ПДФ  Array Печат Array


 

Прием 2017/2018 г.

 


ВАЖНО за кандидатстващите след VІІІ клас!


 

1. НАПРАВЛЕНИЕ: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕСИЯ: ХИМИК - ТЕХНОЛОГ

СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (ТФПКП)

 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ (ИТПБВЦ)

  Степен на професионална квалификация: ТРЕТА

Срок на обучение: 4 години

Брой ученици: 26

Балообразуване: БЕЛ +  Химия +3 Х Биология 

Форма на обучение: ДНЕВНА  

 


 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VIII клас:

1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;

3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че посочените специалности не са противопоказани на здравословното състояние  на кандидата;

 

При подаване на документите се представят и оригиналите им за сверяване с копията.

 Внимание!

1. Записването на приетите ученици се извършва с оригинала на Свидетелството за основно образование и Удостоверението за преместване.

2. Ученици, които са се записали, но са изтеглили документите си, не запазват мястото си.

3. Приетите, но незаписани в срок ученици, отпадат от класиране.

 

 


 

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  •  заявление до директора;
  •  оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  •  удостоверение за преместване;
  •  оригинал на медицинско свидетелство със заключение, че посочените специалности не са противопоказани за кандидата

  


 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Изисквания към учениците при кандидатстване за дневна форма на обучение:

- да са завършили успешно VIIІ клас;

специалностите, за които кандидатстват, да не са противопоказни на здравословното им състояние

2.Срок за обучение - 4 години

3.Статус:

- успешно завършили курса на обучение получават диплома за средно образование;

- успешно положилите държавни квалификационни изпити получават ІІІ степен на професионална квалификация;

- успешно завършили курса на обучение имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и в чужбина.

 

 


 

 

 

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld