ПДФ  Array Печат Array

РАЗДЕЛ IV. УЧЕНИЦИ: ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, САНКЦИИ

Чл. 22 Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите в образователно-възпитателния процес.

(1) Постъпилите в ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ са по собствено желание.

(2) Учениците посрещат учителя със ставане на крака.

(3) За учебните часове  се изисква задължително униформено облекло

-      през есенно-зимния период – бяла риза и вратовръзка с логото на ПГ;

-      през пролетно-летния период – тениска с логото на ПГ;

(4) За часовете по практика се изиква бяла престилка.

(5) В часовете по ФВС учениците трябва да бъдат с необходимото спортно облекло.

Чл. 23 УЧЕНИКЪТ ИМА ПРАВО:

-      да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

-      да ползва безплатно училищната материално-техническа  база;

-      да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси засягащи неговите права и интереси;

-      да участва по собствен избор в извънкласна форма на обучение;

-      да получава консултации от учителите;

-      да бъде защитен от училището при накърняване на правата и достойнството му;

-      да получава стипендия по условия и ред, определени със съответните нормативни документи;

-      да бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласна и извънучилищна дейност;

Чл. 24 УЧЕНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН:

-      да изпълнява учебните си задължения, да не отсъства от учебни часове без уважителна причина;

-      да не уронва престижа на гимназията и да не проявява неуважение към училищните символи;

-      да съхранява авторитета на училището;

-      да носи училищна униформа и другите отличителни знаци на училището; в случай на неизпълнение на това задължение да бъде санкциониран съгласно Заповед на директора;

-      да спазва училищния правилник , нормите на поведение в училището и обществото и законите на страната;

-      да съхранява и развива училищнита традиция;

-      да представя на класния ръководител и педагогическите специалисти ученическата си книжка за вписване на оценките;

-      да опазва училищното имущество; при нанесени щети да го възстанови в седмичен срок;

-      да се държи културни и възпитано със съучениците си и преподавателите;

-      да зачита правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие. По преценка на Педагогическия съвет (ПС) ще бъде санкционирано всяко посегателство над личното достиойнство на когото и да било заради етническа принадлежност, религия, пол или физически недъзи, включително обидни шеги и забележки, изказвания и писмени материали, нежелан физически контакт и други, унижаващи достойнството;

-      да посещава училището в приличен външен вид, отговарящ на положението му на ученик, добрите нрави на обществото на законите на естетиката и морала;

-      да използва в процеса на образование и обучение ученически пособия, които отговарят на възрастовите особености на учениците, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания;

-      да бъде застрахован;

-      да носи ученическа карта в училище и извън него и да я показва пти поискване при влизане в сградата на училището;

-      да не носят:

§  момичетата  дрехи, неприлично разголващи части от тялото, силен грим, пиърсинг на видими места;

§  момчетата – къси панталони и потници, пиърсинг на видими места;

-      да не ползва мобилен телефон и др. технически електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

-      да не пречи на учителя, както и на съучениците си, по време на учебните часове;

-      да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

-      да не използва тетрадки, моливници, подвързии и други пособия, съдържащи агресивни послания, които не възпитават в естетика;

-      да не бъде на общетвени места без придружител съгласно и в съответствие със Закона за закрила на детето;

-      да изпълнява възложените от учителя задачи по време на учебни занятия;

-      в час по ФВС задължително да се яви със спортно облекло. Учениците, освободени от ФВС, задължително присъстват в час;

Чл.25. Задълженията на ДЕЖУРНИТЕ УЧЕНИЦИ;

-      външен - следи за реда и дисциплината по коридора през междучасието. С биенето на звънеца прибира учениците от класа в класната стая и изчаква преподавателя; при 15 минути закъснение на преподавателя се информира от ръководството за промени в програмата;

-      вътрешен – следи за хигиената в ученическата стая, изтрива дъската през междучасието;

Чл. 26 УЧЕНИКЪТ НЯМА ПРАВО ДА ОТСЪСТВА ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ БЕЗ УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, удостоверени по ред от Правилника;

(1)        отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка  заверена от медицинското лици в училище; медицинската бележка се представя в тридневен срок след явяване на училище;

(2)        закъснения до 15 минути за учебен час се счита за 1/3 неизвинено отсъствие; три закъснения се считат за едно неизвинено отсъствие;

(3)        за ученик обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по учебен предмет, директорът на гимназията по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за учебен срок или учебната година

(4)        ученик, допуснал повече от 50% отсъствия по учебен предмет, се явява на изпит за определяне на срочна или годишна оценка

 

Чл. 27 УЧЕНИКЪТ НЯМА ПРАВО:

-      да накърнява честа и достойнството на другите, както и да прилага физическо и психическо насилие;

-      да организира саморазправа с родители и други ученици, да влиза в конфликти или да заплашва други членове на училищната общност; Ако се  чувства застрашен, ученикът незабавно трябва да поиска помощ от учител или служител на училището;

-      да представя себе си другите в интернет с неподходящи публикации /снимки и текст, уронващ личното достойнство/

-      да употребява наркотични средства и алкохол, паралетичен спрей, хазартни игри;

-      да учи в дневна форма ако е сключил граждански брак по време на обучението си;

-      да пуши пред сградата, в двора на Гимназията, по време на практика в обект; нарушителите се наказват по чл. 199 от ЗПУО;

-      да създава пречки на учителя при и по повод на изпълнения на служебните му задължения;

-      за ученик обучаван в дневна форма, чийто отсъствия за една учебна година са повече от 50 учебни дни, директорът на училището по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда на завършване на учебния срок или учебната година; всяко отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини се счита за неизвинено отсъствие;

-      да представя нерегламентиран медицински документ;

Чл. 28 Ученик обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформане на срочна или годишна оценка по един или друг учебни предмета, без да са налице уважителни причини за това,повтаря класа.Когато са налице уважителни причини, директорът на училището , по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок или учебна година.

Чл. 29 За неизпълнение на задълженията, определени с този Правилник и за преодоляване на проблемното му поведение, на ученика се налагат следните санкции /съгласно чл. 199 – чл. 207 на ЗПУО/, като се осигуряват дейности за превенция:

Т. 1. „Забележка“ за

А) 5 неизвинени отсъствия или

Б) 7 забележки за поведението в дневника

Налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител /чл. 203 ал. 1 на ЗПУО/ Директора уведомява родителя /чл. 204 ал. 1 на ЗПУО/;

Т.2. “Отнемане на стипендия“ /за сираци и социално слаби за 2 месеца, а за останалите 3 месеца/ или “Дейност в полза на училището“ за:

А) от 5 – 10 неизвинени отсъствия или

Б) системни нарушения на Правилника за дейността на гимназията

 Налага се със заповед на директора по предложение на ПС /чл. 203 ал. 1, ЗПУО/. Директорът уведомява родителя и териториалните служби за закрила на детето /чл. 204 ал. 1, ЗПУО/. За срока на санкцията ученикът се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех /чл. 206 ал. 3, ЗПУО/

Т. 4 „Преместване в друго училище“ за :

А) до 15 неизвинени отсъствия или

Б) много груби нарушения на Правилника за дейността на гимназията

Директорът уведомява родител и териториалните служби за закрила на детето /чл. 204 ал. 1, ЗПУО/. За срока на санкцията ученикът се лишава да получава стипендия за отличен успех /чл. 206 ал. 3, ЗПУО/

Т. 5 “Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16 годишна възраст, за :

А) над 15  неизвинени отсъствия или

Б) други тежки нарушения

Директорът уведомява родител и териториалните служби за закрила на детето /чл. 204 ал. 1, ЗПУО/. За срока на санкцията ученикът се лишава да получава стипендия за отличен успех /чл. 206 ал. 3, ЗПУО/

Чл. 30 Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като:

-      ученикът няма право да напуска територията на училището и се явява пред дежурния учител;

-      след края на учебния час, от който е отстранен, ученикът задължително се представя на учителя, отстранил го от часа‘

-      учителят, отстранил ученика, информира класния ръководител, който предприема дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, като уведомява родителя.

Чл. 31 Когато ученикът се яви в училище с облекло или вид които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато  състоянието му не позволява да участва  в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието му за отстраняването му,

Чл. 32 (1) Видът на санкцията се определя, като се отчитат обстоятелствата при извършване на нарушението.

(2) За едно нарушение може да бъде наложена повече от една санкция

(3) Санкциите по чл. 29, наложени до 30 дни преди края на втория учебен срок, влизат в сила от началото на следващата учебна година,

(4) В процедурата по налагане на санкции малолетния ученик се представя от родител, а пълнолетния ученик извършва всички дейности лично, но със съгласието на родител.

(5)Ученикът  има право  преди налагане на санкции да бъде изслушан за обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение или да даде писмено обяснение;

(6) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването, да изрази мнение и да участва в процедурата по налагане на санкциятапо ред, определен с държавния образователен стандарт;

(7) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон на ученика. Санкциите са срочни, срокът на санкционирането е до края на учебната година. Санкциите се заличават след изтичане на срока, за който са наложени. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и личния картон на ученика,

Чл. 33 (1) Директорът има право да извинява отсъствия по семейни причини до 3 дни с предварителна молба от родител/настойник.

(2) Педагогическият съвет има право да извинява отсъствия по семейни причини до 7 дни с предварителна молба от родител/настойник.

Чл. 34 За ученици, допуснали неизвинени отсъствия повече от 5 последователни учебни дни, класният ръководител:

-      започва процедура за изясняване на местонахождението и причините за отсъствията, като се свързва с родителя/настойника на ученика и документира действията си в дневника на класа;

-      при невъзможност да установи връзка с родител/настойник изпраща писмо до Общинска администрация и Дирекция „Социално подпомагане“, като отново документира действията си в дневника на класа;

-      сезира училищната комисия за превенция на отпадане от училище, която разглежда случая и по преценка уведомява Детска педагогическа стая в МВР;

Чл. 35 УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ И УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

(1) Ученическият съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване за всяка учебна година.

(2) Ученическият съвет на класа съдейства за спазване правата на учениците и участва активно в решаване проблемите на класа.

(3) Председателят и заместник -председателят на Ученическия съвет на класа са членове на Ученическия парламент.

(4) В гимназията действа Ученически парламент – форма на ученическо самоуправление, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.

(5) Съветът на ученическият парламент се определя от неговите участници в зависимост от броя на учениците в училище.

(6) Функциите и дейността на ученическия парламент се определят с Правилник, изготвен по предложение на учениците и одобрен от ПС.

(7) При необходимост представителите на ученическия парламент могат да участват с право на съвещателен глас в заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

 РАЗДЕЛ V.  ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КАКТО И НА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

Чл. 36. Хигиенист, който изпълнява ролята на портиер ще допуска външнилица в гимназията по времена учебния процес (освен за родителски срещи, консултации и при извънредни ситуации) само след представяне на документ за самоличнист. Няма да допуска внасянето на обемисти пакети с неясно съдържание, без съответната проверка.

 

Чл. 37. Минимум два пъти годишно се прави практическо упражнение – проиграване на изготвения план за евакуация на учениците от сградата на гимназията.

 

Чл. 38. При провеждане на организирани посещения на културни и научни институции, прояви и други извън училище:

(1) Съответния учител подава хпредварително пред ръководството заявка – декларация, придружена от инструктаж, подписите на инструктираните ученици и декларации за информирано съгласие от родителите;

(2) Документацията се предтавя пред РУО

(3) Организираното мероприятие се провежда, ако в 7 – дневен срок от представянето на Информацията не е постъпило отрицателно мотивирано становище от началника на РУО.

(4) Учениците са длъжни да спазват отговорно правилата от инструктажа.

 

Чл. 39. Освобождаване на ученик от ФВС се осъществява само с документ от лекуващия лекар или ЛКК. Копия от медицинските документи се предоставят на учителя по ФВС и на медицинската сестра. По време на часа ученикът е ангажиран със задачи, които не застрашават здравословното му състояние. При неприсъствие на ученика в часа се регистрира неизвинено отсъствие.    

Чл. 40. При постъпване на ученика, родителят и ученикът подписват декларация за информирано съгласие (Приложение 1). Декларацията е неразделна част от документацията на класа.

РАЗДЕЛ VІ.  ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 41. Информация за постижениятга на всеки ученик се записва в неговото лично образователно дело.

Чл. 42. (1) Гимназията осигурява подкрепа за личностното развитие на учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги, изгражда позитивен организационен климат, утвърждава позитивна дисциплина, развива училищната общност. Училището създава условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование, като основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина и принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.

(2) Подкрепата за личностното развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни протребности на всеки ученик и обхваща дейности по мотивация и преодоляване на прпоблемното поведение, посочени в чл. 186 от ЗПУО.

(3) В училището се създава екип за подкрепа за личностното развитие, чиято работа се организира съгласно чл. 187 – 189 от ЗПУО.

(4) Когато по време на учебен поцес и/или учебна и производствена практика ученикът с поведението си създава опасност за себе си или другите ученици, съответният учител се задължава незабавно да реагира на ситуацията.

(5) При отказ от страна на родителя /лицето, което полага грижи за детето/ да изрази съгласие или окаже съдействие при реализиране на дейностите за преодоляване на проблемниото поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищна среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите прояви, или когато родителят/лицето, което полага грижи за детето се явява заплаха за живота и здравето на ученика, директорът писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето нва ученика.  

(6) В случаите на несъгласие на родителя/лицето, което полага грижи за детето да бъде предоставяна допълнителна подкрепа за личностното развитие на детето му, независимо от оценката на индивидуалните му способности, която е показала такава необходимост, директорът писмено уведомява съответния отдел за закрила на дететио с цел осигуряване на най – добрия интерес на ученика.

(7) Ръководителят на екипа за допълнителна подкрепа запознава родителя/лицето, което полага грижи за детето с протокола на екипа и изисква писменото му съгласие относно решението на екипа за предоставяне или за непредоставяне на допълнителна подкрепа за личностното развитие на ученика.

 

Чл. 43. (1) Съгласно чл. 175 от ЗПУО училището има Етичен кодекс на училищната общност.

(2) Етичният кодекс се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и ученическия съвет.

(3) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и дсе поставя на видно място в училищната сграда и се публикува на интернет страницата на училището.

РАЗДЕЛ VІІ. РОДИТЕЛИ: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 44. РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

-      периодично да получават информацияза успеха и развитието на децата им;

-      да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго, удобно за двете страни;

-      да участават в родителски срещи;

-      да изразяват мнение и да правят предложение за развитие на училището;

-      да присъстват и при желание да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, засягащи права и интереси на ученика;

-      да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на гимназията;

-      да участват в училищното настоятелство.

 

Чл. 45 РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

-      да осигурят посещаемостта на ученика в училище;

-      да се запознаят с Училищния учебен план, с Правилника за дейността на гимназията и ЗБУТ; План за евакуация при бедствия и аварии;

-      да не допускат явяването на уеченика в училище с облекло и във вид, който не съответсва на правилника;

-      редовно да се осведомят за своите деца относно приобщаването им към училищната общност, успеха и развитието;

-      да спазват Правилника на гимназията и да съдействат за същото от страна на техните деца;

-      да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или Директора;

-      да възстановят нанесените от ученика материални щети след известяване от класния ръководител.

Родителите, участващи в училищното настоятелство или обществения съвет, информират останалите родители от техните класове за резултатите от заседанията на училищното настоятелство и обществения съвет и взетите решения.

 

Чл. 46 Родителски актив

(1) Родителският актив се състои от представители на родителите от класа;

(2) Срещите на родителския актив се провеждат при възникналва необходимост за съдействие на класния ръководител;

(3) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, които са свързани с образованието, възпитанието и социализацията на техните деца.

 

РАЗДЕЛ VІІІ. РАБОТА С РОДИТЕЛИ.

СИСТЕМА ЗА ПИСМЕНО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

 

Чл. 47. Родителите се известяват писмено за успеха, дисциплината и отсъствията чрез ученическата книжка. Задължение на ученика е да я представи при поискване от класния ръководител или учител. Класният ръководител изисква обратна информация, т. е., проверява дали ученическата книжка е разписана от родителя.

 

Чл. 48. Класният ръководител е длъжен при 10 неизвинени отсъствия да изпраща предупредителни известия и да ги изисква обратно, подписана от родителя.

 

Чл. 49. Ако ученикът не представи подписана от родителя ученическа книжка или предупредително известие, класният ръководител се свързва по телефона и уведомява родителя да подпише документа, ако няма телефон, изисква чрез ученика родителят да се яви в училище.

 

Чл. 50. Класният ръководител е длъжен своевременно да уведомява писмено родителите на учениците, за чиито прояви ПС би могъл да наложи наказания.

 

РАЗДЕЛ ІХ. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

 

Чл. 51. (1) Педагогическият съвет на гимназията се състои от всички педагогически специалисти и ръководството на училището;

(2) Отсъствие от заседание от ПС се допуска само по болест;

(3) Основните функции на ПС са съгласно чл. 263 от ЗПУО.

 

РАЗДЕЛ Х. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 52. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в гимназията.

(2) Общото събрание само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на синдикалната организация, както и по инициативана една десета от работниците и служителите.

(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или устав не е предвидено друго. 

 

РАЗДЕЛ ХІ. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ и УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Чл. 53 В гимназията функционира Обществен съвет, чието устройство и деийност са организирани съгласно изискванията на ЗПУО (чл. 265 – 270); 

 

Чл. 54. В гимназията функционира Училищно настоятелство, чието устройство и дейност са оргенизирани съгласно изискванията на ЗПУО (чл. 307 – чл. 309);

 

 

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld