ПДФ  Array Печат Array

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ

„Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ” - ВАРНА

 

ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2012/2013 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАПОВЕД №РД 09-1138/14.07.2009
 
І.Критерий „Постигнато равнище в учебния процес”:
1.     Ученици, напуснали през учебната 2012/2013 година  ПГХ и ХВТ „Д.И.Менделеев:
·        Общ брой   ученици в началото на учебната година – 194 ученици;
·        Общ брой   ученици в края  на учебната година – 188 ученици; 
·        Относителен дял  на напуснали  гимназията/преминали в самостоятелна форма на обучение   -  3%.
 

 
 2.     Учителите, които имат  професионално-квалификационна степен  в ПГХ и ХВТ „Д.И.Менделеев:
     ·        Общ брой  учители                    19 учители;
·        Брой  учители  с  ПКС               - 10 учители;    
·        Относителен дял  на квалифицирани       -  53%
 
 3.     Ученици, придобили степен на професионална квалификация:
·        Общ брой  ученици придобили степен на професионална квалификация   - 21 ;
·        Относителен дял  ученици придобили степен на професионална квалификация  - 42%.
 
 
 
 
4.     Участие на социалните партньори в държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация:
·        Синдикалните  организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” препоръчват  участието на учители, работещи в професионалната гимназия, които членуват в структурите им - 100%;
·        Браншовите организации ( „Стопанска камара - Варна”; Варненска търговско-индустриална камара) не предлагат свои представители за участие - 0%
 
5.     Ученици, които осъществяват практическо обучение на реални работни места:
·        21 ученици от ХІ а класове  провеждат производствената си практика на реални работни места;
·        53 ученици от ХІІ а-в  класове  провеждат производствената си практика на реални работни места;
·        Относителен дял   на  ученици, които провеждат производствената си практика на реални работни  места- 100%;
ХІ клас – 100%;
     ХІІклас – 100% .
 
 
 
 
 ІІ.Критерий „Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности”:
 
  1. Извънкласни и извънучилищни дейности:
 
·        Кръжок „Млад  еколог”                                                    - 14
·        Градски турнир „Волейболна пролет” за девойки, който се провежда под егидата на УСТК „Феникс спорт” към гимназията                                                                        - 18
·        Училищен турнир по футбол(5 отбори)                           -  51
·        Училищен турнир по волейбол(юноши  3 отбора и девойки 3 отбора)                                                                         -  42
·        Лекоатлетическа щафета( 3март)за  юноши  и девойки    -15
·        Олимпиада за здравословно хранене (юноши  и девойки) -10
·        Фестивал „Здравей, Здраве”                                               -116
·        Световен ден за борба с тормоза в училище                            -193
·        Ден на Европа                                                                             -56
·        Ден на ученическото самоуправление                             -140
·        Седмица на мобилността и ден без автомобили              -72
·        Екологична акция за Деня на Земята                               -194
·        Зелена седмица                                                                  -116
·        Световен ден на околната среда                                       -48
·        Национален конкурс „Водата-извор на живот”                 -5
·        Национален конкурс”Български архитектурни паметници”  Макети         -10
·        Национално състезание”Природата- наш дом”               -30
·        Национален ученически празник „За хляба наш”           -18
·        Участие в Деня на предизвикателството 22 май               -68
·        Участие в олимпиади по химия и опазване на околната среда, английски език                - 7
·        „Ден н отворени врати в гимназията”18.03.2013г. (състезания, презентации, демонстрации, макети и др.) 70
·        Организиране на състезание „Млад лаборант” (честване на  11 май „Ден на химика”)             – 16;
·        Относителен дял на ученици, участващи в извънкласна и извънучилищна дейност                     -    78 %  .
 
 
 
 
2.Участие в проекти и програми  на регионално и национално  ниво:
·        Проект за подпомагане на обучението по физическо възпитание и спорт в училище и за определяне на диференцирани размери на парични средства за учебната година;
·        Проект „ Образователна интеграция на деца и ученици в неравностойно социално положение от различни етнически групи” , съвместно с Община Варна                           
·        Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване”
·        Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”
·        Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура, мярка „Без свободен час”
·        ПроектBG 051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” УСПЕХ
·        ПроектBG 051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”
 
ІІІ.Критерий „Осигурени  условия  за  учене  през  целия  живот”:
1.     Брой лица, навършили  16 години  и  обучавани в самостоятелна форма                                                                      -  12   ученици.
 
 
 
2. Няма лица, навършили  16 години  и  обучавани  в квалификационни курсове за придобиване на професионална квалификация    
         
 
Председател:
инж.Юлиана Снегарова
Комисия по осигуряване на качеството
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld