ПДФ  Array Печат Array

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ “Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”-ГР.ВАРНА

 

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОД.

 

 

НАСТОЯЩИЯТ ПРАВИЛНИК Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 1/04.09.2015 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ “Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”-ГР.ВАРНА

 

 

 

1.Директор на ПГХиХВТ “Д.И.Менделеев”- Руслан Костов Скулев

 

2.9010 гр.Варна, ул. "Д-р Василаки Пападополу" № 52

 

3.Булстат: 000083317

 

4.Предмет на дейност: учебна

 

5.Численост на персонала:

                -педагогически                      - 20

                -непедагогически                  - 10

 

6.Списък на основните групи производствено оборудване и местонахождението му:

-учебна работилница по металообработване:

шлосерски маси от две менгемета                                       - 20 бр.

настолна бормашина                                                                           -   1 бр.

лостова ножица                                                                                    -   1 бр.

колонна бормашина                                                                             -   1 бр.

механична ножовка                                                                              -   1 бр.

шмиргелово точило                                                                             -   1 бр.

универсален струг                                                                -   2 бр.

фреза/макет/                                                                                    -   1 бр.

компресор                                                                                                            -   1 бр.

автотрансформатор                                                                              -   2 бр.

 

7.Ръчните инструменти и приспособления се съхраняват в инструменталната/без достъп на ученици/ от преподавателите

 

8.В подготвителните към лабораториите по биохимия, микробиология, аналитична химия с инструментални методи, неорганична и органична химия се съхраняват от лаборантите - лабораторни уреди, стъклария, реактиви, нагревателни прибори и приспособления

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

                РАЗДЕЛ І:

                Правила и задължения на длъжностните лица и учащите се за осигуряване и спазване на здравословни и безопасни условия за възпитание, труд и обучение по учебни предмети от професионална подготовка

 

                РАЗДЕЛ ІІ

                Изисквания към машините, съоръженията и работните места за безопасна работа

 

                РАЗДЕЛ ІІІ

                Санитарно-хигиенни и здравословни изисквания за работните места и  учебно- производствената дейност

 

                РАЗДЕЛ ІV

                Противопожарна  охрана

 

                РАЗДЕЛ V

                Правила и изисквания за безопасна работа в учебните лаборатории и работилници с машини, уреди и съоръжения; при провеждане на физически занимания; работа в компютърен кабинет; извънучилищна дейност и организирано придвижване на учениците и персонала, като пешеходци и в транспортни средства

 

                РАЗДЕЛ VІ

                Инструктажи  по  БХТ  и  ПО

 

                РАЗДЕЛ VІІ

                Трудови злополуки

 

                РАЗДЕЛ VІІІ

                Задължителни медицински прегледи/служба трудова медицина/ и долекарска помощ

 

                РАЗДЕЛ ІХ

                Работно  облекло  и  лични  предпазни  средства

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ І

 

Осигуряване и спазване на безопасни и здравословни условия за провеждане на учебна  практика по предмети от професионална подготовка в ПГХиХВТ “Д.И.Менделеев”-гр.Варна

 

                Общи положения:

                1.Настоящият правилник има за цел да осигури безопасни условия на възпитание, обучение и труд при стриктно спазване на трудовата дисциплина, рационално използване на работното време и подобряване условията на труд

                2.Правилникът е задължителен за учениците, служителите, учителите, ръководителите на просветното звено, както и за лицата, които по различни поводи се намират в училищната сграда, спортна площадка, общежитие или  прилежащи терени

                3.Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения, норми и изисквания за безопасност на труда

 

                Задължения на учителите по производствено обучение:

                1.Да извършват инструктаж по БХТ и ПО с учащите, като ги регистрират в книгата за инструктажи

                2.Да изискват от ръководството инструкции за правилна и безопасна работа за всяка машина, апарат и съоръжение, които да се поставят на видно място в учебните работилници, лаборатории  и  помещения

                3.Да запознават учениците с устройството на машините и съоръженията  и  изискванията за  безопасната работа с тях

                4.Да инструктират учениците в началото на  всяко упражнение на съответното работно място

                5.Преди часа по учебна практика да проверят състоянието на машините, апаратите и съоръженията; на блокиращите, сигнални, пускови и спиращи механизми; електрообезопасяването; състоянието на интрументите, лабораторните съдове и др.

                6.Да включват и изключват машините и уредите от ел.мрежата, съобразно мерките за сигурност

                7.При забелязани неизправности по машините и уредите, те да се изключват незабавно

                8.Да се използва работно, специално облекло и ЛПС

                9.Да се знае във всеки момент мястото и работата, която върши всеки  един  ученик

                10.Да се дават ясни нареждания, да се следи спазването на режима за работа и почивка и да се запознават учениците с последиците при неспазване изискванията за безопасна работа

                11.Да не се възлагат несвойствени или свързани с физическо натоварване задачи на учениците

                12.При злополука спешно да се оказва долекарска помощ, да се търси съдействието на медицинската сестра и лекаря в гимназията и да се уведоми  директора на учебното заведение за инцидента

                13.Да не се оставят ученици в производственото помещение без присъствие на учител

 

                Задължения на учителите, които водят ученици на учебна и производствена практика в предприятия и фирми

                1.Да се инструктират по БХТ и ПО от завеждащия службата по ОТ в предприятието, който да запознае учениците с техните задължения

                2.Да не се допуска учениците да работят с необезопасени машини и съоръжения

                3.Да се следи спазването на продължителността на работния ден и необходимите почивки

                4.Да се снабдят учениците със специално работно облекло и ЛПС при необходимост

                5.Да не се възлагат на учениците работи, които са в противоречие с учебните планове и програми

                6.Да не се оставят учениците без наблюдение

 

                Задължения на учителите при обучение в лаборатории

                1.Да се проведе и регистрира инструктаж по БХТ и ПО

                2.Да се запознаят учениците с последиците при работа с неизправни уреди и апарати

                3.Да се изиска от ръководството инструкция за безопасна работа в лабораторията, която да се окачи на видно място

                4.Да се дават ясни указания и точни нареждания за безопасна работа

                5.Да се проверява състоянието на уредите, материалите, работните места, предпазните средства и всичко необходимо за безопасна работа

                6.Да не се допускат до работа ученици без работно облекло и ЛПС

                7.Да се изключват всички уреди със забелязани неизправности

                8.Да се включва и изключва напрежението на работните ел.табла и контакти

                9.Да не се допуска оставане на ученици в кабинета без присъствието на учител

                10.При злополука спешно да се окаже долекарска помощ, да се осигури намеса на медицинските лица в гимназията  и да се уведоми директорът  на училището

 

                Задължения на лаборантите:

                1.Лаборантите да са готови за работа /15 мин./ преди началото на лабораторното упражнение в нужното работно облекло

                2.Тяхното работно място е лабораторията и подготвителната към нея

                3.Те трябва да поддържат в изправност наличното оборудване и лабораторна стъклария

                4.Да следят за състоянието на средствата за противопожарна защита

                5.Да зареждат лабораторията с необходимите материали, реактиви, апаратура и пособия за съответното упражнение

                6.Да заявяват за изчерпани или намаляващи материали и повредени пособия за провеждане на упражненията

               

                Задължения на учениците:

                1.Да изслушват внимателно програмата и да се разписват в книгите за инструктаж по БХТ и ПО

                2.Да спазват установеното време за учебна и производствена практика, като строго изпълняват указанията на учителя, спазват правилата за безопасна работа и поддържат чисто  работното си място.

                3.Да ползват задължително специално работно облекло и ЛПС

                4.Да познават устройството и действието на машини, съоръжения, инсталации и др., с които ще работят

                5.Да огледат внимателно работното си място преди започване на работа и при неизправности да уведомят преподавателя

                6.Да не се разсейват, да не отклоняват поглед, да не разговарят и др. по време на своята дейност, за да не предизвикат трудови злополуки и нещастни случаи

                7.При включване или изключване на машините, ученикът трябва да подаде сигнал за останалите присъстващи

                8.Преди да напуснат работните си места, учениците трябва да предадат инструментите си  почистени и в пълна изправност

                9.При злополука веднага да уведомят преподавателя

                10.На учениците строго се забранява:

                а) самоволно да извършват работа, която не им е възложена; да напускат или сменят работното си място; да разговарят помежду си по време на работа; да се пресягат през работещи машини и др.

                б) да извършват поправки на ел.уреди, инсталации, машини и др.

                в) облягане и сядане върху предпазни капаци или екрани на машини и ограждения

                г) да разхвърлят безразборно обработени предмети около мястото на работа

 

РАЗДЕЛ ІІ

Изисквания към машините, съоръженията и работните места за безопасна работа

 

               

І.Механично обезопасяване

                1.Машините и съоръженията представляват опасност за работещите, които ги обслужват, ако не отговарят на изискванията за безопасност

                а) ограждащи устройства- използват се за предпазване на работещите от съприкосновение с движещи се части на машини и съоръжения; за отделяне на отлитащи части от обработвания материал или местата, където се движат машини и др. Огражденията трябва да бъдат сигурни, здрави и стабилно закрепени. Те се разделят на подвижни и неподвижни;

                б) блокировки, предпазни и ограничителни устройства- служат за автоматично изключване действието на машини; за предпазване от претоварване на машини и съоръжения; за предотвратяване на злополуки, аварии или счупване на отделни части на машината. Предпазните устройства се съчетават със светлинна или звукова сигнализация;

                в) сигнализация за опасност- средства за предупреждаване за предстояща опасност, към които се отнасят светлинни и звукови сигнали; различни указатели за ниво на течности, налягане, температура и др.;

 

                ІІ.Електробезопасност

                1.Защитата срещу поражения от ел.ток при напрежение до 1000V се осъществява чрез уредби, съоръжения, инсталации и др., които да не позволяват включване на човешкото тяло или част от него в ел.верига с параметри, застрашаващи здравето и живота му.

                2.Физиологичното въздействие на елтока може да бъде положително, когато се използва като средство за лечение или отрицателно, когато предизвиква увреждания и нарушения на дейността на човешкия организъм

                3.Основни предпазни мерки при работа с електричество

                а) работещите с електрически ток трябва да знаят начините за освобождаване и даването на първа помощ на пострадал от ел.ток;

                б) през врема на работа да се използват предпазни средства като изолиращи подложки, гумени галоши и обуща, гумени ръкавици;

                в) да не се работи в тъмни и тесни места в непосредствена близост до различни електротехнически съоръжения;

                г) наличието на напрежение в електрическите уредби, машини и уреди да се проверява само с измервателни уреди, а не чрез докосване с ръка и други непозволени начини;

                д) всички тоководни части с високо напрежение да се ограждат с решетки, ако са на досегаема височина. В помещения с високо напрежение да има достъп само специално обучен персонал;

е) да се спазват указанията за задължително използване на безопасни ниски напрежения;

                ж) за направата на ел.инсталации, строеж и монтаж на машини да се употребяват само доброкачествени електрически материали;

                з) при всички случаи металните части на ел.машини и уреди, които могат да попаднат под напрежение, да се заземяват

 

                4.Предпазно заземяване и зануляване

                а) заземяване- представлява преднамерено свързване на нетоководещите части (метални) на ел.машини, уреди и апарати със земята посредством заземяващо устройство/метална тръба или плоча/. Ако при заземени ел.машина, ел.двигател, трансформатор или прекъсвач се яви пробив в изолацията на тоководещите части, токът от машините в апаратите ще протече към земята. В такъв случай опасност от поражение с ел.ток е невъзможно, ако обаче същите съоръжения не са заземени и се появи пробив в изолацията им, то те ще останат под напрежение и при допир на човек до тях, през него ще протече ток, който може да е смъртоносен;

                б) зануляване- когато нетоководните части на електрическите машини и уреди се свързват с нулевия проводник на електрическата мрежа вместо заземител се казва, че има зануляване. За да изпълни зануляването предназначението си на предпазно средство, то е необходимо нулевият проводник да бъде много добре заземен и редовно проверяван за изправност;

                ИЗВОД: Заземяването и зануляването са предпазни средства тогава, когато са изправни. При неизправност те не само, че не предпазват, но и могат да станат причина за нещастни случаи

                в) заземителни проводници- те съединяват машините, апаратите и др. със заземителите. Те биват медни или стоманени/ поцинковани/. Сечението на проводниците се подбира съобразно мощността на машините, които ще се заземяват. При всички случаи сечението на заземителния проводник е най-малко равен на 1/3 от сечението на тоководещия фазов проводник. За заземителни проводници могат да се използват:

?  Нулевите проводници на мрежата;

?  Металните конструкции на сградите (греди, колони);

?  Металните конструкции с производствено предназначение- подкрановите пътища, конструкциите на разпределителните уредби, подемни машини и др.;

?  Алуминиевите обвивки на кабелите;

?  Открито положените метални тръбопроводи с различно предназначение, с изключение на тръбопроводите за горими взривоопасни смеси, за канализацията и централното отопление.

                г) заземители- представляват медни или стоманени поцинковани плочи с едностранна повърхнина най- малко 0,5 мм2 и дебелина най- малко 3 мм. За заземители се използват и лентови проводници.

                Съгласно правилниците на ТБ, за да се предпазят хората от злополуки вследствие удар от ел.ток, на заземяване се подлагат следните нетоководещи части на електрически машини и апарати:

?  Кожусите на електрическите машини, трансформатори и различните видове прекъсвачи с метални основи;

?  Металните конструкции на ел.табла;

?  Металните ограждения на електрическите апаратури, разпределителните и другите устройства, които могат да попаднат под напрежение; металните обвивки на кабелите, кабелните муфи и глави; механизмите за задвижване на електрическите прекъсвачи, разединители; гръмоотводите на стълбовете на електроразпреде-лителните мрежи; металните и стоманобетонните стълбове за напрежение, намиращи се в чертите на населените места.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Санитарно-хигиенни и здравословни изисквания за работните места и учебно- производствената дейност

 

                1.Основни положения:

                а) работно място представлява зоната на трудова дейност, характеризираща се  с еднакви условия на труд, т.е. при еднаква изразена вредност, произтичаща от приетата технология, еднакво ниво на физическо натоварване и др.

                б) постоянно работно място- работно място, където работещият прекарва по-голямата част (над 50% или повече от 2 часа непрекъснато) от работното време

                в) трудовата дейност и производственото обучение на учениците може да бъде само лека физическа работа с малък енергоразход, свързана със седяща или стояща поза; движение без системно физическо напрежение, повдигане и пренасяне на тежести

                г) в професионалните гимназии се допуска работа в стоящо положение при монтаж на леки машини, както и повдигане и пренасяне на тежести, като спомагателни операции

 

                2.Микроклимат- температура , влажност и движение на въздуха:

                а) температурата през студения период да е 20°-23°С, а през топлия: 22-25°С

                б) скоростта на въздуха през студения период да е 0,2 м/сек, а през топлия- 0,3 м/сек

                в) относителната влажност трябва да е от 30 до 70% през цялата година

 

                3.Естествено и изкуствено осветление:

                а) всички помещения трябва да са приоритетно осигурени с естествено осветление

                б) естественото осветление може да бъде пряко или отразено

                в) помещенията, в които е невъзможно да се осигурят норми за естествено осветление, трябва да се прилага смесено осветление, т.е. допълване с изкуствено осветление

                г) всички помещения и работни места на открито да се осигурят и с изкуствено осветление/за вечерните часове/

                д) аварийното и евакуационното осветление да се захранват от независим източник на напрежение

 

                4.Шум и вибрации:

Шум представлява всеки нежелан, дразнещ и неприятен звук, а вибрациите се получават при предаване на механична енергия на човешкото тяло от страна на вибриращ източник

                а) източници на шум са: технологични процеси, машини и съоръжения, транспорт, вентилационни и климатични инсталации, източници на шум в границите на помещението и извън сградата

                б) характеристика на шума- непрекъснат, прекъснат и импулсивен; ниско-, средно- и високочестотен; инфразвуков и ултразвуков

                в) пребиваването на ученици над 15 години за една смяна при шумово въздействие 85ДБ става, като се осигурява престой на всеки час в работното време, а при полагане на напрегнат умствен труд- 40ДБ

                г) да се полагат всички усилия за премахване на източниците на шум и да се използват индивидуални средства за защита (външни и вътрешни антифони)

                д) източници на вибрации- различни бързоударни инструменти и съоръжения; машини; източници извън работното място и помещение

                е) допустимите стойности на вибрациите на работните места се определят според работата, възрастта и пола на учениците

 

                5.Вредни вещества:

                а) да не се допускат лица до 18-годишна възраст да работят или престояват при наличието на вредни вещества във въздуха на ПДК/задължително се ползва естествена и изкуствена вентилация/

                б) не се допуска участието на ученички във вредни и тежки работи, забранени за извършване от жени

               

                6.Йонизиращи лъчения и електромагнитни полета:

                Лица до 18-годишна възраст не могат да се възлагат дейности, при които има  контакт с йонизиращи лъчения/радиоизмервателни прибори, електронни микроскопи/, статично електричество и нейонизираща лъчения с наднормени нива

 

                7.Физическо натоварване:

                а) при провеждане на производствено обучение и трудова дейност на ученици от 15 до 18 години се допуска повдигане и пренасяне на тежести само като спомагателни операции във връзка с подготвителна дейност или готова лично изработена продукция, т.е. допустимата маса за ръчно единично е 20кг за младежи и 10кг за девойки/16-18г/, а за 15-16годишни-15кг за младежи и 8 кг за девойки

                б) сумарната дневна продължителност не трябва да надвишава една трета от общото работно време, като за младежи натоварването е до 1000 ккал, а за девойки с 20% по- малко. Трябва да се осигурят 2 почивки от 10-15 мин. в работния ден

                в) пренасянето на товар от двама ученика едновременно се допуска, когато теглото му не надвишава горепосочената норма

 

                8.Работа с видеодисплей:

                а)изисква се шум до 55ДБ в помещението

                б)площ на всяко работно място 4,5 кв.м и обем от 13куб.м

                в)специални изисквания към обзавеждането/стол, маса, повърхности, отстояния/ и осветяването на работното място/да се избегне директен блясък или отражения на екрана/

  Следваща страница

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld