ПДФ  Array Печат Array
Начало на статията
Правилник УДВР
Правилник УДВР
Правилник УДВР
Правилник УВДР
Всички страници

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ “Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”-ГР.ВАРНА

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД

НА ПГХ и ХВТ “Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ” – гр.ВАРНА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016г.

НАСТОЯЩИЯТ ПРАВИЛНИК Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ №1/14.09.2011г

ГЛВА ПЪРВА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

                Чл.1.Основната задача на Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии- гр.Варна (ПГХиХВТ “Д.Менделеев”) е:

                1. Да подготвя специалисти и квалифицирани изпълнителски кадри на равнището на държавните изисквания и образованието в областта на хранително-вкусовата и химическата промишленост.

                2. Училището осигурява завършване на клас, придобиване на степен на образование и на професионална квалификация .

                3. Да подготвя граждани с високи нравствени добродетели в съответствие с демократичните принципи на обществото.

            4. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

                Чл.2. ПГХиХВТ “Д.Менделеев” е държавно училище, което е с национално значение и се финансира от държавния бюджет; методически и финансово е подчинено на МОМН и неговите подразделения; всички изучавани профили, професии и специалности задоволяват образователните интереси и потребности на повече от една област в страната.

                Чл.3. В учебното заведение се извършва образователна и професионална подготовка в следните форми:

                1. Дневна форма- присъствена между 7,30 и 16,30 часа в учебни дни; организирана в паралелки и групи; 4,5 годишен срок на обучение

                2. Самостоятелна форма на обучение.

                3. При необходимост учебното заведение по договор извършва квалификационна дейност с фирми и отделни граждани и издава документи за работническа квалификация.

                4. Училището може да организира сборни групи за извънкласни дейности в областта на изкуствата и спорта.

                5. Списъкът на специалностите и професиите и формите на обучение ежегодно се актуализират по определен ред от МОМН. (Глава III Раздел І чл.78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87 от ППЗНП)

                Чл.4. Гражданите ползват правото си на образование в съответните форми на обучение в професионалната гимназия на основание държавните изисквания на МОМН за реда и формата за приемане на ученици.

                (1). Обучението в професионалната гимназия до 16-год.възраст е задължително.

                (2). Преминаването в по-горен клас се извършва въз основа на издаден по установения ред документ за завършен предходен клас.

                (3). Гражданите нямат право повторно да придобиват образование в професионалната гимназия от една и съща степен.

                Чл.5.Учениците ползват правото си на безплатно образование в учебното заведение като:

                1.Не плащат такси за училищното обучение в рамката на държавните образователни изисквания.

                2.Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

                3.Получават стипендии или издръжка за сметка на държавния бюджет при условия и ред, определени от Министерския съвет.

                4.Всички педагогически услуги извън държавните образователни изисквания, както и конкурсните изпити за приемане на ученици се заплащат при условия и ред, определени от икономически правила в системата на просветата.

                5.Настанените в общежитието ученици заплащат месечен наем в размер на действителния разход от издръжката, като в същата не се включва фонд работна заплата на обслужващия персонал

                Чл.6. Условията за приемане на ученици в ІХ клас на професионалната гимназия и броя на същите в паралелка се уреждат с Наредба на МОМН за държавните изисквания при приемане на ученици в дневна форма на обучение.

                Чл.7. Обучението на учащите се в професионалната гимназия се провежда по учебни планове, програми и учебници, одобрени от МОМН.

                1.Срокът на обучение за всяка специалност или професия се определя със съответния учебен план.

                2.Учителите имат право да разместват темите в учебните програми след одобряване от ръководството на училището. Могат да правят предложение до МОМН за целесъобразни промени на програмите (тематични планове).

                Чл.8.(1) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година в срок до 30.03. със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството за държавните професионални гимназии.

                (2). Началникът на Инспектората по образованието и науката в срок до 01.02. предлага на Министъра да утвърди държавния план прием по (1). Предложенията на началника на Инспектората по образованието се правят въз основа на предложението на Директора на училището, съгласувано със съответните финансиращи органи, с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие и регионалните структури на работодателите.

                (3). ПС в срок до 28.01. да съгласува предложенията на МО за промени в държавния план прием.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

                Чл.9. След даване на статут на юридическо лице, учебното заведение има право на:

                1.Собствен кръгъл печат и печат с държавен герб.Същите се съхраняват и опазват съгласно инструкция от съответните длъжностни лица.

                2.Притежава собствено недвижимо и движимо имущество и право да се разпорежда с него.

                3.Банкова сметка и счетоводен баланс, данъчен № и шифър по Булстат

                4.Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства.

                5.Да предоставя собственото си имущество под наем, да извършва педагогически услуги и производствено стопанска дейност.

                6.Да създава и натрупва фондове, включително и във валута.

                7.Да патентова и продава продукти от научна и производствено стопанска дейност.

                8.Да подбира кадрите си.

                9.Да определя организацията, методиката и средствата за обучение и възпитание.

                10.Да издава държавни документи за съответна образователна и квалификационна дейност.

                11.Да сключва договори за асоцииране с други юридически лица от страната и чужбина.

                12.Да определя вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено облекло.

                Чл.10. Учебното заведение носи отговорност за:

                1.Изпълнението на държавните образователни стандарти, засягащи неговата дейност.

                2.Поетите задължения при приемане на учениците.

                3.Създаването на условия за опазване живота и укрепване на здравето на учениците по време на обучението и на територията си.

                4.Опазване на материално-техническата база и целесъобразното изразходване на бюджета си.

                5.Извършване на дейности и прояви, които нарушават учебно-възпитателния процес или противоречат на законите на страната.

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ І

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ДИРЕКТОР

                Чл.11.Органи за управление на училището са директорът, Началникът на РИО– гр.Варна, Министърът на образованието, младежта и науката и МОМН.

                Чл.12. (1) Директорът, като орган за управление на детската градина и на училището:

                1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

                2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

                3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

                4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

                5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

                6.сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите  по реда на Кодекса на труда;

                7.обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалния инспекторат по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им;

                8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

                9.организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

                10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

                11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;

                12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

                13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

                14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

15. изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

                (2) Директорът на детската градина или на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

                (3) Директорът на обслужващо звено, освен правомощията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, има и специфични права и задължения, определени с правилника на ПГХ и ХВТ “Д.Менделеев”.

                (4) Административните актове на директора на ПГХ и ХВТ “Д.Менделеев” могат да се отменят от министъра на образованието, младежта и науката;

                Чл.13. Пом.директорите подпомагат директора при организиране на учебната, административната или учебно-производствената дейност на училището, съгласно нормативните актове в системата на просветата и съответните длъжностни характеристики.

                Чл.14. Контролната дейност на Директора и пом.директорите се осъществява съгласно указанията за организиране на дейността на професионалните училища за съответната година.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

                Чл.15.  Педагогическият съвет е специализиран орган на учебното заведение. Включва в състава си всички учители, възпитатели, пом.директори, библиотекар, медицинско лице и други специалисти с педагогически функции, които са на щатна работа в него. Изпълнява следните функции:

                1.Приема правилника на училището.

                2.Приема учебните планове на училището за всички професии.

                3.Избира формите на обучение и професиите за обучение на учениците и ги предлага за утвърждаване от висшестоящите органи.

                4.Обсъжда и взема решение по резултатите от обучението.

                5.Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване на разпоредбите и нормативните актове в тази връзка.

                6.Приема планове и програми за индивидуална и задочна форма на обучение на ученици.

                7.Обсъжда и предлага на Директора решения за награждаване и наказание на ученици.

                8.Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

                9.Обсъжда и взема решения по анализа на здравословното състояние и дееспособността на учениците.

                10.Изслушва предварително съставена комисия, която разглежда обстоятелствата, свързани с нарушенията на ученика.Обсъжда доклада на класния ръководител, докладчика, изслушва ученика, защитника на ученика /определен от него ученик или учител/, родителя или настойника.

                11.Взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите на чл.84, ал.2, т.1 от ППЗНП.

                12.Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й.

                13.Утвърждава униформено облекло, ученически символи и ритуали по предложение на училищното настоятелство.

                14.В състава на ПС с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и обслужващото медицинско лице.

                Чл.16.(1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора. Извънредно заседание се свиква по писмено съгласие на най-малко 1/3 от числения му състав.

                (2). Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

                (3). Решенията на педагогическия съвет могат да бъдат отменени от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите), или от началника на РИО – гр. Варна.

                (4). За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол в специална книга, която се съхранява пет години.

                (5). Комисията за борба с противообществените прояви, оглавявана от Директора да обезпечи охрана на училището.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

                Чл.17.(1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището и се състои от учители на щатна работа в училището, родители, общественици и бизнесмени.

                (2). Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат съгласно ЗНП, закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

                (3). Училищното настоятелство предлага на ПС за утвърждаване на униформено облекло, ученически символи и ритуали

                (4). Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РИО – гр.Варна.

           (5). Подпомага дейността на училишето в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

                Чл.18.(1) Ученическият съвет включва в състава си по един представител от клас, избран чрез гласуване, и се свиква по веднъж месечно.

                (2). Ученическият съвет се ръководи от председател и 4-членна комисия по дейности.

                (3). Ученическият съвет участва в организиране и провеждане на всички извънкласни дейности.

                (4). Ученическият съвет подпомага работата на педагогическия състав и училищното настоятелство.

                (5). Ученическият съвет участва в педагогическия съвет със съвещателен глас.

РАЗДЕЛ ІІ

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

                Чл.19.(1) Според степента на подготовката си в учебното заведение и изискванията на класно-урочната система учениците се организират в класове и паралелки.

                (2). Един клас се организира за една учебна година и номерира във възходящ ред с римски числа.

                (3). Паралелките от един клас се обозначават и с началните букви от българската азбука.

                Чл.20.(1) По някои от учебните предмети в зависимост от спецификата му, паралелката се дели на групи.

                (2). По отделни учебни предмети или теми, определени в учебна програма, обучението може да се организира индивидуално.

                Чл.21.(1) Броя на учениците в паралелките и деленето на паралелките на групи се определят с нормативни документи на МОМН.

                (2). Разпределението на учениците по паралелки се извършва от Директора на училището.

                Чл.22. Когато ученик, по преценка и препоръки на здравните органи не е в състояние да посещава учебните занятия за повече от 30 последователни дни и обучението по предмета е възможна при домашни условия, учебното заведение му осигурява от 8 до 12 часа индивидуални занятия седмично в дома на същия.

                Чл.23. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

                (2) През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и/или великденска и лятна ваканция.

                Чл.24. Учебната година е с продължителност 12 месеца. Тя започва на 15 септември. В случай, че денят е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

                 (1) За всяка учебна година министърът на образованието, младежта и науката определя със заповед:

                1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;

                2. дните за отдих на учениците от I клас;

                3. неучебни дни;

                4. края на втория учебен срок.

                (2) Заповедта по ал. 1 се издава преди началото на учебната година.

                Чл. 25 (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

                (2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

                (3) Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

                (4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.

                Чл.26.     (1) Учебната година се разделя на два учебни срока.Продължителността на първия учебен срок е 18 седмици.

                (2) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да е повече от 32 учебни часа.

                (3) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. В началото на учебната година Директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

                (4) Организацията на учебния ден е полудневна, включва до 7 задължителни учебни часа и се осъществява на една смяна.

                (5) Седмичното разписание на учебно-възпитателния процес се съобразява с психо-физическите способности на учениците и техните възможности и се утвърждава от Директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки срок.

                Чл.27.(1) Продължителността на учебния час по теория е 45 минути за дневното обучение.

                (2). Часовете по учебна и лабораторна практика са 50 минути; по производствена практика- 60 минути.

                (3). Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути за голямото междучасие. По учебна практика почивката е 20 минути след непрекъснати 2-3 учебни часа.

                (4). За работа в лабораториите и учебните работилници, компютърни кабинети се спазва правилник за вътрешния ред, предназначен за учебната и производствена практика, учебния процес по информационни технологии.

РАЗДЕЛ ІІІ

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

                Чл.28.Учебното съдържание, което учениците изучават, се структурира в учебни предмети, а обучението по учебните предмети се осъществява чрез система от урочни и извънурочни дейности.

                Чл.29.(1) Чрез учебния предмет се обхващат в определена последователност система от основополагащи знания и методи, подходящи за усвояване на закономерности в съответната област на човешкото познание и култура.

                (2). Според характера и насочеността си, учебните предмети се групират като общообразователни и професионални.

                (3). Общообразователните учебни предмети осигуряват усвояването на необходимите за всеки човек познания и култура.

                (4). Професионалните учебни предмети осигуряват придобиването на квалификация за упражняването на определена дейност.

                Чл.30.(1) Общообразователната подготовка е задължителна, задължително-избираема, профилирана и свободно-избираема и се осъществява с учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

                (2). Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум по учебните предмети от културно-образователните области включва задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка.

                (3). Задължително-избираемата подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по учебни предмети от културно-образователните области или от професионалната подготовка, съобразно интересите и индивидуалните възможности на ученика и възможностите на училището.

                (4). Свободно-избираемата подготовка осигурява обучение освен по учебни предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.

                (5). Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

                Чл.31 (1) Професионалната подготовка за професионалното образование е задължителна- обща, отраслова и специфична за всяка професия, задължителна чуждоезикова подготовка по професията и избираема- задължителноизбираема и свободноизбираема.

                (2) Общата задължителна професионална подготовка е единна за всички професионални направления при отчитане на спецификата им и включва теоретично обучение и практическо обучение.

                (3) Отрасловата задължителна професионална подготовка е единна за всички професии от съответно професионално направление при отчитане на спецификата на всяка професия и включва теоретично обучение и практическо обучение.

                (4) Специфичната задължителна професионална подготовка е за съответната професия и включва теоретично обучение и практическо обучение.

                (5) Задължителната чуждоезикова подготовка по професията осигурява усвояване на специфичната терминология, свързана с упражняването на професията.

                (6) Задължителноизбираемата професионална подготовка осигурява разширяване на знанията, уменията и професионалните компетенции по съответната професия

                Чл.32.(1) Учебното съдържание се систематизира в учебни планове и програми.

                (2). Учебният план систематизира съдържанието и организацията на училищното обучение и включва видовете подготовка, броя и разпределението на учебните предмети по класове и по учебни часове, графика на обучението, начина на завършване на степен на образование.

                (3). Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по всеки учебен предмет и за всеки клас.

                Чл.33. Даровитите ученици, както и други ученици могат да се обучават по индивидуални учебни планове и програми, които да предвиждат усвояването на знания и умения за по-кратък срок, на по-високи равнища или едновременно за 2 или повече класа. Тези планове и програми се приемат на педагогическия съвет и се утвърждават от Директора на училището.

                Чл.34.(1) Усвояването на учебното съдържание от учениците се подпомага от учебници, учебни помагала, учебни пособия и други информационни средства.

                (2) Съответствието на учебниците и учебните помагала с държавните

образователни изисквания се установява и одобрява от Министъра на МОМН, а въвеждането им в практиката става по ред, определен от Министъра на образованието, младежта и науката.

                Чл.35. Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план за професионално образование и обучение, за учебно съдържание и за придобиването на квалификация по професии.           

                Чл.36. Учебното съдържание за задължителноизбираема и професионална подготовка за обучение на учениците може да се определи и с авторски учебни програми, утвърдени от Министъра на МОМН.

                Чл.37.Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експертите по учебните предмети в регионалните инспекторати по образованието и се утвърждават от Началника на регионалния инспекторат по образованието, а тези за свободноизбираемата подготовка- от Директора на училището.

РАЗДЕЛ ІV

ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                Чл.38 (1) Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка на учениците.

                (2). Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия

                (3). Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки ученик.

                Чл.39 Оценяване се извършва:

1.        в процеса на училищното обучение;

2.        при завършване на средно образование;

3.        при завършване на професионално образование;

4.        при завършване на професионално обучение.

Чл.40 (1) Оценяването е вътрешно и външно.

(2) При вътрешното оценяване оценяващ е учителят.

(3) При външното оценяване оценяващи могат да са:

                1. училищна комисия, определена от директора на училището;

                2. длъжностни лица или комисии, определени от министъра на образованието, младежта и науката, от началника на регионалния инспекторат по образованието или от директорите на обслужващите системата на народната просвета звена за контрол и оценяване.

                (4) В края на етап или степен на образование външното оценяване се провежда като национално.

                (5) Националното външно оценяване се провежда по утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката изпитни материали и обхваща учениците от цялата страна в съответния клас, етап или степен на образованието.

                (6) За провеждане на национално външно оценяване министърът утвърждава:

                1. преди началото на учебната година график за провеждането му;

                2. до края на първия учебен срок изискванията за провеждането на националното външно оценяване.

Чл.41 (1) Оценяването се извършва чрез:

1.Текущи изпитвания;

2.Изпити;

3.Изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определен клас

                4.Изпитвания за установяване постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по учебен предмет за завършен етап от степента на образование или на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии за един или повече класове.

                (2) Текущите изпитвания са устни, писмени и практически.

                (3) Изпитите са:

                1. приравнителни;

                2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

                3. за промяна на оценката;

                4. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;

            5. изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално образование или на професионално обучение.

Чл.42 Според организацията текущите изпитвания и изпитите са:

-Индивидуални- за отделен ученик;

-Групови- за част от учениците от една паралелка или за ученици от една или повече паралелки.

                Чл.43 (1) Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател.

                (2) Оценките, които може да се поставят, са отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2.

                (3) Количественият показател може да не се определя като цяло число, при което качественият показател се определя, както следва:

                а) за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб;

                б) за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден;

                в) за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър;

                г) за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър;

                д) за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен.

                (4) При оценяването може да се поставят и други оценки, които се приравняват към оценките по ал. 2 или 3.

                (5) Поставените оценки при изпитванията по чл.41, ал. 1, т. 3 и 4 може и да не се приравняват към оценките по ал. 2 или 3.

                (6) Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми и постигат държавното образователно изискване за учебното съдържание в процеса на училищното обучение, се оценяват с оценките по ал. 2 и 3.

                Чл.44 (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.

                (2). При завършване на основно и средно образование се поставят и окончателни оценки по учебните предмети.

                (3). В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

                (4). Поставената оценка по ал. 3 е част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

                Чл.45 (1) В процеса на училищното обучение се извършва вътрешно и външно оценяване

                (2). Вътрешното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания.

                (3). Външното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания, изпити и изпитвания.

                Чл.46 (1) Задачите, другите материали и критериите за оценяване се подготвят от оценяващия.

                (2) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал. 1 за изпитите по чл. 41, ал. 3, т. 1 - 3 се утвърждават от директора на училището.

                (3) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал. 1 за изпитванията по чл. 41 ал. 1, т. 3 и 4 се утвърждават:

                1. от министъра на образованието, младежта и науката - когато оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии, определени от министъра на образованието, младежта и науката или от обслужващи системата на народната просвета звена за контрол и оценяване;

                2. от началника на регионалния инспекторат по образованието - когато оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии от РИО.

                Чл.47 (1) Текущите изпитвания при условията на вътрешно оценяване се осъществяват системно през първия и втория учебен срок.

                (2) По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик.

                Чл.48 (1) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

                1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часове седмично - две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитвания;

                2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания;

                3. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване, с изключение на производствена практика;

                4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично - една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване;

  

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld