ПДФ  Array Печат Array

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ„Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”

                                         

УТВЪРДИЛ:…………………          Директор:Руслан Скулев

 

 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н 

за дейността на комисията по самооценяване

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д.И.Менделеев” - гр.Варна

за учебната 2015/2016 година

 

 ВИЗИЯ: Нашата гимназия е учебно заведение, което предоставя качествена подготовка в сферата на професионалното образование и обучение за производството и преработката на химически и хранителни продукти, в прилагането на съвременни биотехнологии и адекватния контрол на безопасността и качеството на храните и напитките.Гимназията се бори да бъде национално призната като училище, предоставящо качествена подготовка, с която да  спечелим доверието на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в региона, като за целта непрекъснато се усъвършенствуват професионалните умения на педагогическите кадри.Нашите ученици формират знания, умения и професионални компетенции за активно взаимодействие със социалната среда.Гимназията ни се е утвърдила през годините като, водещо в областта, учебно заведение с дългогодишна история и отлични постижения.

МИСИЯ: В гимназията се подготвят ученици по професии/специалности от професионални направления: „Производство на храни и напитки”и „Химични продукти и технологии”

·        Професия: Техник-технолог по качеството на храни и напитки;

Специалност: Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

·        Професия: Лаборант;

Специалност: Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Специалност: Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства

          Ние виждаме нашата мисия в:

·        Създаване на необходимите условия за пълноценна подготовка на учениците ни съобразно държавните образователни изисквания за съответната професия и нуждите на работодателите;

·        Осигуряване на висококачествен образователен продукт, който да предоставим на нашите ученици за да развием максимално техните умения и компетенции и да ги направим конкурентноспособни на пазара на труда

 

ЦЕННОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ:

1.     Качество на предлаганото от гимназията ПОО;

2.     Равните възможности за нашите ученици, уважаване на тяхната индивидуалност, развиване на най-доброто у тях;

3.     Доверието едни на други за това, че използваме открита и прозрачна процедура спрямо всички ученици;

4.     Насърчаването към учене през целия живот, чрез създаване на умения и нагласа за самооценка, желание и отговорност за непрекъснато професионално развитие;

5.     Обединението на членовете на колектива около общи идеи и ценности;

6.     Сътрудничество в колектива на гимназията и с други професионални гимназии, висши училища, стопански организации – партньори, родителска общност, общественост и други.

 

ЦЕЛИТЕ  НА ПРЕДСТОЯЩОТО САМООЦЕНЯВАНЕ: 

·       Повишаване на качеството на ПОО-основна цел

·       Да добием ясна представа за състоянието на дейностите

·       Да въвеждаме добри практики и иновации

·       Да установяваме на ранен етап рисковете  и областите, нуждаещи се от подобрение

·       Да използваме оптимално ресурсите

·       Да използваме максимално екипната работа

·       Да мотивираме работата на колектива, като засилим убеждението  за ефективност на управлението на качеството

·       запазване и утвърждаване на ПГХХВТ„Д.И.Менделеев” като привлекателен професионален център

 

ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ:

ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки

Критерии:

1.     Система за осигуряване качество на ПОО – 9,50 точки

2.     Инвестиции в ПОО – 4 точки

3.     Квалификационна дейност – 2,50 точки

4.     Нормативно осигуряване – 3,00 точки

5.     Училищен персонал – 6,00 точки

ОБЛАСТ 2:УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки

Критерии:

1.     Индивидуална среда на ученика – 4,50 точки

2.     Училището като социално място – 6,50 точки

3.     Материално-техническа база – 9,00 точки

ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки

Критерии:

1.     Учебна дейност – 10 точки

2.     Оценяване и самооценяване – 5 точки

3.     Взаимоотношения учени-учител; ученик-ученик – 10 точки

4.     Резултати от обучението – 5 точки

5.     Надграждане на знания и умения – 5 точки

6.     Педагогически постижения – 5 точки

ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 15 точки

Критерии:

1.     Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,50 точки

2.     Външно партньорство – 7,50 точки

СКАЛА НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА

 

От 81 до 100 точки – изключително

От 61 до   80 точки – много добро

От 41 до   60 точки – добро

От 21 до   40 точки – средно

Под 20 точки – ниско/слабо

 

 

ВХОДАЩИ ДАННИ ОТ ПРЕДИШНО САМООЦЕНЯВАНЕ/ВЪНШНА ПРОВЕРКА И ДР.:

През учебната 2014/2015 година в гимназията се обучаваха 227 ученици в 10 паралелки, като всяка е със средна пълняемост от 21 ученици.През годината 3 ученици се преместиха по тяхно желание или след наказание по чл.139ал.1 т.5 бяха преместени в самостоятелна форма.

Количествен израз на резултатите за степента на усвоените знания и умения на учениците представляват регистрираните текущи, срочни и годишни оценки по учебните предмети; резултатите от НВО по английски език; резултатите от ДЗИ и държавни изпити за придобиване на СПК.Носители на слаби оценки  в края на уч.2014/2015година са-3.

Резултатите от външното оценяване по английски език на учениците от осми клас са:  

Явяването на ДЗИ отчете ….допуснати, ….явили се; …..дипломи след  майска сесия; …. дипломи след  септемврийска сесия.

Сравнителен анализ по предметите:

Учебни предмети

Среден успех на училището

Среден успех за областта

Среден успех за страната

Български език и литература

 

 

 

Математика

 

 

 

География и икономика

 

 

 

Биология и здравно образование

 

 

 

Химия и ООС

 

 

 

История и цивилизация

 

 

 

Философски цикъл

 

 

 

Английски език

 

 

 

         

На държавните изпити за придобиване на ІІІ СПК се явиха …..ученици, а придобилите свидетелство за професионална квалификация са….

Диагностицирането и анализирането на допуснатите слабости и съществуващите пропуски в знанията и уменията на учениците очертаха следните изводи:

·        Недостатъчни  по обем и нетрайни знания;

·        Слабо владеене на специфичната терминология

·        Незадоволителна мотивация и желание за учене;

·        Частични умения за прилагане на знанията, логическото мислене и ползването на справочна литература

Причините за тези констатации са:

·        Голям брой отсъствия (….общ брой;…..извинени;….неизвинени; ср.бр.на един ученик-…..изв.;…..неизв.)

·        Нисък социален статус на семействата;

·        Снижен родителски контрол и дори липсващ на места(родители в чужбина; разделени и др.)

·        Трудности при усвояване на учебния материал и липса на мотивация;

·        Отрицателно въздействие на външната заобикаляща средата;

·        Чувство на безнаказаност

·        Липса на учебници и пособия; дидактически материали и др.

·        Занижен контрол и изисквания от страна на учителите

·        Липса на диференциран подход от страна на учителите

МЕТОДИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ВРЕМЕ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО:

Етапите на работа на комисията:

1.     Планиране

2.     Прилагане

3.     Оценяване

4.     Преразглеждане/обратна връзка и процедури за промяна

      По време на своята работа, комисията ще разработи набор от процедури за оценяване и инструментариум; модел за доказателствен материал, включващ бланки за справки, анкетни и чек листове, протоколи , интервюта и др.Комисията ще приключи своята работа  с изготвяне на доклад-анализ, в който ясно ще са очертани приоритетите за следващото самооценяване.Докладът ще бъде представен и обсъден на педагогически съвет, а резюме от него ще бъде публикувано в сайта на училището за осигуряване на публичност и прозрачност

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.     Да се идентифицират добрите практики и да се създадат условия за повсеместното им  прилагане чрез усъвършенстване на квалификационния процес;

2.     Да се идентифицират недостатъците и да се вземат мерки за отстраняването им, като се разработят подходящи методи съвместно с родителската общност;

3.     Да се разкрие потенциалът за развитие на професионалната гимназия;

4.     Да се насърчават партньорствата с външни организации и институции ;

5.     Да се набележат по-резултатни начини за стимулиране на персонала с цел повишаване на степента на ангажираност и подобряване на качеството на ПОО чрез перманентна квалификация на учителите за осигуряване на съвременно възпитание и образование


 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld