ПДФ  Array Печат Array

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ„Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”ГР.ВАРНА

                                         

УТВЪРДИЛ:…………………          Директор:Руслан Скулев

 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ КРИТЕРИИ

за установяване качеството на професионалното  образование и обучение

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д.И.Менделеев” - гр.Варна

за учебната 2015/2016 година

  

 ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки

 

 Критерии:

 

1.     Система за осигуряване качество на ПОО – 9,5 точки

 

Показатели:

 

1.1.         Разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото ПОО;

1.2.         Вътрашноучилищни критерии за установяване качеството на ПОО;

1.3.         Създадена вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО;

1.4.         Създаден механизъм за мониторинг и контрол на ПОО;

1.5.         Създаден механизъм за ранно предупреждение;

1.6.         Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество за ПОО.

 

2.     Инвестиции в ПОО – 4 точки

 

Показатели:

 

2.1.         Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;

2.2.         Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета;

2.3.         Наличие на собствени приходи на училището.

 

3.     Квалификационна дейност – 2,5 точки

 

Показатели:

 

3.1.         Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешноучилищно ниво;

3.2.         Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции;

3.3.         Споделяне на ефективни практики.

 

4.     Нормативно осигуряване – 3 точки

 

Показатели:

 

4.1.         Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;

4.2.         Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните професии/специалности;

4.3.         Състояние на училищната документация.

 

5.     Училищен персонал – 6 точки.

 

Показатели:

 

5.1.         Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала;

5.2.         Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения;

5.3.         Делегиране на права;

5.4.         Критерии за оценка труда на учителите и служителите;

5.5.         Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО;

5.6.         Наличие на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности;

5.7.         Качество на административното обслужване

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ 2: УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки

 

Критерии:

 

1.     Индивидуална среда на ученика – 4,5 точки

 

Показатели:

1.1.  Наличие на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда;

1.2.  Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;

1.3.  Осигурени условия за интерактивно учене.

 

2.     Училището като социално място – 6,5 точки

 

Показатели:

 

2.1.  Създадени условия за интегриране на ученици със СОП;

2.2.  Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни в неравностойно положение;

2.3.  Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин;

2.4.  Предприети мерки за социализиране на курсистите (обучавани възрастни), за които българският език не е майчин;

2.5.  Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти;

2.6.  Дейности за превенция и разрешаване на конфликти;

2.7.  Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

2.8.  Наличие на училищен сайт с актуална информация.

 

3.     Материално-техническа база – 9,0 точки

 

Показатели:

 

3.1.  Осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите потребности;

3.2.  Наличие на пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други външни лица;

3.3.  Относителен брой (в %) на класните стаи, поддържани и оборудвани с необходимия инвентар спрямо общия брой на класните стаи;

3.4.  Наличие на кабинети за професионално обучение;

3.5.  Наличие на съвременно оборудвани учебни работилници/лаборатории/ УТФ и други;

3.6.  Осигуреност с материали и консумативи за общообразователната подготовка;

3.7.  Осигуреност с материали и консумативи за професионалната подготовка;

3.8.  Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет;

3.9.  Функционално място на ученика в класната стая/кабинета/работилницата/физкултурния салон – наличие на регламентирани отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване на интериора и екстериора на училището;

3.10. Функционално място на учителя – осигурен постоянен достъп до интернет и до актуална научна и педагогическа литература.

 

ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки

 

Критерии:

 

1.     Учебна дейност – 10 точки

 

Показатели:

1.1.  Подготовка и планиране на уроците;

1.2.Структурата на урока да е ясна за учениците и установена от проведен педагогически контрол;

1.3.Планиране и използване на ИКТ в урока

 

2.     Оценяване и самооценяване-5 точки

 

Показатели:

2.1Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на учениците;

2.2.Критериите за оценяване – известни на учениците/;

2.3.Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионална подготовка;

2.4.Ритмичност на оценяването;

2.5.Изградени умения у учениците за самооценяване по практическо обучение;

2.6.Изградени умения у учителите за самооценяване

 

3.     Взаимоотношения ученик-учител, ученик-ученик – 10 точки

 

Показатели:

3.1.Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците;

3.2.Умения за работа в екип в класа;

3.3.Установена от учителя позитивна атмосфера в класа

 

4.     Резултати от обучението – 5 точки

 

Показатели:

4.1. Относителен дял (в %) на отпадналите от обучение спрямо броя на постъпилите в началото на обучението;

4.2.Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпити към допуснатите до зрелостни изпити;

4.3.Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни квалификационни изпити към допуснатите;

4.4.Относителен дял (в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици;

4.5.Относителен дял (в %) на ученици с поправителни изпити спрямо броя на постъпилите в началото на учебната година;

 

5.     Надграждане на знания и умения – 5 точки

 

Показатели:

5.1. Резултати от участия на ученици в състезания, олимпиади,конкурси;

5.2.Екипна работа по проекти

 

6.     Педагогически постижения – 5 точки

 

Показатели:

6.1. Относителен дял (в %) на учители с придобита следдипломна квалификация спрямо общия брой на заявилите такава;

6.2.Брой учители, подготвили ученици-призьори в състезания и олимпиади;

 

ОБЛАСТ 4: Училищно Партньорство – 15 точки

 

Критерии:

 

1.Партньорство между преките участници в училищното образование –7,5 точки

 

Показатели:

1.1.Изградени методически обединения

1.2.Създадени условия за подкрепа на млади и новопостъпили учители

1.3.Включване на учителите вуправление на промените в училище

1.4.Партньорство на ръководството с МО, училищното настоятелство и ученическия съвет

1.5.Средна годишна посещаемост на родителите  на родителски срещи

1.6.Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта

1.7.Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности;

1.8.Осигурен достъп на родителите до учебната документация по изучаваните професии/специалности;

1.9.Дейност на училищното настоятелство

 

 

 

2.Външно партньорство -7,5 точки

 

Показатели:

2.1. Взаимодействие с институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление;

2.2.Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на

 ЗД „Полиция”;

2.3.Взаимодействие с местната общественост;

2.4.Относителен дял в % на учениците, провели практическото си обучение на реални работни места

2.5.Степен на съответствие между професионално-квалификационната структура на завършващите ПОО и потребностите от работна сила по професии и специалности на регионално равнище;

2.6.Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешно-нормативни документи, предложения, мнения, становища по съвместни проекти, модернизиране на материалната база;

2.7.Участие на работодатели при определянето на план-приема в гимназията;

2.8.Относителен дял (в %) на проведените държавни изпити за придобиване на професионална квалификация с участието на социалните партньори спрямо общия брой проведени държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната година;

2.9.Удовлетвореност на училищните партньори (спонсори, работодатели, браншови организации и др.) по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld