ПДФ  Array Печат Array

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от Професионална гимназия по химични и хранително – вкусови технологии „Дмитрий Иванович Менделеев“, гр. Варна дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложими актове на Европейския съюз и на Република България.

 

1.    Данни за администратора и за контакт с него.

Професионална гимназия по химични и хранително – вкусови технологии „Дмитрий Иванович Менделеев“, гр. Варна наричана по долу само ПГХ и ХВТ „Д. И. Меинделеев“, е юридическо лице, което се състои от всички вписани в регистрите й учители и служители.

ПГХ и ХВТ „Д. И. Меинделеев“ е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на ПГХ и ХВТ „Д. И. Меинделеев“ са: гр. Варна, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ № 52 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до Директора като администратор на данни или лично да подадете исканията си в канцелярията на ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , или да изпращате по факс: 052/303 665.

2.    Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на ПГХ и ХВТ „Д. И. Меинделеев“ може да се свържете на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3.    Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

ПГХ и ХВТ „Д. И. Меинделеев“ осъществява правомощията, предвидени в ЗПУО и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

-       Извършване на действия по обработка документите на лицата - кандидати и ученици в ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“;

-       Изпълнение на други функции, определени от закона.

 При упражняване на правомощията си ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ обработва лични данни на кандидати и ученици, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

 Когато ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4.    Категории получатели на данни извън ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“.

ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

-       Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др. п.);

-       Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

-       Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

 

5.    Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

6.    Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

-       Право на достъп;

-       Право на коригиране на неточни или непълни данни;

-       Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-       Право на ограничение на обработването;

-       Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-       Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

-       Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“

7.    Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. Варна.

8.    Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

9.    Въведени от ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“ за мерките за защита на личните данни, приети с решение на Педагогическият съвет, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

           

 

            Директор на

            ПГХ и ХВТ Д. И. Менделеев“

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld