЕ СЕ ПРИЕМА

3.     Служебна бележка от училището, в което учи брат или сестра на кандидата (ако има такива), копие от акт за раждане.

4.     За стипендии по чл.6 (месечни целеви стипендии)- копие от абонаментна карта за всеки месец от периода през който се получава стипендията; квитанция за платен месечен наем в общежитието.

5.     Копие от решението на ЛК (за стипендиите по чл.4 ал.1 т.3)

6.     Копие от смъртен акт (за стипендиите по чл.4 ал.1 т.4)

 

 

ІІІ.Стипендии, осигурени със средства от Европейските структурни фондове

1.     Учениците могат да получават стипендии, осигурени със средства от Европейски структурни фондове по време на провеждане на ученически производствена практика. „Ученическа производствена практика” е практическо придобиване на знания и умения на конкретно работно място да период 240 астрономически часа, през които ученикът пребивава в работна среда в организацията, в която се извършва обучението.

2.     За стипендиите могат да кандидатстват ученици в дневна форма на обучение.

3.     Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се извършва от съответната оперативна програма, въз основа на предложение на министъра на МОМН при часова ставка 1,25 лв. на час.

4.     Видът на документите за кандидатстване и срока за подаването им се определя министъра на МОМН.

5.     Учениците могат да получат едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюдежт и стипендии, оисурени със средства на Европейските структурни фондове.

 

Настоящите правила са утвърдени със заповед Р№-10-205/10.04.2013 г.

 

 

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld