ПДФ  Array Печат Array

РАЗДЕЛ ХІІ. СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНО ОЦЕНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Чл. 55 Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на подобрения в работата на училището. Анализирането, планирането изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения се извършват при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране. Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, съгласно чл. 271 (1) от ЗПУО.

 

Чл. 56. Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището, съгласно чл. 272 (1) от ЗПУО.

 

А. Критерий „Постигнато равнище в учебния процес“

Показатели:

1.    Относителен дял на отпадналите ученици;

2.    Относителен дял на квалифицираните учители;

3.    Относителен дял на учениците, получили диплома за средно образование;

4.    Относителен дял на учениците, придобили степен на професионална квалификация;

5.    Относителен дял на учениците, извършили практическо обучение на реални работни места при работодатели;

6.    Относителен дял на социалните партньори, участвали в провежддането на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация (или участавали в мероприятия, организирани и провеждани от ПГТ).

Б. Критерий „Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности“

Показатели:

1.    Относителен дял на учениците, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности;

2.    Относителен дял на учениците, участвали в проекти на международно, национално и регионално ниво.

В. Критерий: „Осигурени условия за учене през целия живот“

Показатели за този критерий са брой ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение (над 16 годишна възраст) за придобиване степен професионална квалификация.

Оценката на показателите се извършва в края на всяка учебна година от председателите на педагогическитеекипи по разбични компетентности и на база писмена самооценка от всеки преподавател.

 

РАЗДЕЛ ХІІІ. РЕД И УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Чл. 57. (1) До началото на учебната година ученик в самостоятелна форма на обучение е длъжен да подаде заявление до директора на училището, в което да заяви желанието си за обучение и посочи формата на обучение за съответната учебна година, както и предпочитания предмет по ЗИП. Заявления може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на гиманзията. В противен случай обучението на ученика се счита за прекъснато.

(2) Списъкът на учениците в самостоятелна форма на обучение се утвърждава в Образец 1 до 15.09. на всяка учебна година.

(3) За организацията отговаря класен ръководител, чиято дейност се контролира от заместник – директора по учебната дейност.

(4) Учениците в самостоятелна форма, които една учебна година не се явяват на изпити (без уважителни причини и документи), губят право да продължат обучението си.

 

Чл. 58. Ред и условия за обучение в самостоятелна форма:

(1) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година;

(2) За обучение в самостоятелна форма учениците подават писмено заявление до директора на училището;

Чл. 60 В самостоятелна форма се обучават:

(1) Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за дравето, не могат да се обучават в дневна форма; чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;

(2) Ученици в задължителната училищна възраст – по желание на ученика или родителя, като продължават обучението си по учебния план, по който са започнали; чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

(3) Ученици с изявени дарби; чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗПУО;

(4) Лица, навършили 16 г.; чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗПУО;

(5) Ученици с наказание „преместване от дневна в самостоятелна форма“, наложено по предложение на Педагогически съвет и заповед на Директора продължават обучението си по училищния учебен план, по който са започнали.

 

Чл. 61 Учениците могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяна на формата по време на учебни занятия се допуска при преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Чл. 62 Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез полагане на изпити по всички учебни предмети от учебния план, по който се обучават.

Чл. 63 Изпитите се провеждат съгласно разпоредбите на наредбата за организация дейностите в училищното образование.

Чл. 64 Учениците полагат изпити по учебното съдържание на утвърдените от МОН учебни програми.

Чл. 65 В началото на учебната година учениците получават инфорнация от училището за изпитните програми и разпределението на учебните предмети в съответните изпитни сесии. За графика с конкретните дати на изпитите същите се информират лично от заместник-директора или от сайта на училището.

Чл. 66 При преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение, учениците получили годишна оценка най-малко среден (3) по учебен предмет, не полагат изпит за този предмет.

Чл. 67 Учениците полагат изпитите за определяне на годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през годината.

Чл. 68 Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет.

Чл. 69 Изпитите за определяне на годишна оценка се провеждат в сесии през януари, април и септември.

Чл. 70 Изпитите за промяна на годишна оценка на ученици от XII клас се провеждат по график с определени дати.

Чл. 71 Учениците провеждат производствена практика по условия, ред и график, определени със заповед на директора.

Чл. 72 Ученици, които след приключване на септемврийската сесия не са положили всички изпити най-малко с оценка среден (3), остават да повтарят класа.

Чл. 73 При повтаряне на класа учениците се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб(2) или не са се явили на изпити за оформяне на годишна оценка.

Чл. 74 Директорът на училището определя със заповед учителите, които да изготвят необходимите конспекти и изпитни билети в съответствие с учебното

Чл. 75 Конспектите се публикуват в сайта на училището, а изпитните билети се съхраняват от директора.

Чл. 76 (1) Ученик обучаващ се в самостоятелна форма на обучение, който в продължение на една учебна година не се е явявал на изпити, се счита за прекъснал обучението си.

(2) Учениците могат да полагат изпити за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(3) За лицата по чл. 54, ал. 2, 3, 4, 5 се допуска обучение за два класа в една година, ако са заявили това по свое желание при подаване на заявлението. Те полагат изпити за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити за предходния.

(4) При заповед на министъра на образованието и науката се провежда ликвидационна сесия.

Чл. 77 Успешно завършилите последния гимназиален клас имат право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация при условията и реда на провеждане на съответните изпити за учениците в дневна форма на обучение.

Чл. 78 Завършването на клас и на степен на образование, като и придобиването на степен на професионална квалификация в самостоятелната форма на обучение се удостоверява с едни и същи по вид  документи, съгласно държавните образователни изисквания, които дават права, равни на правата на завършилите в дневна форма на обучение.

Чл. 79 Класният ръководител на учениците в самостоятелна форма на обучение се определя със заповед на директора.

РАЗДЕЛ ХІV. ДУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 80 Условията и реда за организиране и провеждане на извънкласни форми в ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев”, гр. Варна се осъществява съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

(1) Родителите на учениците от ПГХ и ХВТ “Д. И. Менделеев” задължително се уведомяват за предстоящите мероприятия (екскурзии, модули по ФВС, учебни и производствени практики, извън класни дейности др.) за текущата учебна година, залегнали в учебната програма по специалните предмети. Като съгласието на родителите се документира в писмен вид.

(2) В организираните мероприятия се изисква застраховане на учениците.

            (3) Класните ръководители и учителите, които участват в дейностите, следва със съгласието на родителите да са осведомени по въпроси, важни за здравето и поведението на учениците.

            (4) Изведените практики и учебни екскурзии се предвиждат в плана на учителите и училището за съответната година, като се приемат от педагогическия съвет и се утвърждават от Директора.

            (5) Учебните и производствени практики са провеждат в учебно време, с писменото разрешение на Директора и заповед за провеждането им. Производствените екскурзии се провеждат в учебни и неучебни дни или по време на ваканции след проучване на фирмите и съгласувано с родителите и училищното ръководство. За провеждането на дейностите в учебни дни, директорът на училището писмено иска разрешение от Началника на РУО. След съгласуване с Началника на РУО, Директорът организира, осигурява и контролира преструктурирането на учебното съдържание. Директорът издава заповед за провеждане на дейността.

              (6). Избира се лицензиран туроператор и с него се сключва договор който съдържа:

-      дата и място на сключване на договора

-      данни за туроператора и имената на директора на училището

-      маршрут на пътуването( начален пункт, час и място на тръгване-краен пункт и очаквано време на пристигане) и продължителност на порестоя.

-      вид на използванив транспорт

-      места за настаняване и брой нощувки

-      подсигуряване на храна

-      посещение на обекти и др.

-      обща цена на екскурзията

-      брой на учениците

-      инструктаж по безопасност и култура на поведение по време на провежданото мероприятие

-      заповед на директора за провеждане на екскурзията относно: време, маршрут, ръководител на екскурзията, ръководител на групите, задължения на участниците;

-      списък на учениците и ръководителите, заверен с подписа на Директора и печата на училището със следните данни: дата на раждане, клас, подпис на всяко лице за проведен с него инструктаж;

-      Копие от сертификата, издаден от застрахователя, за удостоверяване на наличието на договор за задължителна застраховка, съгласно чл. 42, ал. 1, т. т. 1, 2, 3 от Закона за туризма; чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 24/01.11.2002 г. за приемане на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора, обнародвана в ДВ, бр. 106/12.11.2002 г.;

-      Комплект от задължителните документи за участник, съгласно изискванията по чл. 28, ал. 2 от Закона за туризма.

            (7) Организирането и провеждането на абитуриентските балове се осъществява от:

            1. ПС

            2. Класни ръководители;

            3. Отговорници по класове;

            4. Родител.

(8) Директорът на училището издава заповед за командироване на ръководителите до обектите на екскурзията, като финансовите разходи по командировката се разпореждат съгласно договорените условия.

            (9) Ръководителят осигурява, а Директорът утвърждава участието на лица, служебно ангажирани с безопасността на учениците, с грижите за тяхното здраве при провеждане на дейностите.

            (10) При организиране на ученически отдих, туризъм, спорт, масови извънкласни дейности, абитуриентски балове и др. Директорът писмено уведомява органите на изпълнителната власт, МВР и др. и осигурява тяхното съдействие, съобразно пълномощията им за осигуряване реда и сигурността на учениците.

            (11) Най – късно 7 (седем) работни дни преди насрочената дейност пълния комплект от документите се представя в РУО на ресорния експерт за координация и съгласие.

 

Чл. 81 Вътрешни правила за работа на библиотеката при ПГХ и ХВТ “Д. И. Менделеев”, гр. Варна

1.    Библиотеката при ПГХ и ХВТ обслужва ученици, преподаватели и служители на гимназията. При регистрирането си като читатели на библиотеката същите трябва да спазват следните условия:

2.    Ползването на библиотеката от ученици, учители и служители да става срещу такса от 2 лева, която след завършване на учебната година не се връща.

3.    Предвид НЕАКУРАТНОСТТА НА ВЪНШНИТЕ ЧИТАТЕЛИ през новата учебна година библиотеката спира обслужването им /външни учители и близки на наши учители и служители/.

4.    Учениците за самостоятелно обучение от училището ползват библиотеката за учебната година, заплащайки такса от 5 лева, която не се връща. При заемане на литература за дома заплащат депозит от 15 лева, който след издължаване се връща.

5.    Ученици от други училища заплащат такса от 1 лев при ползване на справочния фонд на библиотеката.

6.    Читателите имат право да ползват следните услуги:

·      да заемат библиотечни материали за дома или читалнята;

·      да ползват справочния апарат на библиотеката;

·      да получават библиографски справки /устни и писмени/ съобразно срока на изработване, като устните са за деня на ползването, а писмените-за три дни.

 

7.    Срокът за ползване на художествена литература е:

·      ученици, заели художествена литература трябва да се издължат в срок от 20 дни;

·      учителите могат да ползват художествена литература за срок от 3 месеца, като броят им да не надхвърля 3 заглавия;

·      заетата учебна литература (учебници, сборници и помагала) да се връща не по-късно от 30 юни на текущата учебна година.

 

8.    Справочни и ценни издания могат да се ползват само в читалните.

9.    Не се разрешава едно лице да заема библиотечни материали за друг читател.

10.    При забавяне на библиотечните материали повече от установения срок на Правилника, читателят се санкционира с глоба от 2 лева.

11.    Ако читателят е повредил или изгубил библиотечни материали той е длъжен да ги замени с идентични такива или да ги заплати на пазарната им цена за момента.

12.    Учениците, ползващи общежитието, при напускане или преместване да представят бележка за издължена литература към библиотеката с подпис от възпитателя, отговорящ за групата.

13.    За пропуснати ученици, учители или служители без обходен лист при преместване, дипломиране или напускане, отговорността поема служебното отговарящо лице /секретар, възпитател/

Чл. 82 ОБЩЕЖИТИЕ

Редът, правата и задълженията на работещите и живущите в общежитието се урежда с Правилник за вътрешния ред в общежитието, който се изготвя в съответствие с Правилника за вътрешния ред на ПГХиХВТ и е неразделна част от него.

Този Правилник се издава на основание:

-      ЗПУО, в сила от 1 август 2016 г. и в него са използвани правните термини така, както са дефинирани в Допълнителните разпоредби на Закона;

-      Правилникът влиза в сила от 15.09.2017 г. и оменя действащия до тази дата правилник;

-      Директорът може да издава Заповеди и Наредби, с кпито да регламентира въпроси, неуредени с този Правилник или други нормативни актове;

-      Директорът може да отменя издадени от него или подчинените му Заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени или по други съображения;

-      Класните ръководители запознават учениците и родителите им с Правилника за дейността на училището в три дневен срок след влизането му в сила или след назначаването на персонала;

-      Правилникът се публикува на сайта на училището;

-      Копия  от  Правилника за дейността на училището се съхранява в канцеларията на гимназията;

-      Неразделна част от този Правилник са всички нормативни документи, изменения и допълнения за дейността през 2017/2018 г.

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld