ПДФ  Array Печат Array

Инструкция

за безопасна работа на струг, бормашина и шмиргел

 

СТРУГ

                1.До работа на струг се допускат ученици, преминали инструктаж по БТ и ПО, медицински освидетелствани и имащи ЛПС;

                2.Почистването на стружки и счупени парчета да не става с ръка, а с кука, четка, малка метличка и др;

                3.Забранено е да се работи с машината, когато има необезопасени (открити, незатворени) въртящи или движещи се части;

                4.Преди започване на работа работникът е длъжен:

                -да провери изправността на механизмите, като ги включи на празен ход;

                -да провери наличността и изправността на предпазните средства, инструментите и приспособленията;

                -да провери зануляването и заземяването на корпуса;

                -да осигури достатъчна осветеност.

                5.Абсолютно е забранено да се работи с ръкавици;

                6.Забранява се подаването и приемането на предмети през струга, когато е в движение

БОРМАШИНА

                1. До работа на пробивна машина се допускат работещи, преминали инструктаж по БТ и ПО, медицински освидетелствани и имащи ЛПС;

                2.Преди започване на работа работникът е длъжен:

                - да провери изправността на механизмите, като ги включи на празен ход;

                - да провери наличността и изправността на предпазните средства, инструментите и приспособленията;

                -да провери зануляването и заземяването на корпуса;

                -да осигури достатъчна осветеност.

                3.Работещият е длъжен правилно да постави свредлото, като го центрира и здраво стегне в патронника;

                4.Работещият е длъжен да следи за правилния ход и въртене на свредлото по време на пробиването;

                5.Забранено е почистване, смазване или монтиране на бормашината в движение;

                6.След приключване на работа, бормашината да се спре от движение и да се изключи от ел.захранване. Да се извърши почистване, смазване, подреждане около машината, а отпадъците да се изхвърлят на определените места

ШМИРГЕЛ

                1. До работа на шмиргел се допускат лица, преминали инструктаж по БТ и ПО, медицински освидетелствани и имащи ЛПС;

                2.Забранена е работата на шмиргел, който е технически неизправен, електро или механично необезопасен и неосигурен с местно ел.осветление и напрежение 36 волта;

                3.Абразивните дискове на станока да се монтират само от специално обучени и натоварени със заповед лица, като се спазват всички изисквания и условия по ОТ;

                4.Забранено е да се работи с абразивни дискове, чиито външни ръбове са зачупени или износени;

                5.Забранява се в близост до шмиргелите да има запалителни материали;

                6.Работното място трябва да бъде почистено и подредено.

 

                Настоящата инструкция да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПРАВИЛА

за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд на занятията по Физическа култура и спорт

 

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ФИТНЕС ЗАЛА

                1.Уредите да бъдат здрави и неподвижно закрепени;

                2.Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване;

                3.Да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части (винтове, обтегачи и др.);

                4.Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намалят удара при отскоци от уреди или евентуални падания;

                5.Да се поддържа ред и последователност при изпълнения на упражнения, които са свързани с повишена динамичност, равновесие, статични напрежения и др. и крият опасност от сблъсквания, падания, при разсейване на вниманието или уплаха и др.;

                6.Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълнение на трудни елементи и да осигури пазене в случай на несполучливи опити;

                7.Абсолютно задължително да се следи физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното, да не се изисква изпълнение на трудните елементи;

                8.На момичетата, ненавършили 15 годишна възраст, не могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят или да причинят деформация на органите в областта на малкия таз

ФИЗКУЛТУРНА ПЛОЩАДКА

                1.Физкултурната площадка трябва да бъде с масивна настилка (асфалт и др.) Тя трябва да бъде с намалена твърдост, за да не се допускат наранявания на краката при бягане или на тялото при падания;

                2.Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони да бъдат закрепени здраво или стабилизирани сигурно;

                3.Траповете за скачане да бъдат дълбоко разкопавани;

                4.При хвърляне на уреди строго да се съблюдава да няма хора на мястото около попаденията или в периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатият уред;

                5.Местата за занимания по физическо възпитание трябва да отговарят на хигиенните изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, настилка, разположение на уредите и др.;

                6.Не се допуска учениците да играят самостоятелно без присъствието на учител във всеки един момент на учебния час.

 

Настоящите правила да се доведат до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ

 

1.        Влизането в кабинетите става само в присъствието на учителя, който провежда часа.

2.        Учениците сядат на определени от учителя места, които се вписват в дневника на кабинета.

3.        Забранява се внасянето на храни и напитки в компютърните кабинети.

4.        Включването на електрическото захранване в кабинетите в началото на деня става само от учителя.

5.        Включването и изключването на компютрите в останалите часове да не става с мокри ръце.

6.        Разрешава се работа само с изправна техника.

7.        Всеки ученик отговаря за опазването на техниката и работното си място чисти и в изправно състояние. При увреждане на компютрите или друга училищна собственост щетите се възстановяват от нарушителите, а при неустановяване на виновни лица – от всички ученици, ползващи работното място.

8.        Забранява се отварянето и разкомплектоването на компютърните системи.

9.        Забранява се изваждането на съединителните кабели от компютрите и на щепселите от контактите.

10.     Внасянето на дискети и дискове отвън става само с разрешението на преподавателя.

11.     Забранява се промяна на направените настройки на компютърните системи.

12.     Забранява се инсталирането или копирането на програмни продукти без разрешение на преподавателя.

13.     Забранява се използването на компютрите за цели, несвързани с теми от учебните програми.

14.     В края на часа компютрите да се оставят в режим, указан от преподавателя.

15.     Учениците са длъжни да напуснат кабинета след завършването на часа.

 

 

 

Инструкция

за безопасно движение на ученици, учители и служители в района и извън учебното заведение

 

 

                ПГХиХВТ “Д.И.Менделеев” се намира в близост до крайна автобусна спирка на номера 14, 15, 17а, 39, 121, 118, 148, 209. Районът на гимназията е изпълнен с новопостроени и строящи се в момента сгради. Движението на МПС е много интензивно, но се осъществява по пътища с малка ширина, лошо общо състояние и означаване, което увеличава риска от злополуки. В училището действа комисия по безопасност на движението (председател Руслан Скулев)

                1.Всички ученици, учители и служители да се движат в района на гимназията с повишено внимание;

                2.Да не се преминава в непосредствена близост до неукрепени и необезопасени изкопи, отвори и шахти;

                3.Да се спазват правилата за пешеходци и да се пресича само тогава, когато няма непосредствена опасност и на разрешените за целта места;

                4.Да се спазва необходимото безопасно разстояние при преминаване в близост до движещи се или спрели МПС;

                5.Всеки последен учебен час завършва с 5-минутка, занимаваща с проблемите на безопасното движение по пътищата

 

                Настоящата инструкция да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

Инструкция

за безопасен ученически отдих и туризъм

на основание Наредба № 2/24.04.1997 г.

 

 

                1.Ръководителите, педагогическият и обслужващият персонал по време на организиран ученически отдих и туризъм носят лична отговорност за опазване на живота и здравето на учениците;

                2.Да се набележат необходимите мерки за опазване на живота, здравето и сигурността на учениците, в зависимост от специфичните условия и мястото на провеждане на отдиха;

                3.Да се осигури застраховане на учениците за тяхна сметка;

                4.При провеждане на отдих и туризъм в близост до водни площи трябва:

                -да се осигури безопасно придвижване на учениците до водната площ;

                -да се обозначат безопасните места на плажната ивица;

                -да не се допускат отклонения на учащи от набелязаните места;

                -да се осигурят спасители и инструктори по водни спортове;

                -да се осигури постоянно присъствие на медицинско лице.

                5.При ползване на транспортни средства(автобус, влак) да се спазват всички изисквания за безопасно пребиваване  в тях, както и начините за напускането им

 

                Настоящата инструкция да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Инструкция

за безопасна работа на помощния персонал

 

                1.Да се организира и провежда инструктаж по БТ и ПО на работното място;

                2.Да се осигурят писмени инструкции за работа със съоръженията (стол) и почистващите средства;

                3.Да се използва работно облекло и ЛПС, съобразно извършваната работа:

                а) при почистване на стъкла, метални отпадъци и др.предмети на външни площадки да се използват брезентови ръкавици;

                б) при работа с хлорна вар и други дезинфекционни средства да се използват гумени ръкавици;

                в) при почестване на тоалетните да се използват гумени ботуши и престилки.

                4.Да се осигурява ред и чистота на работните места- в кухня, столови и други помещения.

                5.Да се организира даване на долекарска помощ на пострадалите, като се използват наличните средства в аптечките.

 

                Настоящата инструкция да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

РАЗДЕЛ VІ

 

Инструктажи по БХТ и ПО

 

                І.Общи положения:

                1.Инструктажите биват:

                а) начален;

                б) на работното място;

                в) периодичен;

                г) ежедневен;

                д) извънреден

                2.Всеки работодател с писмена заповед, според характера на изпълняваната работа, конкретните условия и съществуващия професионален риск, създава организация за прилагане на наредбата, като определя видовете инструктажи, техния обхват, продължителност и длъжностните лица с техническо или друго подходящо образование и опит за провеждането им;

                3.Инструктажите се провеждат по време на работа и се документират в Книга за съответния вид инструктаж

 

                ІІ.Видове инструктажи:

                1.Начален инструктаж:

                а) целта на началния инструктаж е лицата или учащите се, постъпващи на работа, да бъдат запознати с основните правила и изисквания по БХТ и ПО на територията на обекта, с вида и характера на работата, с възможните рискове, както и с изискванията към тяхното поведение за запазване на здравето и живота им;

                б) началният инструктаж се провежда индивидуално или групово в деня на постъпване на работа и всеки получава служебна бележка, която се съхранява в личното му досие.

                2.Инструктаж на работното място:

                а) включва практическо запознаване на работещите с конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да бъде възложена самостоятелна работа;

                б) той приключва след като ръководителят се убеди, че работещият познава правилата за безопасен и здравословен труд.

                3.Периодичен инструктаж:

                а) той има за цел да поддържа и допълва знанията на работника по БХТ и ПО и се провежда не по-малко от един път на три месеца;

                б) провежда се от прекия ръководител или от лицето, определено със заповед от работодателя, като тематиката се определя от характера на работата и условията на труд;

                в) провежда се индивидуално или групово според работата.

4.Ежедневен инструктаж:

                а) ежедневно се инструктират работещи, заети в дейности с висок производствен риск;

                б) провежда се от прекия ръководител или от друго лице, определено от него и се документира в специална книга.

                5.Извънреден инструктаж:

                а) провежда се след всяка тежка трудова злополука, пожар, авария или бедствие; при груби нарушения по БХТ и ПО; по нареждане на контролен орган, а тематиката му зависи от причината;

                б) провежда се при промяна на технологичния процес, при нови машини, при промяна на работното място или продължителни отсъствия.

 

 

РАЗДЕЛ VІІ

 

Трудови злополуки

 

                1.За трудови злополуки се считат всички травматични увреждания, станали по време и във връзка с извършвана работа, както и всяко увреждане, настъпило при извънредни обстоятелства или ненормални за дадената професия условия, които водят до временна нетрудоспособност, инвалидност или смърт;

                2.За трудови се считат и злополуките станали:

                а) през време на работа, вършена с или без нареждане, но в интерес на организацията;

                б) през време на почивките;

                в) през време, когато работещият отива или се връща от работа;

                г) при спасяване на човешки живот или обществено имущество.

                3.Трудовите злополуки са:

                а) аварийни, когато са пострадали едновременно трима или повече работници;

                б) тежки трудови злополуки са тези, които водят до инвалидност;

                в) смъртни- водещи до смърт на работещия

                4.Трудовите злополуки подлежат на регистриране и отчитане по специален ред

РАЗДЕЛ VІІІ

 

Задължителни предварителни и периодични медицински прегледи и долекарска помощ

 

                1.Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия;

                2.На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

                а) лицата, постъпващи на работа за първи път;

                б) лицата, преминаващи на друга работа, свързана с вредни фактори или с риск от професионално увреждане;

                в) лицата, отсъствали за повече от три месеца.

                3.Прегледите се извършват от цеховия лекар или личния лекар;

                4.На задължителни периодични медицински прегледи подлежат:

                а) от 18 до 40 години- един път на две години;

                б) над 40 години- ежегодно

 

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ОТРАВЯНИЯ В ЛАБОРАТОРИЯТА

 

                Амоняк: На отровения се дава да диша пари от кипяща вода. Вътрешно се дава мляко, белтък от яйце, лимонов сок или разреден оцет;

                Азотна киселина: На отровения веднага се дава магнезиев окис, разбит във вода и мляко. Да се предизвика повръщане и да се повика лекар. Ако е необходимо да се извърши промиване на стомаха;

                Алкални соли: Да се пие разреден оцет или лимонов сок. Да се предизвика повръщане и да се дава белтък, разбит във вода и мляко;

                Алкалоиди: Дават се лекарства за повръщане и отвара от хининови кори, кафе или 3%-ен разтвор от танин. Отровеният не трябва да заспива. Дава му се силно кафе;

                Арсеник: При отравяния с арсеник или неговите съединения трябва да се предизвика повръщане. За целта на пострадалия е необходимо да се дава с лъжица на всеки 10 минути противоотрова, състояща се от смес на два разтвора:

                а) 16 мл разтвор от железен сулфат и относително тегло 1,428 в 45 мл вода;

                б) 3 части магнезиев окис и 36 части вода. Сместа оказва въздействие само ако е прясно приготвена

                Като противоотрова може да се използва също така:

                -смес от 75 гр. магнезиев окис и 500 мл вода, която се дава на пострадалия с лъжица през 3-5 минути;

                -обилно поемане на течности (особено мляко или варна вода);

                -сурови яйца;

                -хладно обливане.

                Бариеви соли: Веднага се взема разтвор от натриев или магнезиев сулфат. Да се предизвика повръщане;

                Бензин, бензол: Отровеният трябва да повърне. Прави се изкуствено дишане и се разтрива тялото. Дават се валерианови капки;

                Бром: На отровения се дава да диша умерено амонячни пари или да мирише слаб разтвор от сероводород. При изгаряне на лицето или ръцете с бром, изгореното място се намазва с ланолин или друга мазнина;

                Въглеводороден окис: Отровения да се пренесе в добре проветрено помещение и да вдишва кислород. Ако дишането е затруднено, да се направи изкуствено дишане и незабавно да се повика лекар;

                Живачни съединения: Незабавно да се предизвика повръщане до пристигането на лекар. На отровения се дава мляко с добре разбит яйчен белтък. Добре е да се дадат и силно абсорбиращи въглища, размити във вода или манганов хидрат, разбит във вода. Да се потърси бърза медицинска помощ;

                Йод: При отравяне с йодна тинктура се взема вътрешно разтвор от нишесте или 5%-ен разтвор от натриев хипосулфат, отначало веднъж 100мл, а после на 10 минути по една супена лъжица от разтвора;

                Медни соли: При отравяне е необходимо да се предизвика веднага повръщане. На отровения се дава белтък от яйце, разбит във вода и мляко. Да се повика лекар;

                Метилов алкохол: Веднага да се даде на отровения да вдиша кислород и да се повика лекар;

                Оксалова киселина: Веднага да се повика лекар за промиване на стомаха. На отровения се дава варно мляко в захарен разтвор и магнезиев карбонат;

                Оловни съединения: Дава се вътрешно 10%-ен разтвор от натриев сулфат или магнезиев сулфат в топла вода, а също така мляко с разбит яйчен белтък, както и големи количества абсорбиращи въглища;

                Оцетна киселина: Незабавно да се повика лекар, тъй като е необходимо промиване на стомаха. Дава се магнезиев окис и мляко. При отслабване на дишането да се направи изкуствено дишане;

                Солна и сярна киселини: Незабавно да се повика лекар, тъй като е необходимо промиване на стомаха. Веднага се дава магнезиев окис, размит във вода, натриев бикарбонат и белтък от яйце, разбит във вода и мляко. Не бива да се предизвиква повръщане;

                Сероводород: При леки случаи отровения се извежда на чист въздух. При тежки случаи се дава да пие 2%-ен разтвор от кислородна вода и пострадалия се облива със студена вода;

                Серовъглерод: Пострадалият да се премести в друго помещение на чист въздух и незебевно да се повика лекар. До пристигането на лекаря да се правят топли бани, да се дава мляко и да се прави изкуствено дишане;

                Серен двуокис: Отровения се извежда на чист въздух. При по- тежко отравяне се прави изкуствено дишане;

                Фенол: Да се повика незабавно лекар, тъй като е необходимо промиване на стомаха. На отровения се дава веднага да пие мляко, яйчен белтък или захарен разтвор от гасена вар. При изгаряне на лицето или ръцете с фенол, изгореното място се промива с бромова вода или слаб оцет. Ако фенолът попадне в окото, веднага се прави промивка със слаб разтвор от етилов алкохол;

                Флуороводород: На отровения се дава мляко и разтвор от калциев хлорид и яйчен белтък. Незабавно да се повика лекар за промиване на стомаха;

                Фосфор: При отравяне с фосфор на отровения се дава да пие разтвор от син камък- един грам разтвор в 2-3 литра вода. Дават се късчета лед. Не бива да се дава мляко или мазнини;

                Хлор: Отровеният се извежда на чист въздух. Дава му се да вдиша смес от слаб разтвор от амоняк и винен спирт и да пие горещ грог или ром, слагат се хладки компреси на гърлото и гърдите;

                Хлороформ: Прави се изкуствено дишане чрез ритмично изтегляне на езика и силни фрикции на тялото. Болният се държи с наведена назад глава;

                Циановодород и цианови съединения: Незабавно да се предизвика повръщане и да се извика лекар за промивка на стомаха. Дава се на пострадалия вътрешно силно кафе или гъст разтвор от глюкоза или захар. Да се вдишва хлорна вар, намокрена с оцет. Трябва да се облива гърба със студена вода и да се правят разтривки и изкуствено дишане. Да се дава на пострадалия голямо количество тъмно оцветен разтвор от калиев перманганат или прах от дървени въглища. Да се извърши подкожно впръскване до 100 мл на еднопроцентен разтвор от водороден прекис (впръскването се извършва много бавно);

 

 

РАЗДЕЛ ІХ

 

Работно облекло и предпазни средства

 

                1.Специално работно облекло и ЛПС са: каски, антифони, очила, маски, щитове, ръкавици и др., които чрез материала и конструкцията си предпазват работещия от опасности, свързани с трудовата му дейност;

                2.Специалното работно облекло и ЛПС се предоставят и зачисляват на работещия в деня на постъпването му на работа. Срокът на износване тече от деня на зачисляването му;

                3.В зависимост от условията на работа, специалното работно облекло и ЛПС се използват:

                а) постоянно- когато вредностите и опасностите действат непрекъснато в работната среда;

                б) периодично- когато вредностите и опасностите възникват само при някои видове работа, при определени условия на работа, сезонно или през по-дълги периоди от време;

                в) аварийно- при възникване на аварии

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld