ПДФ  Array Печат Array

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н

С КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТТА 

НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОД

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 1/04.09.2015г.

РАЗДЕЛ І

                Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището:

                През учебната 2014/2015г. в училището се обучаваха 209 ученици, разпределени в 10 паралелки.

                В училището е създадена система за планиране, организиране и контрол на учебно-възпитателния процес, която гарантира неговото единство и непрекъснатост.

Добри резултати бяха постигнати по следните направления:

·         Намаляване броя на слабите годишни оценки: математика; БЕЛ

·         Активен  спортен  живот – училищни отбори по спортни игри;

·         Екологично образование – действащ клуб „Екология” по проект УСПЕХ с множество изяви;

·         Здравно  образование- цикъл от лекции, съвместно с представители на БЧК

Наблюдава се тенденция за изграждане на стабилни връзки между ученическия съвет и педагогическия колектив в помощ на работата с проблемните ученици. Отлични резултати бяха постигнати в работата с родителите; с  работещите  в  Детска  педагогическа  стая, Български червен кръст, инструктори  по  безопасност  на  движение  по  пътищата.

                Основен проблем за педагогическия колектив са все още значителния брой допуснати неизвинени отсъствия и слаби резултати в УВР с отделни ученици и предмети:

·           Намаляване на значителния брой на слабите оценки по: математика 9,10,11 клас.

                Учителският колектив разполага с достатъчен потенциал за реализиране на целите, които са поставени пред него, като за това е нужно:

·         Да се акцентира на засилване връзките с родителите, за да се приобщят към училищния живот и да подпомагат поддържането и обогатяването на материално-техническата база;

·         Да се повишат изискванията по опазване на училищното имущество;

·         Да се засили работата по отношение на гражданското, здравното и екологичното възпитание на учениците;

·         Да се повиши нетърпимостта към проявите на агресия, етническа нетърпимост,  неуважение,  накърняване  на  личното  достойнство;

·         Да се усъвършенства системата за квалификационна дейност на учителите;

·         Да се продължи работата по приобщаване на учениците към европейските образователни стандарти и ценности.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

                1.Мисия на училището

 

                Да формира, възпитава и обучава личности с добра научна подготовка, широка култура, с високо изразено гражданско съзнание и поведение, позволяващи обществена реализация според изискванията и стандартите на Европейския съюз, в духа на демократичните ценности- общочовешки и национални.

 

                2.Визия на училището

 

                Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии “Д.И.Менделеев” се стреми чрез усъвършенстване на професионалните умения на учителския колектив, който е изграден от личности с високо гражданско съзнание, с чувство за толерантност, плурализъм, творческо мислене, да формира у учениците професионални знания, умения и компетентности в избраните от тях професии и специалности; национални и общочовешки добродетели за активно взаимодействие със социалната среда, за зачитане на човешкото достойнство, за чувство за гражданска отговорност и нетърпимост към насилието.

 

                3.Цели на училището

 

·         Подобряване качеството на учебно-възпитателната работа;

·         Повишаване квалификацията на учителите;

·         Повишаване чуждоезиковата квалификацията на учителите;

·         Привличане на млади учители с добър интелектуален и творчески потенциал;

·         Развиване на учениците- физическо, умствено, нравствено и социално;

·         Обогатяване на МТБ;

·         Повишаване на възможностите за професионална реализация на учениците

 

4.Стратегии в дейността на училището

 

·         Повишаване качеството  на формалното  обучение на учениците за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната им квалификация подобряване пригодността  за заетост,  подпомагане  на  професионалната кариера и индивидуалното  развитие на всеко дете

·         Подобряване достъпа до учене през целият живот и разширяване на възможностите за обучение и образование във всяка възраст, чрез въвеждането на алтернативни форми на учене (самостоятелна) при  необходимост от определени професии съобразно  икономическата инфраструктура

·         Информиране и професионално ориентиране на ученици и  хора в напреднала възраст  при избора на подходяща професия, при избора на продължаващо обучение, кариерно развитие или смяна на професиите

·           Подобряване качеството на обучението, чрез модернизиране на материално-техническата база и въвеждането на информационно-комуникационните технологии в процеса на обучение; разработване на на съвременни учебни програми и планове, организиране на практическото обучение в реална среда; непрекъсната квалификация на учителите; предложения за развитие на нови професии и специалности в съответствие с потребностите на пазара на труда

·         Превръщане на училището в привлекателно място за живот

·         Обективно оценяване на знанията и уменията на учениците

·         Разширяване на обхвата на  самостоятелната форма на учене, като алтернативна на дневната  форма на обучение, в която по- големи групи лица могат да се обучават независимо от личните, служебните и финансовите си ангажименти.

·         Засилване на тенденцията продължаване на обучението в по-висока образователно-квалификационна степен, чрез признаване на положените изпити в професионални колежи

·          Финансово осигуряване на обучението, чрез активизиране на социалните партньори и работодателите, браншовите организации за участие в развитието на ученето през целият живот, при определяне на потребностите от работна сила с определена квалификация, при разработване на учебните програми, организацията на практическото обучение, оценката от резултатите от обучението, във финансирането на обучението и образованието и ползите от създаването на обучени кадри

·         Активно участие в проекти и програми за развитие на човешките ресурси на МОН, МТСП, европейски фондове и др.

·         Широко медийно присъствие в публичното пространство и провеждане на разяснителна и рекламна кампания на нашите стратегии и приоритети за обучение; привличане на други институции и партньори в сферата на професионалното образование и обучение, изразяващо се в реални срещи, провеждане на мероприятия с представители на бизнеса, социалните партньори, държавните структури за разчупване на старият модел на неефективната политика на професионално образование и обучение

 

 

 

 

 

5.Приоритети в дейността на училището

 

·         Подобряване на организацията на учебно-възпитателния процес и повишаване на професионалната квалификация и компетентността на педагогическите кадри;

·         Повишаване ефективността на педагогическия и административния контрол;

·         Засилване интересите на учениците за професионална реализация чрез подобряване на съществуващата материално-техническа база и контакти с фирми ;

·         Задълбочаване на контактите с родителите, обществените организации и институции с цел съвместно решаване на наболели въпроси, свързани с базата и УВР;

·         Акцентиране на подготовката по български език и литература и по предметите от задължителната  общообразователна подготовка, по които учениците от ХІІ клас ще се явяват на държавни зрелостни изпити;

·         Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет, за физическата активност и засилена компютърна подготовка;.

·         Въвеждане  на  интерактивни  методи  на  обучение, които  да  стимулират  мисленето  на учениците;

·         Издигане и утвърждаване авторитета на учителя.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

                1.Дейности, влияещи върху реалните резултати от учебно-възпитателната работа:

 

1.1.Административни дейности

·         Изготвяне на задължителната училищна документация;

·         Изготвяне на училищни учебни планове;

·         Изготвяне на тематични разпределения на учителите за учебния материал по предметите за годината и на плановете на класните ръководители;

·         Изготвяне на Списък- Образец № 1 за учебната година и съпътстващата го документация;

·         Планиране на нуждите за оптимизиране изготвянето на седмичното  разписание;

·         Планиране на нуждите от педагогически кадри;

·         Изготвяне на графици за допълнителна работа с учениците и провеждане на консултации с тях; за дежурства на учителите с цел опазване здравето на учениците и запазване на материалната база; за ІІ час на класа; модули по ФВС; за работа с отстранени от учебните часове ученици; класни и контролни работи

 

1.2.Социално-битова дейност

 

·         получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година;

·         превантивна работа с педагозите и учениците за недопускане на рушене и унищожаване на имуществото;

·         задоволяване на най-неотложните нужди от учебно-технически средства;

·         планиране на строително-ремонтни дейности;

·         изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес;

·         изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците;

 

1.3.Честване на празници и провеждане на училищни тържества

·         Откриване на новата учебна година;

·         Ден на независимостта на България;

·         Спортни празници;

·         Международен ден на мира;

·         Ден на народните будители;

·         Ден за борба със СПИН;

·         Коледни тържества и Нова година;

·         Годишнина от обесването на Васил Левски;

·         Ден на розовата фланелка

·         Трети март- Ден на Освобождението на България;

·         Патронен празник;

·         Великден;

·         Ден на Земята;

·         Ден на водата;

·         Зелена седмица;

·         Ден  на  ученическото  самоуправление;

·         Ден на Европа – 9 май;

·         Европейски ден  на  спорта;

·         Ден на българската просвета , култура и на славянската писменост;

·         Втори юни- Ден на Ботев и на загиналите за Освобождението на България;

·         Закриване на учебната година.

 

1.4.Провеждане на олимпиади, конкурси, състезания

1.5.Провеждане на състезания и индивидуални занимания на учениците въз основа на изградения спортен клуб и фитнес зала, с цел формиране на здравна и спортна култура.

1.6.Посещения на театрални постановки, концерти, кино, изложби и лектории

 

                2.Квалификационна дейност

 

2.1.Цели

 

·         повишаване на научната, методическата, компютърната, чуждоезиковата и педагогическата  подготовка на учителите;

·         усъвършенстване на професионалните нагласи и умения на учителите;

·         мотивация за усъвъшенстване на учителите.

 

2.2.Задачи

 

·         да се разработи система за квалификационна дейност, чийто план включва и плановете на методичните обединения;

·         да се усъвършенства методиката на преподаване, което да стимулира професионалните изяви на учителите;

·         квалификационната дейност да способства успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.

 

2.3.Форми

 

Семинари, беседи, самообразование, лектории, мултимедийни презентации, публикации в интернет страницата на гимназията, конференции и др.

 

2.4.Дейности

 

А) Вътрешноучилищна квалификационна дейност

                1) Разработване на планове за дейността на методичните обединения.

                2) Посещения на съвещания по отделните учебни предмети, организирани  от  РИО-гр.Варна.

                3) Запознаване и обсъждане на нови учебници  за  предстоящата  учебна  година.

                4) Снабдяване на библиотеката с научна, методическа и дидактическа литература.

                5) Провеждане на учителски и родителски лектории.

 

Б) Извънучилищна квалификационна дейност

1) Координиране на извънучилищната с вътрешноучилищната квалификационна дейност.

                2) Участие на учителите в изработване на учебни програми, стандарти и учебници, обучения, курсове, конференции, семинари  и др.

                3) Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на учителите на регионално и национално ниво.

 

                3.Контролна дейност

 

3.1.Обект и предмет на контролната дейност

 

·         учебната работа на учениците и резултатите от нея;

·         учебната, педагогическа и организационна работа на учителите и възпитателите

3.2.Цел

·         осигуряване на условия за постигане на държавните образователни изисквания и реализация на учебните планове

3.3.Форми на контрол

·         педагогически проверки- превантивни, тематични и периодични

·         административни проверки- училищна документация, техническа, стопанска и др.

·         проверка на социално-битовата дейност;

·         проверка по спазване на графици, правилници, седмично разписание и др.

3.4.Срокове- съгласно приложен план за контролна дейност на директора и ПДУПД

               

                4.Теми и график на заседанията на педагогическия съвет

 

                Работата на педагогическия съвет се осъществява по приложен план, в който са регламентирани мероприятията, сроковете и отговорниците за тяхното изпълнение.

 

                5.Основни приоритети във взаимодействието с факторите от социалната среда

 

А) Интеграционни връзки

1) Засилване на контактите с други сродни учебни заведения.

                2) Установяване на контакти с научни, обществени и културни институции.

                3) Засилване на контактите с частни фирми.

                4) Участие в програми и проекти на различни институции.

                5) Поддържане на контакти с:

·         Детска педагогическа стая;

·         висши учебни заведения;

·         медии;

·         Български червен кръст;

·         Център за професионално ориентиране;

·         Служби  по противопожарна охрана;

·         Център за гражданска защита;

·         Отдел “Социално  подпомагане”;

·         Комисия за борба с противообществените прояви към кметство Приморско и  Община Варна;

·         Дирекция  „Младежки дейности”към Община Варна;

·         Българска асоциация по семейно планиране;

·         Фирми в сферата на преработката на храни и напитки, контрола и химичните производства

Б) Взаимодействие с родителите

1) Промени в  училищното настоятелство, които да доведат до  подобряване  на  работата му.

                2) Съдействие на родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

                3) Провеждане на родителски срещи- не  по-малко  от  две през учебната година.

                4) Своевременно информиране на родителите за проблеми  с  техните деца, общоучилищни проблеми и мероприятия.

                5) провеждане на консултации с представители на “Център за семейна подкрепа”   и   Отдел “Социално  подпомагане”; за подпомагане работата с проблемни ученици.

 

 

                                м.СЕПТЕМВРИ

Провеждане на родитело-учителски срещи за запознаване на родителите с училищния годишен план и с правилниците, действащи в учебното заведение

22 септември – Ден на независимостта

24 септември – Международен ден на чуждите езици

Изготвяне и приемане на графици за консултации, класни работи, дежурства на учители; планове на МО, класни ръководители, комисии за превенция на тормоз и противообществени прояви; задължителна училищна документация; дейности по ЗБУТ

 

м.ОКТОМВРИ

 Избор на ученическия съвет и план за работата му

 Приемане на списъка на учениците, които ще получават стипендия през първия учебен срок;

Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището;

Информация за състоянието на материалната база и подготовка за работа в зимни условия

 

                                м.НОЕМВРИ

1-ви ноември Ден на народните будители

Запознаване на учениците от ХІІ клас с изискванията за провеждане на ДЗИ и ДИ за придобиване СПК;

Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата;

 

                                м.ДЕКЕМВРИ

1-ви декември – Ден за борба със СПИН

Обсъждане на успеваемост, класни работи и проблеми към края на първия учебен срок;

Предложения за честване на Рождество Христово и възможностите за организиране на зимен отдих с учениците:

Държавен план-прием за учебната 2015/2016 – обучение по нови професии/специалности

 

 

                   м.ЯНУАРИ

Съгласуване на изработените предложения за професии, по които ще се осъществява обучение за първи път през следващата учебна година;

Съгласуване на изготвените предложения за  Държавен план-прием за учебна 2015-2016 година;

Запознаване с програми за борба с наркомания, секти, агресия и детска престъпност; състояние на материалната база при зимни условия

               

м.ФЕВРУАРИ

Резултати от приключване на първи учебен срок

Предложения за  честване на 19 февруари – годишнина от обесването на В.Левски

Подготовка за провеждане на патронния празник на гимназията

Предложения за честване на 3 март – национален празник

Заявления за държавни изпити

Честване Деня на розовата фланелка- превенция на училищния тормоз;

Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през втория учебен срок;

 

                                м.МАРТ

3-ти март Национален празник

16-ти март – Патронен празник на училището

Подготовка за предстоящи ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК

Предложения за организиране на пролетния отдих на учениците;

 

 

м.АПРИЛ

Честване Ден на Земята; Ден на водата и „зелена” седмица

Честване на Великден

Подготовка за предстоящия абитуриентски бал

 

 

м.МАЙ

 

Организация и провеждане на държавните зрелостни изпити за випуск 2014/2015година

Организация на 9 май - Деня  на  ученическо  самоуправление

22-ри май – Ден на спорта

Организация на честването на 24 май-Ден  на славянската писменост и култура и изпращане на учениците от випуск 2015

 

м.ЮНИ

2-ри юни – Ден на Хр. Ботев и загиналите за освобождението на България

Прием на график за поправителна сесия;

Утвърждаване на график за план-прием.

Приключване на учебната година 8,9,10 клас;

 

               м.ЮЛИ

Приключване на учебната година 11 клас;

Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година

Отчет на дейността на училищните комисии и методическите обединенния;

Съгласуване на изготвената заявка за ДЗИ през септемврийска сесия;

 

                6.Задачи и форми на работа на комисията за безопасни условия на труд и защита при природни и др.бедствия

6.1.Задачи:

·         формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, аварии и оказване на първа помощ;

·         изследване на особеностите на училището и произтичащите от това възможни аварии;

·         поддържане в изправност на средствата за пожарогасене

6.2.Форми на работа

·         теоретично и практическо обучение на учениците

·         превантивна работа

6.3.Дейности за постигане на целите и реализиране на задачите

·         съвместна  работа  с  отговорните  органи

 

·         презентации

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld