ПДФ  Array Печат Array

РАЗДЕЛ ІV

Инструкция за противопожарна охрана

 

                І.Противопожарни изисквания към помещенията на учебните заведения

                1.Към всички сгради, помещения, съоръжения, хидранти и водоизточници по всяко време трябва да има свободен достъп. Пътищата и входовете да бъдат свободни от материали, а през зимата- почистени от снега;

                2.Евакуационни пътища са: стълбища, коридори, фоайета и др., които осигуряват безопасно движение към изходите;

                3.Вратите, определени за евакуация, трябва да се отварят навън и да бъдат винаги свободни. Вратите могат да бъдат плътни, остъклени, но не и сгъваеми;

                4.Стълбищата, коридорите и изходите да бъдат винаги свободни от материали и съоръжения;

                5.В учебните стаи чиновете, масите, столовете, съоръженията, както и леглата в спалните помещения да са разположени така, че изходите да са свободни;

                6.Всяко учебно заведение трябва да е осигурено с противопожарно оборудване по вид и количество, съгласувано с противопожарните органи;

                7.Не се допуска употребата на синтетични и дървени  материали за облицовка, тъй като лесно се самозапалват,запалват, горят, отделят дим и токсични газове;

                8.На територията и в помещенията на учебното заведение да се поддържа чистота, а горимите отпадъци да се изнасят своевременно и да не се използват открити огнеизточници;

 

                ІІ. Противопожарни изисквания за провеждане на масови мероприятия в просветните звена

                1.Помещения за масово събиране на хора са:

                -зали за кино, театър, концерт, изложби;

                -зали за спортни и други игри;

                -търговски помещения и други подобни, в които се събират повече от 50 души

                2.Помещения, в които се провеждат масови събирания, трябва да бъдат от І или ІІ степен на пожароустойчивост. Трябва да имат най-малко два изхода и спазени всички други изисквания за евакуация на хора;

                3.Не се допуска употребата на синтетични материали за облицовка на стени и тавани;

                4.За провеждане на масовото мероприятие трябва да бъдат осигурени необходимите средства за пожарогасене;

                5.По време на масовото мероприятие с ученици трябва да присъства дежурен представител на ръководството на учебното заведение, който да следи и отговаря за спазването на всички правила на противопожарната охрана;

                6.При провеждане на масово мероприятие е забранено:

                а) осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и други вещества, които могат да причинят пожар;

                б) да се гаси напълно светлината в помещението;

                в) разполагането на маси, столове и други предмети в помещението по начин, който ще затруднява бързото му напускане от присъстващите;

 

                Настоящата инструкция да се доведе до знанието на заинтересованите лица.

 

 

РАЗДЕЛ V

Инструкции за безопасна работа в лаборатория по химия

 

                1.За обучение в лабораториите по химия се допускат ученици, които са преминали инструктаж по БТ и ПО, ползващи подходящо облекло и ЛПС;

                2.Преди започване на занятието, учителят да инструктира/срещу подпис/учениците, като обърне внимание върху опасните ситуации, които биха могли да възникнат по време на работа;

                3.Не се допуска самостоятелна работа на учениците без наблюдение от учителя или лаборанта;

                4.Не се допуска оставане на ученици през време на почивката в лабораторията без присъствие на учител или лаборант;

                5.В лабораторията трябва да има резервно осветление и аптечка за оказване на долекарска помощ, включваща приспособление за промиване на очи;

                6.При възникване на неясноти, свързани с начина на извършване на конкретната работа, да се търси съвет от учителя;

                7.Повтарянето на опит или извършване на нов, да става само със разрешението  на учителя;

                8.Да се проявява взискателност към учениците за прецизна  работа с химически препарати и вещества и запознаване с несъвместими един с друг химикали;

                9.На учениците се забранява:

                а) да опитват на вкус веществата;

                б) да използват неизмити  лабораторни съдове;

                в) да хващат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени ръце;

                г) да насочват епруветките към себе си или към други хора;

                д) да изнасят химически вещества от лабораторията;

                е) да внасят храна и да се хранят в химическите лаборатории;

                ж) да поставят мокра лабораторна стъклария или други предмети върху включени нагревателни уреди

                10.Всички манипулации, свързани с отделяне на вещества (токсични), да се извършват в предвидените за целта камини;

                11.В близост до работното  място да има мивка, снабдена със  студена вода; подът да се покрива с линолеум, плочки; плотовете с плочки или друга подходяща плоскост;

                12.Изпаряването и изгарянето на минерални киселини се извършва задължително в камина;

                13.Бутилките с втечнени газове се закрепват неподвижно и далече от отоплителни тела, като се ползват изправни редуцир-вентили;

                14.При филтруване и промиване да се избягва разливането на течности, а при използването на горящи такива  да се поставят подложки от азбест;

                15.Дестилацията на вода се извършва с дестилатор, при който включването на електрическия ток е блокирано, съобразно водозахранването;

                16.При работа с центрофуга да се затяга здраво външния капак, а отварянето му да се извършва само след цялостно спиране на въртящата система;

                17.При употреба на маслени бани да не се превишава плавната точка на маслото;

                18.При работа с нагревател да се използва подложка от азбест;

                19.Отровни и разяждащи разтвори да се пипетират с автоматични пипети или с пипети, имащи специални уширения;

                20.Пренасянето на съд с гореща течност да става с две ръце, а под дъното да се подлага кърпа;

                21.Забранено е пренасяне и разливане на разяждащи и отровни вещества в обемисти съдове от ученици;

                22.Разливането на разяждащи течности се извършва от лаборантите с помощта на специално работно облекло и предпазни средства;

                23.Под наблюдение на учителя учениците могат да разреждат сярна киселина, но се забранява наливането на вода в съд с концентрирана сярна киселина;

                24.Концентрирани киселини се неутрализират с разредени с дестилирана вода разтвори на основи;

                25.Вземането на алкални метали да става с пинсета или лъжичка (порцеланова или пластмасова);

                26.Шишета с бром, водороден прекис, флуороводородна киселина и други разяждащи течности се отварят така, че гърлата им да не сочат манипуланта или други лица;

                27.Всички отровни вещества (цианови соли, живачен хлорид, арсенови соли, бруцин и др.) се съхраняват в затворени съдове с надпис “отрова” и се заключват в специални шкафове;

                28.Забранено е съхраняване на напитки и хранителни продукти в съдове, употребявани в лабораторията;

                29.Бутилките с втечнени газове или под налягане да се пазят от механични повреди и нагряване;

                30.Да не се поставят парченца активен въглен в загрети течности над 100°С;

                31.Реактивните стъкла да се запълват до две трети от обема, а отворите им да се насочват към тавана;

                32.Химическите вещества да се съхраняват в добре затворени банки със запушалки и да са снабдени с четливо написани етикети, върху които е отразено названието, степента на чистота и концентрацията;

                33.Абсолютно е забранено оставянето на химически вещества без етикет;

                34.Използването на живак се допуска само при невъзможност да се замести с друго вещество и непременно над специална вана;

                35.Забранено е смесването на бертолетова сол с органични вещества;

                36.Откриването на пропуски в газопроводната мрежа да става само със сапунен разтвор;

                37.При нагряване на химикали в епруветка, отворът й да не бъде насочен към работещия или други в съседство. Нагряването да се осъществява равномерно по целия обем с внимателно въртене над пламъка;

                38.Забранява се оставянето на работещи камини без наблюдение;

                39.Забранява се оставянето в открит съд на лесно изпаряващи се течности;

                40.Забранява се директно изхвърляне в канализацията на разтвори, съдържащи отровни, запалителни или разяждащи вещества;

                41.Горящи вещества (бензин, етер, терпентин и др.) неразтворими във вода, да не се гасят с вода. С вода се гасят само разтворимите във вода (спирт);

                42.Всички ученици да са запознати с работата на пожарогасителни средства;

                43.На учениците е забранено да извършват поправки на ел.уреди, инсталации и др.съоръжения в лабораториите;

 

                Настоящата инструкция да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

Инструкция

за безопасна работа в работилница по дървообработване

 

                І.Общи изисквания

                1.В работилницата по дървообработване осветителните тела, елек-тродвигателите, пусковите устройства, разпределителните табла и инсталациите към тях да бъдат в изпълнение, съответстващо на противопожарните норми.

                2.Корпусите на дървообработващите машини да бъдат допълнително заземени към заземителен контур.

                3.Подът около машините да бъде равен, нехлъзгав и почистен.

                4.Складиране на дървен материал и отпадъци в близост до дървообработващите машини не се допуска.

                5.Режещите инструменти за машините да се съхраняват в определени за целта шкафове. Смяната им при необходимост да става при напълно спряла (в пълен покой) дървообработваща машина.

                6.Забранено е да се работи с дървообработващи машини, движещите се части на които не са обезопасени или ограждението на режещия инструмент не е регулирано за безопасна работа.

                7.Подаването на маломерни парчета или дорязването да става с тласкачи, притискащи апарати или по други безопасни начини.

                8.Забранено е отстраняването на каквито и да е парчета, попаднали в близост до режещия инструмент и почистване от дървени обрезки (талаш и стърготини), когато машината е в движение.

                9.Пушенето в работилницата и в близост до нея е забранено.

 

                ІІ.Безопасност при работа с някои от дървообработващите машини

БАНЦИГ

                1.Банцигът трябва да бъде добре центрован. Проверката да се извършва чрез завъртанена лентоводните колела с ръка.

                2.Докато банциговата лента е в движение да не се извършва регулиране на лентоводителя, огражденията или други части, да не се почиства плотът с ръка, да не се смазва лентата.

                3.Лентовият трион (лентата) да има направляващо устройство.

                4.Когато на банцига се обработват къси парчета, винаги да се употребява дървен тласкач за подаване.

                5.Не се разрешава на банцига да се обработват дървени заготовки с набити по тях камъчета, метални предмети или покритие с лед.

                6.Забранява се да се работи с лента, която има два последователни счупени зъба.

                7.Плотът на банцига да бъде метален, гладък и стабилен, за да няма трептения по време на работа.

 

 

АБРИХТ

                1.Машината да е монтирана стабилно.

                2.Ножовият вал да има предпазител, който да покрива през времето на работа цялата неработеща част.

                3.Ножовият вал да бъде балансиран и сигурно монтиран. Да е объл, а не квадратен.

                4.Да не се работи с недобре заточени (захабени) ножове.

                5.Материалът за рендосване да бъде добре почистен от пирони, пръст, цимент или вар, камъчета, покритие с лед.

                6.Периодично машината и около нея да се почиства от талаш и стърготини.

                7.Когато се работят къси парчета да се правят приспособления за хващане.

                8.Регулиране и смазване на машината да става винаги в спряно положение.

 

ЦИРКУЛЯР

                1.Плотът на циркуляра да бъде стабилен, за да не трепти.

                2.Неработната зона на диска да се покрива с кожух, а работния сектор- с подвижен предпазен капак.

                3.Преди започване на работа да се извърши преглед на машината, който да обхваща: състоянието на огражденията; пусковото устройство; качеството на заточване, чапразът и изправността на режещия диск; положението на разклинващия нож и т.н.

                4.Ръцете на работещия да не се приближават близко да триона. При ръчно подаване на къси детайли с малки размери на напречното сечение, задължително да се използва пробутвач.

                5.Работещия не трябва да се намира в зоната, в която е възможно преминаване на изхвърлен назад материал или отчупени късове от него.

                6.Оборотите на циркуляра трябва да осигуряват периферна скорост на режещия диск от 40 до 60 м/сек.

 

Инструкция

за безопасна работа с ел.пещи, термостати, сушилни в лабораториите на ПГХиХВТ “Д.И.Менделеев”

 

                1.Преди работа да се провери състоянието на проводниците, изправността на изолацията им, заземяване, зануляване;

                2.Да се използва сигурно зануляване- металните части на апаратите се свързват с нулевия проводник от мрежата;

                3.Терморегулаторите се поставят на необходимата температура и след това се включва съоръжението;

                4.На учениците е забранено да извършват поправки на ел.уреди, инсталации и съоръжения;

                5.Нагряващите апарати (пещи, сушилни, термостати) трябва да отстоят от горими и леснозапалими конструкции и мебели минимум на 0,80 м;

                6.Работата с ел.пещи, сушилни, термостати се извършва при постоянно наблюдение от ръководителя на практиката;

                7.Нагряването и накаляването на непознати вещества или вещества, с които се работи за първи път, да става предпазливо и с малки количества. В тези случаи се работи с очила и предпазни маски;

                8.Изваждането на тигли от пещта става със специални щипки и достатъчна дължина на дръжките. Не се допуска използването на къси и непригодни за целта пинсети;

                9.Не се разрешава да се накалява директно при висока температура (над 800°С) вещества, които не са предварително обезводнени, изсушени и опепелени при 200°С;

                10.При изваждане на тегловни стъкла, петрита и др. от сушилните и термостатите да се използват книжни ленти или подходящи чисти памучни кърпи;

                11.Всички работещи в лабораторията трябва да са запознати с мястото на прекъсвача и начина за изключване на ел.ток в лабораторията;

                12.След приключване на работа уредите се изключват от контактите, а с помощта на шалтера и електрическия ток в цялата лаборатория;

 

                Инструкцията е изготвена съгласно чл.277 от КТ и чл.6 на ПБТ в училищата.

 

Инструкция

за безопасна работа в шлосерска работилница

 

                1.Масите, на които се извършват работните шлосерски операции, да са здрави, стабилно закрепени и добре почистени от детайли, масла, вода и други вещества;

                2.Стиските (менгеметата) на работните места да са изправни и здраво закрепени към масите;

                3.Предметите за рязане, пилене, изсичане и др.операции да се закрепват здраво на менгеме. При рязане на тънки метални листове, същите да се притягат между дървени подложки, за да не вибрират;

                4.Стружките при пилене да се отстраняват с четка. Да не се издухва с уста, за да се предпазят очите от нараняване;

                5.Височината на поставяне на менгеметата да бъде около лакътя на работещия;

                6.Пред работните шлосерски маси на циментов под задължително да се поставят дървени скари;

                7.Преди започване на работа всеки инструмент да бъде прегледан внимателно и забелязаните повреди да се отстранят;

                8.Дървените дръжки на инструментите да са направени от здраво дърво- дрян, дъб, габър и др. и да са прикрепени здраво към инструмента;

                9.Забранено е да се работи с инструменти, машини, съоръжения на работните места, ако не са обезопасени и изправни. Ползваните инструменти да съответстват на характера на работата, която ще се извършва с тях;

                10.При ползване на преносима ел.лампа и ръчни ел.инструменти, да се спазват инструкциите за безопасна работа с тях;

                11.Да се спазват изискванията за пожарна безопасност в помещенията;

                12.При изсичане на детайли със секач, избиване на детайли и др. да се взимат предпазни мерки и за околните работници;

                13.Работните места да бъдат почистени и подредени. След или по време на работа ненужните отпадъци да се изхвърлят на определените места;

 

                Настоящата инструкция да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

Инструкция

за безопасна работа по електротехника и КИП

                1.За обучение по електротехника и КИП се допускат ученици, преминали инструктажа по БТ и ПО;

                2.Броят на работните места трябва да съответства на учениците, които се обучават;

                3.Между работните места трябва да има достатъчно разстояние за свободно придвижване, без опасност от докосване до тоководещи части;

                4.На работните места освен общо осветление трябва да има и локално осветление, пригодено според нуждите на лабораторното упражнение;

                5.Лабораториите трябва да имат сух, равен и електроизолационен под, пригоден за ежедневно почистване от прах и др.отпадъци, които биха намалили диелектричната му якост;

                6.В кабинетите да се почистват редовно стъклата, стените и тавана;

                7.Да се спазва строга дисциплина и порядък;

                8.Включване, превключване и всякакви манипулации, предвидени в упражнението, трябва да се извършва след обстойна проверка на схемата от учителя- ръководител на упражнението;

                9.Превключвания в схемата се извършват само при изключено напрежение;

                10.Измерителните уреди, апаратите и съоръженията трябва да имат ясно означени параметри, схеми и номера;

                11.Преди подаване на напрежение към учебната ел.схема, трябва да се провери съответствието между защитите, сеченията на проводниците и включените мощности;

                12.Задължително е наличието на резервно осветление и отделно ел.табло с постоянен, променлив и трифазен ток;

                13.Включването и изключването на напрежението за работните места да става само от учителя при съблюдаване на мерките за сигурност;

                14.В началото на всяко занятие учителят е длъжен да инструктира учениците, като обърне внимание на опасните моменти;

                15.Не се допуска самостоятелна работа на учениците без наблюдение;

                16.Не се допуска оставане на ученици в лабораторията по време на почивката без присъствие на учител;

                17.При възникване на неясноти по опита да се иска съвет от учителя;

                18.Всяко повторение или извършване на друг опит да става само с разрешение на учителя;

                19.На учениците се забранява поправки на ел.инсталации, уреди и други в лаборатория

 

Инструкция

за безопасна работа с най-често използващи се ръчни инструменти при работа в ремонтна работилница

 

                І.Общи положения:

                1.Преди започване на работа всеки инструмент трябва да бъде прегледан внимателно и забелязаните повреди да се отстранят;

                2.Инструментите трябва да бъдат изправни и да съответстват на характера на работата;

                3.Инструментите да бъдат здраво набити и закрепени на дървени дръжки;

                4.Забранява се използването на собственоръчно направени инструменти, без да са прегледани и разрешени за ползване от прекия ръководител;

                5.Работните места да бъдат почистени и подредени;

                6.След или по време на работа ненужните отпадъци да се изхвърлят на определените за целта места.

 

                ІІ.Изисквания и правила за работа с:

ЧУКОВЕ

                1.Дръжките на чуковете да бъдат с овална форма, гладка повърхност с постепенно удебеляване към свободния край и да бъдат сигурно заклинени в чука, посредством железен клин;

                2.Чуковете трябва да са с правилно, гладко и леко изпъкнало чело (глава) без пукнатини и със заоблени краища;

СЕКАЧИ

                1.Режещата част на секачите да бъде без пукнатини, правилно наточена съобразно материала, който ще се изсича, а страничните ръбове на секача по дължината му да са заоблени;

ПИЛИ

                1.Не се допуска работа с пила без дръжка, с лошо набита, пукната или разхлабена дръжка;

                2.Пилата трябва да е с изправни и неизносени зъби, да не е омаслена и да се притиска здраво по време на работа;

                3.Детайлът, който се изпилява, да бъде закрепен здраво на менгемето;

                4.Стружките да се отстраняват с четка. Да не се духа с уста, защото може да се напрашат или наранят очите;

ПРИ НАРЯЗВАНЕ НА РЕЗБИ С МЕТЧИЦИ ИЛИ ФЛАШКИ

                1.Метчиците и флашките да са без пукнатини, побитости, откъртени мустаци, да са еднакво затиловани и добре заточени;

                2.Въртокът да се избира правилно;

                3.Ако метчикът или флашката се въртят трудно, да не се насилват, защото могат да се счупят. По време на работа да се маже с масло;

 

ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ

                1.Гаечните ключове да се подбират правилно и напълно да отговарят на размерите на гайките и болтовите глави;

                2.Челюстите на ключа да бъдат успоредни, да не са с износени краища, да нямат пукнатини или побитости. Сглобяемите ключове да бъдат здрави в подвижните си челюсти;

                3.При работа не се разрешава удължаване рамото на ключа посредством друг ключ или тръба. Ака гайката или болтът са ръждясали, да се полеят с газ или нафта и след това да се отвъртят;

ОТВЕРТКА

                1.Отвертката да се подбира съобразно прореза на винта, да бъде добре и правилно заточена, като работната й част отстрани не трябва да бъде закръглена, а предната част да представлява права линия перпендикулярна на оста

  Следваща страница

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld